เปราะบางภาษาอังกฤษ: ความสำคัญในการเรียนรู้และใช้ภาษาเป็นอย่างมาก

พลังของความเปราะบางทางใจ : เบรเน่ บราวน์ (Brené Brown)( เสียงอังกฤษ ซับอังกฤษ+ซับไทย​)

Keywords searched by users: เปราะบางภาษาอังกฤษ: ความสำคัญในการเรียนรู้และใช้ภาษาเป็นอย่างมาก เปราะบาง หมายถึง, ความเปราะบาง หมายถึง, อ่อนแอ ภาษาอังกฤษ, เปราะบาง คอร์ด, บอบบาง ภาษาอังกฤษ, vulnerable แปลว่า, Vulnerability แปลว่า, ผู้หญิง บอบบาง ภาษาอังกฤษ

1. ความหมายของคำว่า เปราะ บาง ในภาษาอังกฤษ

วิกฤติแห่งรัฐ​เปราะบาง ทางสู่ความล้มเหลว เราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?
วิกฤติแห่งรัฐ​เปราะบาง ทางสู่ความล้มเหลว เราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

ความหมายของคำว่า เปราะ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า เปราะ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. Delicate – เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่อ่อนแอหรือแตกต่างจากสิ่งอื่นโดยเฉพาะ อาจเป็นความอ่อนแอทางกายหรืออารมณ์ เช่น She has a delicate constitution and needs to be careful with her health (เธอมีร่างกายที่เปราะบางและต้องระมัดระวังสุขภาพของเธอ) [1].

 2. Fragile – เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่แตกง่ายหรือเสียหายได้ง่าย เช่น Be careful with that vase, its very delicate (ระวังด้วยกับแจกันนั้น เพราะมันเป็นของเปราะ) [1].

 3. Sensitive – เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายคนที่มีความรู้สึกหรือตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ได้ง่าย เช่น He is a very sensitive person and gets easily hurt (เขาเป็นคนที่รู้สึกหรือตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ง่ายและเจ็บได้ง่าย) [1].

 4. Tender – เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่อ่อนนุ่มหรือน่ารัก เช่น The babys skin is so tender and soft (ผิวของทารกนั้นนุ่มและน่ารักมาก) [1].

ความหมายของคำว่า บาง ในภาษาอังกฤษ

คำว่า บาง ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น some หรือ a few ซึ่งใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงจำนวนที่น้อยหรือไม่เต็มทั้งหมด เช่น I have some free time this afternoon (ฉันมีเวลาว่างบางช่วงเวลาหลังเที่ยงนี้) [1].


Learn more:

 1. เปราะบาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เปราะบาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เปราะบาง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เปราะ บาง ในภาษาอังกฤษ

เปราะบาง - Ladies On The Rock【Official Mv】 - Youtube
เปราะบาง – Ladies On The Rock【Official Mv】 – Youtube

เปราะบางในภาษาอังกฤษแปลว่า delicate หรือ fragile ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสิ่งที่อ่อนแอหรือแตกง่าย ดังนั้น เมื่อนำคำว่า เปราะบาง มาใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็น delicate หรือ fragile เพื่อให้เข้ากับความหมายของคำนี้ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เปราะบาง ในภาษาอังกฤษ:

 1. The delicate flower petals can easily be damaged by strong winds. [1]
  ดอกไม้ที่เปราะบางสามารถเสียหายได้ง่ายโดยลมแรง

 2. Be careful with the fragile glassware. [1]
  โปรดระมัดระวังกับเครื่องแก้วที่เปราะบาง

 3. The delicate fabric should be handled with care. [1]
  ผ้าที่เปราะบางควรถูกจัดการด้วยความระมัดระวัง


Learn more:

 1. เปราะบาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความเปราะบาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เปราะบาง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

3. เปรียบเทียบความหมายของ เปราะ บาง ในภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

เปรียบเทียบความหมายของ เปราะ และ บาง ในภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

เปราะ (Sensitive) ในภาษาไทยหมายถึง อ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆ หรือมีความไวต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งร่างกายและอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรู้สึก ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กมักจะเปราะต่อเสียงดัง แสงสว่าง หรือการสัมผัสที่แรงๆ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า เปราะ สามารถแปลได้หลายคำ เช่น sensitive, delicate, fragile, vulnerable เป็นต้น แต่ลักษณะที่เหมือนกันคือความอ่อนไหวหรือความไวต่อสิ่งต่างๆ

บาง (Some) ในภาษาไทยหมายถึง ไม่ทั้งหมด หรือไม่ใช่ทุกอย่าง ในกรณีที่มีสิ่งหรืออย่างหนึ่งๆ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต ตัวอย่างเช่น บางคนชอบกินผลไม้ บางคนชอบดูภาพยนตร์ หรือบางครั้งเราอาจพบว่าบางสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นแบบนั้น แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่

ในภาษาอังกฤษ คำว่า บาง สามารถแปลได้หลายคำ เช่น some, a few, certain เป็นต้น แต่ลักษณะที่เหมือนกันคือไม่ทั้งหมดหรือไม่ใช่ทุกอย่าง


Learn more:

 1. เปราะบาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เปราะบาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

4. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ เปราะ บาง ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ เปราะบาง ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ เปราะบาง ในภาษาอังกฤษ พบว่ามีคำศัพท์ที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Insubstantial – หมายถึงไม่แข็งแรงหรืออ่อนแอ [1]
 2. Flimsy – หมายถึงไม่แข็งแรงหรืออ่อนแอ [1]
 3. Frail – หมายถึงไม่แข็งแรงหรืออ่อนแอ [1]
 4. Weak – หมายถึงไม่แข็งแรงหรืออ่อนแอ [1]
 5. Namby-pamby – หมายถึงอ่อนแอหรือไม่แข็งแรง [1]
 6. Feeble – หมายถึงอ่อนแอหรือไม่แข็งแรง [1]

คำศัพท์เหล่านี้สามารถใช้แทนคำ เปราะบาง ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอหรือไม่แข็งแรงได้


Learn more:

 1. เปราะบาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ความเปราะบาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เปราะบาง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

5. วิธีใช้คำว่า เปราะ บาง ในประโยคภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

วิธีใช้คำว่า เปราะ และ บาง ในประโยคภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

เมื่อใช้คำว่า เปราะ และ บาง ในประโยคภาษาอังกฤษ ควรใช้ตามความหมายและประเภทของคำเหล่านี้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประโยคมีความรู้สึกและความหมายที่ถูกต้องตามที่ต้องการ

วิธีใช้คำว่า เปราะ (fragile) ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. เปราะ (fragile) หมายถึงอะไรที่แข็งแรงน้อยและง่ายต่อการแตกหักหรือเสียหาย [1]
  • The glass vase is fragile, so handle it with care. [1]
  • The fragile package should be marked as Handle with care. [1]

วิธีใช้คำว่า บาง (thin) ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. บาง (thin) หมายถึงอะไรที่มีความหนาแน่นน้อย [1]
  • She has thin hair that falls gracefully on her shoulders. [1]
  • The ice on the pond is so thin that it might break if you step on it. [1]

Learn more:

 1. fragile (【คำคุณศัพท์】เปราะบาง ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง
 2. ความเปราะบาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เปราะบาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: แบ่งปัน 47 เปราะ บาง ภาษา อังกฤษ

พลังของความเปราะบางทางใจ : เบรเน่ บราวน์ (Brené Brown)( เสียงอังกฤษ ซับอังกฤษ+ซับไทย​)
พลังของความเปราะบางทางใจ : เบรเน่ บราวน์ (Brené Brown)( เสียงอังกฤษ ซับอังกฤษ+ซับไทย​)

(v) fragile, See also: be easily broken, Syn. บอบบาง, เปราะ, Ant. แข็งแรง, หนา, Example: แก้วเจียระนัยพวกนี้เปราะบางมาก ถือขึ้นเครื่องบินไปด้วยดีกว่า, Thai Definition: หักง่าย, แตกง่ายประโยคตัวอย่างของ “fragile”

Be careful with these glasses. They’re very fragile. ระวังแว่นตาเหล่านี้ พวกมันเปราะบางมาก Fragile items must be carefully packed before shipping. ชิ้นส่วนที่เปราะบางต้องบรรจุอย่างระมัดระวังก่อนจัดส่ง(รีซิล’เยินซฺ) n. ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม, ความหดได้, ความยืดหยุ่น, ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

Fragile ใช้ยังไง

วิธีใช้งาน Fragile

Fragile คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หมายถึงสิ่งของที่เปราะบางและต้องรักษาอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการเสียหายในการขนส่งหรือการใช้งานทั่วไป [1]. ในการใช้งาน Fragile จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งของที่เปราะบาง ดังนี้:

 1. การบรรจุสิ่งของ Fragile:

  • เลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่น กล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติกที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักและป้องกันการกระทบกระเทือน [1].
  • ใช้วัสดุภัณฑ์เสริมเพิ่มเติม เช่น ฟองน้ำฟองนอกหรือกระดาษห่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสิ่งของ [1].
  • ใส่สิ่งของ Fragile ลงในกล่องอย่างระมัดระวังและใช้วิธีการจัดเรียงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวภายในกล่องในระหว่างการขนส่ง [1].
 2. การจัดส่งสิ่งของ Fragile:

  • เลือกบริษัทขนส่งที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดส่งสิ่งของ Fragile เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งของจะถูกจัดส่งอย่างปลอดภัย [1].
  • แจ้งให้บริษัทขนส่งทราบถึงความเปราะบางของสิ่งของ และขอให้พนักงานจัดส่งรักษาความระมัดระวังในการจัดส่ง [1].
  • ตรวจสอบสภาพของสิ่งของที่จัดส่งก่อนและหลังการขนส่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น [1].
 3. การใช้งาน Fragile ในที่สาธารณะ:

  • ระวังและรักษาสิ่งของ Fragile อย่างระมัดระวังเมื่อใช้งานในที่สาธารณะ เชวิธีใช้งาน Fragile

Fragile คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หมายถึงสิ่งของที่เปราะบางและต้องระมัดระวังในการใช้งานหรือการจัดส่ง เราสามารถใช้คำว่า fragile เพื่อเตือนคนอื่นๆ ว่าสิ่งของนั้นเป็น fragile และต้องระมัดระวังในการจัดการด้วย

วิธีใช้งาน Fragile:

 1. เมื่อใช้คำว่า fragile เพื่อเตือนคนอื่นๆ ให้ใช้เสียงสูงขึ้นหรือเน้นคำว่า fragile เพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าสิ่งของนั้นเป็น fragile และต้องระมัดระวังในการใช้งานหรือการจัดส่ง [1].
 2. เมื่อจัดส่งสิ่งของที่เปราะบาง ควรทำการบรรจุสิ่งของให้อยู่ในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและป้องกันการกระทบของสิ่งแวดล้อมภายนอก [1].
 3. หากต้องการจัดส่งสิ่งของที่เปราะบาง ควรใช้วัสดุกันกระแทกเพิ่มเติม เช่น ฟองน้ำฟองนมหรือกระดาษพันสิ่งของเพื่อป้องกันการกระทบหรือการเคลื่อนที่ของสิ่งของภายในกล่อง [1].

คำเตือนเนื่องจากเนื้อหาที่อาจมีความรุนแรง:
Fragile เป็นเกมที่มีเนื้อหาที่อาจมีความรุนแรง เช่น การฆ่าทารกอย่างโหดร้าย การไหล่ลงของเลือด การร้องรำของเด็ก มอนสเตอร์ และการทำร้ายร่างกาย ดังนั้น ผู้เล่นควรมีความระมัดระวังในการเล่นเกมนี้ เนื่องจากเนื้อหาที่มีความไวต่อเรื่องราวที่อ่อนไหวมาก [1].


Learn more:

 1. ประหยัด 68% สำหรับ Fragile บน Steam

Resilience หมายถึงอะไร

คำว่า resilience ในภาษาไทยหมายถึงความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิมหรือคืนสภาพปกติหลังจากประสบความล้มหรือความผิดพลาด [1] ซึ่งความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับความหดได้หรือยืดหยุ่นของวัตถุหรือบุคคลในการเผชิญกับความล้มเหลวหรือสถานการณ์ที่ท้าทาย [1]

ความหมายของคำว่า resilience ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพปกติหรือกลับมาสู่สภาพเดิมหลังจากประสบความล้มหรือความผิดพลาด [1] คนที่มีความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการฟื้นคืนสภาพจะมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือวิกฤติได้ดีขึ้น [2] ความยืดหยุ่นนี้เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บุคคลหรือองค์กรสามารถปรับตัวและเรียนรู้จากความล้มเหลวเพื่อกลับมาสู่สภาพปกติได้ [2]

ดังนั้น resilience หมายถึงความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิมหรือคืนสภาพปกติหลังจากประสบความล้มหรือความผิดพลาด และเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บุคคลหรือองค์กรสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือวิกฤติได้ [1][2]


Learn more:

 1. resilience แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Resilience Mindset คนทำงานยุคใหม่ต้องล้มให้เป็น ลุกให้ไว – True Digital Academy
 3. -resilience- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Fragile แปลว่า? | Wordy Guru
Fragile แปลว่า? | Wordy Guru
Wasabi] กิ๊กคืออะไร? ทำไมต้องกิ๊ก? “กิ๊ก” เป็นคำฮิตที่แสนฮิตมาหลายปี ใคร ๆ ก็พูดถึง ใคร ๆ ก็รู้จักคำนี้
Wasabi] กิ๊กคืออะไร? ทำไมต้องกิ๊ก? “กิ๊ก” เป็นคำฮิตที่แสนฮิตมาหลายปี ใคร ๆ ก็พูดถึง ใคร ๆ ก็รู้จักคำนี้
รวมคำเชื่อมภาษาอังกฤษสุดฮิตใน Essay พร้อมวิธีใช้ให้ไหลลื่นน่าอ่าน | Interpass
รวมคำเชื่อมภาษาอังกฤษสุดฮิตใน Essay พร้อมวิธีใช้ให้ไหลลื่นน่าอ่าน | Interpass
ฉลากเปราะบางสติกเกอร์ภาษาอังกฤษฉลากเปราะบาง สติกเกอร์ห้ามกดด่วนฉลากเตือนสินค้าเปราะบาง | Lazada.Co.Th
ฉลากเปราะบางสติกเกอร์ภาษาอังกฤษฉลากเปราะบาง สติกเกอร์ห้ามกดด่วนฉลากเตือนสินค้าเปราะบาง | Lazada.Co.Th
เปราะบาง - Ladies On The Rock【Official Mv】 - Youtube
เปราะบาง – Ladies On The Rock【Official Mv】 – Youtube
วิกฤติแห่งรัฐ​เปราะบาง ทางสู่ความล้มเหลว เราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?
วิกฤติแห่งรัฐ​เปราะบาง ทางสู่ความล้มเหลว เราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

1. ความหมายของคำว่า เปราะ บาง ในภาษาอังกฤษ
2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เปราะ บาง ในภาษาอังกฤษ
3. เปรียบเทียบความหมายของ เปราะ บาง ในภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
4. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ เปราะ บาง ในภาษาอังกฤษ
5. วิธีใช้คำว่า เปราะ บาง ในประโยคภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *