ฟองมัน: สารที่เรียกให้เป็นไงกันนะ?

Fongmun Ep.25 ตามหาสาวหน้าซอย ร้าน Tenpercent สุขุมวิท33 방콕 텐프로

Keywords searched by users: ฟองมัน: สารที่เรียกให้เป็นไงกันนะ? โคมูตร, อังคั่น, ยามักการ, ทวิภาค, ยัติภังค์, ไปยาลใหญ่, ใด ใด หรือ ใด ๆ, การใช้ ฯ

ฟองมัน คืออะไร

ภาพทรงกลมแก้วใสสีขาวหรือลูกแก้วฟองมันเงา,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest
ภาพทรงกลมแก้วใสสีขาวหรือลูกแก้วฟองมันเงา,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest

ฟองมัน คืออะไร?

ฟองมันหรือตาไก่ (๏) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใช้ในหนังสือไทยสมัยโบราณ ซึ่งมีหลายรูปแบบ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือรูปวงกลม ฟองมันใช้เมื่อขึ้นต้นบท ตอน หรือเรื่อง โดยไม่จำเป็นต้องย่อหน้าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ [1].

รูปแบบของฟองมัน:

 • วงกลมวงเดียว
 • วงกลม 2 วงซ้อนกัน
 • วงกลมและมีจุดตรงกลาง

การใช้ฟองมันในสมัยโบราณ:

 1. ใช้คั่นข้อความต่างภาษากัน เช่น เมื่อขึ้นต้นภาษาบาลีแล้วจะแปลเป็นภาษาไทยก็ใช้ฟองมันคั่นไว้ หรือเมื่อจบภาษาไทยแล้วจะขึ้นภาษาบาลีก็คั่นข้อความไว้ [1].
 2. ใช้นำหน้าข้อความตอนใหม่ คือเขียนติดกันไปเรื่อยๆ เมื่อขึ้นความตอนใหม่ก็คั่นด้วยฟองมัน แล้วเขียนต่อเลย ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อหน้าใหม่ [1].
 3. ใช้นำหน้าข้อความที่เป็นกฎหมายแต่ละมาตรา โดยจะใช้ฟองมันคั่นข้อความแล้วตามด้วยมาตรา เช่น …ไว้กลางเมือง ๐ มาตราหนึ่ง… [1].
 4. ใช้นำหน้าข้อความที่กล่าวถึงศักราช เช่น …สรรพานตราย ๐ สักราชแก่พระเจ้า… [1].
 5. ใช้นำหน้ารายการต่างๆ เพื่อแยกออกเป็นส่วนๆ เช่น …๐ จรามขันอันหนึ่ง ๐ ฟูก้อนหนึ่ง ๐ หมอนอันหนึ่ง ๐ บังงาอันหนึ่ง ๐ …. [1].
 6. ใช้แยกคำที่มีรูปเดียวกันและอยู่ชิดกัน เช่น …ญิบหมื่นสี่พันหกสิบเดือน ๐ เดือนอันพระได้เป็นพระพุท… [1].
 7. ใช้แยกอักษรซึ่งมีรูปเดียวกันและอยู่ชิดฟองมัน คืออะไร?

ฟองมันหรือตาไก่ (๏) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใช้ในหนังสือไทยสมัยโบราณ ซึ่งมีหลายรูปแบบ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือรูปวงกลม ฟองมันใช้เมื่อขึ้นต้นบท ตอน หรือเรื่อง โดยไม่จำเป็นต้องย่อหน้าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ [1].

รูปแบบของฟองมัน

 • วงกลมวงเดียว
 • วงกลม 2 วงซ้อนกัน
 • วงกลมและมีจุดตรงกลาง [1]

การใช้ฟองมันในสมัยโบราณ
ในสมัยโบราณ ฟองมันมักถูกใช้ในหนังสือไทยเพื่อกำกับหรือแบ่งแยกข้อความต่าง ๆ ดังนี้ [1]:

 1. คั่นข้อความต่างภาษา: เมื่อมีการเปลี่ยนภาษาในหนังสือ เช่น ขึ้นต้นภาษาบาลีแล้วจะแปลเป็นภาษาไทย ก็ใช้ฟองมันคั่นไว้เพื่อแยกข้อความ
 2. นำหน้าข้อความตอนใหม่: เมื่อขึ้นความตอนใหม่ในหนังสือ ก็ใช้ฟองมันคั่นด้วยเพื่อแสดงการเปลี่ยนความตอน
 3. นำหน้าข้อความที่เป็นกฎหมายแต่ละมาตรา: เมื่อมีการกล่าวถึงกฎหมายแต่ละมาตรา ก็ใช้ฟองมันคั่นข้อความแล้วตามด้วยมาตรา
 4. นำหน้าข้อความที่กล่าวถึงศักราช: เมื่อกล่าวถึงศักราชในหนังสือ ก็ใช้ฟองมันคั่นข้อความเพื่อแสดงการเปลี่ยนศักราช
 5. นำหน้ารายการต่าง ๆ: เพื่อแยกออกเป็นส่วน ๆ เช่น รายการสินค้า รายการอาหาร ฯลฯ
 6. แยกคำที่มีรูปเดียวกันและอยู่ชิดกัน: เมื่อมีคำที่มีรูปเดียวกันและอยู่ติดกัน ก็ใช้ฟองมันคั่นเพื่อแยกคำเหล่านั้น
 7. แยกอักษรซึ่งมีรูปเดียวกันและอยู่ชิ

Learn more:

 1. ฟองมัน – วิกิพีเดีย
 2. ฟองมัน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. ฟองมัน

ลักษณะและลักษณะเฉพาะของฟองมัน

ฟองมัน จอมยุ่ง – สติกเกอร์ Line | Line Store
ฟองมัน จอมยุ่ง – สติกเกอร์ Line | Line Store

ลักษณะและลักษณะเฉพาะของฟองมัน

ฟองมันหรือตาไก่ (๏) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใช้ในหนังสือไทยสมัยโบราณ ฟองมันมีลักษณะเป็นเครื่องหมายวงกลมที่ใช้เมื่อขึ้นต้นบท ตอน หรือเรื่อง ทั้งคำประพันธ์ร้อยกรองและร้อยแก้ว [1].

รูปแบบของฟองมัน

 • วงกลมวงเดียว
 • วงกลม 2 วงซ้อนกัน
 • วงกลมและมีจุดตรงกลาง [1]

การใช้ฟองมันในสมัยโบราณ
ในสมัยโบราณ ฟองมันมักถูกใช้ในหนังสือไทยเพื่อเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ขึ้นต้นบท ตอน หรือเรื่อง โดยไม่จำเป็นต้องย่อหน้าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ ฟองมันมีหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นวงกลมวงเดียว หรือวงกลม 2 วงซ้อนกัน [1].

การใช้ฟองมันในสมัยสุโขทัย
ในสมัยสุโขทัย ฟองมันมักถูกใช้ในหนังสือไทยเพื่อคั่นข้อความต่างภาษา นำหน้าข้อความตอนใหม่ และแยกคำที่มีรูปเดียวกันและอยู่ชิดกัน เช่น ใช้คั่นข้อความต่างภาษา เช่น ขึ้นต้นภาษาบาลีพอจะแปลเป็นภาษาไทยก็ใช้ฟองมันคั่นไว้ หรือเมื่อจบภาษาไทยจะขึ้นภาษาบาลีก็คั่นข้อความไว้ ใช้นำหน้าข้อความตอนใหม่ คือเขียนติดกันไปเรื่อย ๆ เมื่อขึ้นความตอนใหม่ก็คั่นด้วยฟองมัน แล้วเขียนต่อเลย ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อหน้าใหม่ ใช้นำหน้าข้อความที่เป็นกฎหมายแต่ละมาตรา ใช้นำหน้าข้อความที่กล่าวถึงศักราช ใช้นำหน้ารายการต่าง ๆ เพื่อแยกออกเป็นส่วน ๆ ใช้แยกลักษณะและลักษณะเฉพาะของฟองมัน

ฟองมันหรือตาไก่ (๏) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใช้ในหนังสือไทยสมัยโบราณ ฟองมันมีลักษณะเป็นเครื่องหมายวงกลมที่ใช้เมื่อขึ้นต้นบท ตอน หรือเรื่อง ทั้งคำประพันธ์ร้อยกรองและร้อยแก้ว [1]. ในปัจจุบันนี้นิยมใช้ฟองมันเมื่อขึ้นต้นบทร้อยกรองเท่านั้น

รูปแบบของฟองมัน

 • วงกลมวงเดียว
 • วงกลม 2 วงซ้อนกัน
 • วงกลมและมีจุดตรงกลาง [1]

การใช้ฟองมันในสมัยโบราณ
ในสมัยโบราณ ฟองมันมีการใช้ตามเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ใช้คั่นข้อความต่างภาษากัน เช่น เมื่อขึ้นต้นภาษาบาลีพอจะแปลเป็นภาษาไทยก็ใช้ฟองมันคั่นไว้ หรือเมื่อจบภาษาไทยจะขึ้นภาษาบาลีก็คั่นข้อความไว้ [1].
 2. ใช้นำหน้าข้อความตอนใหม่ คือเขียนติดกันไปเรื่อย ๆ เมื่อขึ้นความตอนใหม่ก็คั่นด้วยฟองมัน แล้วเขียนต่อเลย ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อหน้าใหม่ [1].
 3. ใช้นำหน้าข้อความที่เป็นกฎหมายแต่ละมาตรา โดยจะใช้ฟองมันคั่นข้อความแล้วตามด้วยมาตรา เช่น …ไว้กลางเมือง ๐ มาตราหนึ่ง… [1].
 4. ใช้นำหน้าข้อความที่กล่าวถึงศักราช เช่น …สรรพานตราย ๐ สักราชแก่พระเจ้า… [1].
 5. ใช้นำหน้ารายการต่าง ๆ เพื่อแยกออกเป็นส่วน ๆ เช่น …๐ จรามขันอันหนึ่ง ๐ ฟูก้อนหนึ่ง ๐ หมอนอันหนึ่ง ๐ บังงาอันหนึ่ง ๐ …. [1].
 6. ใช้แยกคำที่มีรูปเดียวกันและ

Learn more:

 1. ฟองมัน – วิกิพีเดีย
 2. ฟองมัน – Wikiwand
 3. ยัติภังค์ – วิกิพีเดีย

กระบวนการเกิดฟองมัน

ฟองมันวาวบนพื้นหลังสีฟ้า ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - กรอบ - องค์ ประกอบ, การถ่ายภาพมาโคร, การหักเหของแสง - Istock
ฟองมันวาวบนพื้นหลังสีฟ้า ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – กรอบ – องค์ ประกอบ, การถ่ายภาพมาโคร, การหักเหของแสง – Istock

กระบวนการเกิดฟองมัน

ฟองมันหรือตาไก่ (๏) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใช้ในหนังสือไทยสมัยโบราณเมื่อขึ้นต้นบท ตอน หรือเรื่อง ทั้งคำประพันธ์ร้อยกรองและร้อยแก้ว [1]. ฟองมันมีรูปร่างเป็นวงกลมและมีจุดตรงกลาง และในสมัยโบราณยังนิยมใช้เครื่องหมายฟองมันฟันหนู (๏”) โดยมีเครื่องหมายฟันหนูวางอยู่บนฟองมัน หรือใช้เครื่องหมายวงกลมเล็ก (๐”) มีฟันหนูวางอยู่ข้างบน ซึ่งเรียกว่าฟองดัน [1].

กระบวนการเกิดฟองมันเกิดขึ้นเมื่อมีการผสมของสารละลายกับอากาศ โดยสารละลายที่มีความเหนียวและมีความสามารถในการละลายในน้ำมากกว่าอากาศจะสร้างฟองมันขึ้นมา [2]. กระบวนการเกิดฟองมันสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อเราใส่สบู่ลงในน้ำ การเป่าฟองน้ำผ่านอุปกรณ์ที่มีรูเล็ก ๆ หรือเมื่อเราทำกาแฟหรือชงชา [2].

ฟองมันมีลักษณะที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความตึงผิวของน้ำ ฟองมันจะมีผนังบางและเป็นรูปทรงกลม โดยมีลักษณะเป็นแผ่นบางที่มีความเหนียวและความตึงผิวสูง ฟองมันสามารถรองรับน้ำหนักของวัตถุที่อยู่ภายในฟองได้ และสามารถรองรับแรงดันจากภายนอกได้ [2].

การเกิดฟองมันสามารถอธิบายได้ด้วยกระบวนการต่อไปนี้:

 1. การเกิดฟองมันจากสารละลาย: เมื่อสารละลายที่มีความเหนียวถูกผสมกับอากาศ โมเลกุลของสารละลายจะเรียงตัวเป็นก้อนเล็ก ๆ ที่เรียกว่ามิเซลล์ แกระบวนการเกิดฟองมัน

ฟองมันหรือตาไก่ (๏) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใช้ในหนังสือไทยสมัยโบราณเมื่อขึ้นต้นบท ตอน หรือเรื่อง ทั้งคำประพันธ์ร้อยกรองและร้อยแก้ว [1]. ฟองมันมีรูปร่างเป็นวงกลมและมักใช้เมื่อขึ้นต้นบทร้อยกรอง [1].

รูปแบบของฟองมัน

 • วงกลมวงเดียว
 • วงกลม 2 วงซ้อนกัน
 • วงกลมและมีจุดตรงกลาง [1]

การใช้ฟองมันในสมัยโบราณ
ในสมัยโบราณ ฟองมันมักถูกใช้ในหนังสือไทยเพื่อแสดงความเป็นระเบียบและเรียงลำดับของข้อความ นอกจากนี้ยังมีการใช้ฟองมันเพื่อคั่นข้อความต่าง ๆ ที่มีภาษาแตกต่างกัน เช่น ข้อความภาษาไทยและภาษาบาลี หรือเมื่อจบภาษาไทยแล้วจะขึ้นภาษาบาลี [1].

นอกจากนี้ยังมีการใช้ฟองมันในการแยกหน้าข้อความต่าง ๆ โดยการเขียนติดกันไปเรื่อย ๆ และเมื่อขึ้นความตอนใหม่ก็คั่นด้วยฟองมัน โดยไม่ขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อหน้าใหม่ [1].

การใช้ฟองมันในสมัยอยุธยา
ในสมัยอยุธยา การใช้ฟองมันได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม โดยมีการใช้ฟองมันในการเริ่มเรื่องขึ้นต้นบทใหม่ และใช้ฟองมันคั่นข้อความที่เป็นกฎหมายแต่ละมาตรา [1].

การใช้ฟองมันในปัจจุบัน
ในปัจจุบันนี้ ฟองมันยังคงใช้ในหนังสือไทยเมื่อขึ้นต้นบทร้อยกรองเท่านั้น [1].


Learn more:

 1. ฟองมัน – วิกิพีเดีย
 2. ฟองมัน
 3. วิทยาศาสตร์ของฟองอากาศ

การใช้งานและประโยชน์ของฟองมัน

แบบอักษรฟองมันวาวสีน้ําเงิน ภาพสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - การศึกษา - หัวข้อ, การสะกดคำ, การออกแบบ - หัวข้อ - Istock
แบบอักษรฟองมันวาวสีน้ําเงิน ภาพสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – การศึกษา – หัวข้อ, การสะกดคำ, การออกแบบ – หัวข้อ – Istock

การใช้งานและประโยชน์ของฟองมัน

ฟองมันหรือตาไก่ (๏) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใช้ในหนังสือไทยสมัยโบราณ ฟองมันมักถูกใช้เมื่อขึ้นต้นบท ตอน หรือเรื่อง ทั้งคำประพันธ์ร้อยกรองและร้อยแก้ว โดยไม่จำเป็นต้องย่อหน้าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ [1].

การใช้งานของฟองมัน:

 • ใช้คั่นข้อความต่างภาษา: เมื่อต้องการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยหรือกลับกัน สามารถใช้ฟองมันคั่นข้อความไว้เพื่อแสดงถึงการแยกแยะภาษาทั้งสอง [1].
 • ใช้นำหน้าข้อความตอนใหม่: เมื่อต้องการเขียนต่อเนื่องโดยไม่ขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อหน้าใหม่ สามารถใช้ฟองมันคั่นข้อความเพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นของตอนใหม่ [1].
 • ใช้นำหน้าข้อความที่เป็นกฎหมายแต่ละมาตรา: เมื่อต้องการแยกแยะข้อความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแต่ละมาตรา สามารถใช้ฟองมันคั่นข้อความแล้วตามด้วยมาตราที่เกี่ยวข้อง [1].
 • ใช้นำหน้าข้อความที่กล่าวถึงศักราช: เมื่อต้องการกล่าวถึงปีที่เป็นศักราช สามารถใช้ฟองมันคั่นข้อความแล้วตามด้วยปีที่เป็นศักราช [1].
 • ใช้นำหน้ารายการต่าง ๆ: เมื่อต้องการแยกแยะรายการต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงส่วนย่อย สามารถใช้ฟองมันคั่นรายการแล้วตามด้วยรายการที่เกี่ยวข้อง [1].
 • ใช้แยกคำที่มีรูปเดียวกันและอยู่ชิดกัน: เมื่อต้องการแยกคำที่มีรูปเดียวกันและอยู่ติดกัน สามารถใช้ฟองมันคั่นคำแล้วตามด้วยคำที่เกี่ยวข้อง [1].
 • ใช้แยกอักษรซึ่งมีรูปเดียวการใช้งานและประโยชน์ของฟองมัน

ฟองมันหรือตาไก่ (๏) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใช้ในหนังสือไทยสมัยโบราณ ฟองมันมักถูกใช้เมื่อขึ้นต้นบท ตอน หรือเรื่อง ทั้งคำประพันธ์ร้อยกรองและร้อยแก้ว โดยไม่จำเป็นต้องย่อหน้าหรือขึ้นบรรทัดใหม่ [1].

การใช้งานของฟองมัน:

 • ใช้คั่นข้อความต่างภาษากัน เช่น เมื่อขึ้นต้นภาษาบาลีแล้วต้องแปลเป็นภาษาไทยก็ใช้ฟองมันคั่นไว้ หรือเมื่อจบภาษาไทยแล้วจะขึ้นภาษาบาลีก็คั่นข้อความไว้ [1].
 • ใช้นำหน้าข้อความตอนใหม่ คือเขียนติดกันไปเรื่อยๆ และเมื่อขึ้นความตอนใหม่ก็คั่นด้วยฟองมัน ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อหน้าใหม่ [1].
 • ใช้นำหน้าข้อความที่เป็นกฎหมายแต่ละมาตรา โดยจะใช้ฟองมันคั่นข้อความแล้วตามด้วยมาตรา เช่น …ไว้กลางเมือง ๐ มาตราหนึ่ง… [1].
 • ใช้นำหน้าข้อความที่กล่าวถึงศักราช เช่น …สรรพานตราย ๐ สักราชแก่พระเจ้า… [1].
 • ใช้นำหน้ารายการต่างๆ เพื่อแยกออกเป็นส่วนๆ เช่น …๐ จรามขันอันหนึ่ง ๐ ฟูก้อนหนึ่ง ๐ หมอนอันหนึ่ง ๐ บังงาอันหนึ่ง ๐ …. [1].
 • ใช้แยกคำที่มีรูปเดียวกันและอยู่ชิดกัน เช่น …ญิบหมื่นสี่พันหกสิบเดือน ๐ เดือนอันพระได้เป็นพระพุท… [1].
 • ใช้แยกอักษรซึ่งมีรูปเดียวกันและอยู่ชิดกัน เช่น …กระทำบุนยธรรมบ่ขาดสักเมื่อ ๐ อยู่ในสองแควได้เจ็ดเข้า… [1].

ประโยชน์ของฟองมัน:

 • ช่ว

Learn more:

 1. ฟองมัน – วิกิพีเดีย
 2. ฟองมัน – Wikiwand
 3. BlogGang.com : : sirivinit :

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฟองมัน

ฟองมัน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ฟองมัน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru

ฟองมันเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ฟองมันเป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกเริ่มต้นของย่อหน้าในเอกสารหรือบทความ [2] โดยมักใช้เพื่อแสดงความเรียบร้อยและเป็นระเบียบของเนื้อหา ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฟองมัน คือ เมื่อเราเขียนบทความ เราควรใช้ฟองมันเพื่อแสดงความเรียบร้อยและเป็นระเบียบของเนื้อหา [2].

Learn more:

 1. ฟองมัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฟองมัน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. ฟองมัน – วิกิพีเดีย

Categories: นับ 29 ฟองมัน

FONGMUN EP.25 ตามหาสาวหน้าซอย ร้าน TENPERCENT สุขุมวิท33 방콕 텐프로
FONGMUN EP.25 ตามหาสาวหน้าซอย ร้าน TENPERCENT สุขุมวิท33 방콕 텐프로

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

โคมูตร

โคมูตร: ความหมายและการใช้งาน

โคมูตร (โค-มูด) หรือเยี่ยววัว เป็นเครื่องหมายวรรคตอนไทยโบราณที่ใช้เมื่อเติมท้ายเมื่อจบบทหรือจบเล่ม โคมูตรมักพบได้ในหนังสือหรือบทกลอนรุ่นเก่า โดยใช้คู่กับอังคั่นคู่และวิสรรชนีย์ จะเป็นอังคั่นวิสรรชนีย์โคมูตร (๚ะ๛) ซึ่งหมายถึงจบบริบูรณ์ [1]

โคมูตรไม่มีปรากฏบนแป้นพิมพ์ภาษาไทย แต่มีอยู่ในรหัสอักขระ TIS 620 ที่ 0xFB (251) และรหัสยูนิโคดที่ U+0E5B [1]

โคมูตรในวัฒนธรรมท้องถิ่นของอินเดียมีความหมายเกี่ยวกับปัสสาวะวัว [1]

โคมูตรในภาษาอื่น ๆ ที่ใช้คำว่า โคมูตร ได้แก่ภาษาเขมร (៚) ที่ใช้ใส่เมื่อจบบทเหมือนภาษาไทย บางครั้งอาจพบเครื่องหมายนี้ได้ตามเครื่องรางของขลังต่าง ๆ [2]

โคมูตรยังมีความหมายเกี่ยวกับกลุ่มดาวในวิชาดาราศาสตร์ไทยที่เรียกว่าดาวฤกษ์มฆา ประกอบด้วยดาว 5 ดวง คือ ดาววานร ดาวงอน ดาวไถ ดาวงูผู้ และดาวมฆ หรือดาวมาฆะ [1]

ตัวอย่างการใช้โคมูตรในบทกลอนเก่าๆ:

 • จก ภพผุดท่ามเวิ้ง. วรรณศิลป์
 • จี้ แก่นชาติหวาดถวิล. เล่าไว้
 • รี้ รี้สั่งสายสินธุ์….. ครวญคร่ำ
 • ไร แก่นชีวิตไร้…. เร่งรู้พุทธธรรม ๚ะ๛ [1]

Learn more:

 1. โคมูตร – วิกิพีเดีย
 2. โคมูตร – วิกิพจนานุกรม
 3. thai-language.com – โคมูตร
ฟองมัน Ep. พิเศษ !!!! สาวหน้าซอยเฉพาะกิจ กับ Ddtank 🤘🏻☄️🔥 - Youtube
ฟองมัน Ep. พิเศษ !!!! สาวหน้าซอยเฉพาะกิจ กับ Ddtank 🤘🏻☄️🔥 – Youtube
ขุนเดชวิทยายุทธ On X:
ขุนเดชวิทยายุทธ On X: “เครื่องหมายวรรคตอนของไทย ที่เคยใช้แต่เดี๋ยวนี้มิได้ใช้กันในชีวิตประจำวันแล้ว คือ แถวล่าง ได้แก่ ฟองมัน (ตาไก่) อังคั่นคู่ โคมูตร ตีนครุ / การใช้ เช่น เริ่มตอนเริ่มเรื่อง ขึ้นด้วยฟองมัน (๏) เขียนจบบริบูรณ์ ใช้อังคั่นวิสรรชนีย์ …
ฟองมัน Ep. พิเศษ ให้เจ้านายหรือเพื่อนซอย #สาวหน้าซอย - Youtube
ฟองมัน Ep. พิเศษ ให้เจ้านายหรือเพื่อนซอย #สาวหน้าซอย – Youtube
Ep4🤙 Fongmun Studio 🅾️ - Youtube
Ep4🤙 Fongmun Studio 🅾️ – Youtube
ฟองมัน Ep. พิเศษ ให้เจ้านายหรือเพื่อนซอย #สาวหน้าซอย - Youtube
ฟองมัน Ep. พิเศษ ให้เจ้านายหรือเพื่อนซอย #สาวหน้าซอย – Youtube
🤘🏼⭕️ Fongmun Studio ⭕️🤘🏼พี่โย่งฟองมัน เซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงาน - Youtube
🤘🏼⭕️ Fongmun Studio ⭕️🤘🏼พี่โย่งฟองมัน เซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงาน – Youtube
ฟองมัน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ฟองมัน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
แบบอักษรฟองมันวาวสีน้ําเงิน ภาพสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - การศึกษา - หัวข้อ, การสะกดคำ, การออกแบบ - หัวข้อ - Istock
แบบอักษรฟองมันวาวสีน้ําเงิน ภาพสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – การศึกษา – หัวข้อ, การสะกดคำ, การออกแบบ – หัวข้อ – Istock
ฟองมันวาวบนพื้นหลังสีฟ้า ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - กรอบ - องค์ ประกอบ, การถ่ายภาพมาโคร, การหักเหของแสง - Istock
ฟองมันวาวบนพื้นหลังสีฟ้า ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – กรอบ – องค์ ประกอบ, การถ่ายภาพมาโคร, การหักเหของแสง – Istock
ฟองมัน จอมยุ่ง – สติกเกอร์ Line | Line Store
ฟองมัน จอมยุ่ง – สติกเกอร์ Line | Line Store
ภาพทรงกลมแก้วใสสีขาวหรือลูกแก้วฟองมันเงา,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี - Pikbest
ภาพทรงกลมแก้วใสสีขาวหรือลูกแก้วฟองมันเงา,เทมเพลต แบบ Psd ดาวน์โหลดฟรี – Pikbest

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ฟองมัน คืออะไร
ลักษณะและลักษณะเฉพาะของฟองมัน
กระบวนการเกิดฟองมัน
การใช้งานและประโยชน์ของฟองมัน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฟองมัน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *