กฎหมาย แรงงาน ภาษา อังกฤษ: การเข้าใจเรื่องราวเพื่อการทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์กฎหมายแรงงาน (labour law)

คำศัพท์กฎหมายแรงงาน (Labour Law)

Keywords searched by users: กฎหมาย แรงงาน ภาษา อังกฤษ: การเข้าใจเรื่องราวเพื่อการทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษ กฎหมายแรงงาน ภาษาอังกฤษ pdf, กฎหมายแรงงาน ฉบับ ล่าสุด ภาษาอังกฤษ, ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ภาษาอังกฤษ, กฎหมายแรงงานไทย ภาษาอังกฤษ, พรบ คุ้มครองแรงงาน 2541 ภาษาอังกฤษ pdf, กฎหมาย ภาษาอังกฤษ, Labor law, พร บ คุ้มครองแรงงาน 2562 ภาษาอังกฤษ

กฎหมายแรงงานในประเทศไทย

กฎหมายแรงงานในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายที่มีไว้เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิแรงงานในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติแรงงานและพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ [2].

เพื่อให้คุณเข้าใจและทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในประเทศไทยอย่างละเอียด ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน:

 1. เวลาทำงานปกติ:

  • งานทั่วไปไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันหรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ [1].
  • งานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง เช่น งานใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือในที่อับอากาศ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานเชื่อมโลหะ งานขนส่งวัตถุอันตราย งานผลิตสารเคมีอันตราย งานที่ต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน และงานที่ต้องทำเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัด [1].
 2. เวลาพัก:

  • ระหว่างการทำงานปกติ ลูกจ้างต้องได้รับการพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน หรืออาจตกลงกันพักเป็นช่วงๆ โดยรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน [1].
 3. วันหยุด:

  • วันหยุดประจำสัปดาห์ ลูกจ้างต้องได้รับวันหยุดอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน [1].
   กฎหมายแรงงานในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายที่มีไว้เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิแรงงานในประเทศไทย ซึ่งมีหลักการและกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการทำงาน ดังนี้:
 4. เวลาทำงานปกติ:

 • งานทั่วไปไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันหรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน [1].
 • งานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง มีเวลาทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน [1].
 1. เวลาพัก:
 • ให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน [1].
 • งานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มซึ่งเปิดจำหน่ายหรือให้บริการในแต่ละวันไม่ติดต่อกัน อาจพักเกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน [1].
 • ก่อนทำงานล่วงเวลาต้องจัดให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่า 20 นาที [1].
 1. วันหยุด:
 • วันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน [1].
 • วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี รวมถึงวันหยุดแรงงานแห่งชาติ [1].
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6 วันทำงานต่อปี สำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี [1].
 1. การทำงานล่วงเวลา:
 • การทำงานล่วงเวลาต้องมีการจัดเวลาพักก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที [1].
 1. การคุ้มครองแรงงานอื่น ๆ:
 • การจ้างงานต้องมีสัญญาจ้างงานที่ชัดเจนและเป็นภ

Learn more:

 1. การคุ้มครองแรงงาน – บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (e-labour)
 2. กฎหมายแรงงานไทย – วิกิพีเดีย
 3. พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรให้แก่ลูกจ้างบ้าง | HREX.asia

ความสำคัญของกฎหมายแรงงานในการคุ้มครองแรงงาน

ความสำคัญของกฎหมายแรงงานในการคุ้มครองแรงงาน

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างมากในการคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความเข้าใจและปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกจ้างในการทำงาน รวมถึงการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของลูกจ้าง [1].

ความสำคัญของกฎหมายแรงงานมีหลายด้านที่ควรให้ความสนใจ ดังนี้:

 1. คุ้มครองสิทธิแรงงาน: กฎหมายแรงงานมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิแรงงานของลูกจ้าง โดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจ้างงาน การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทำให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนตามสมควร และไม่ถูกเอาเปรียบในด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ [1].

 2. ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้าง: กฎหมายแรงงานมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้างในสถานที่ทำงาน โดยกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติในการทำงาน เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย การจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน ซึ่งทำให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในการทำงาน [1].

 3. การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกจ้าง: กฎหมายแรงงานมีบทบาทสำคความสำคัญของกฎหมายแรงงานในการคุ้มครองแรงงาน

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างมากในการคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการรักษาสิทธิและความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการทำงานของลูกจ้าง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจ้างงานและการทำงาน เพื่อให้ผู้ทำงานได้รับค่าตอบแทนที่สมควรและมีสุขภาพที่ดี อนามัยที่ดี และความปลอดภัยในการทำงาน

ความสำคัญของกฎหมายแรงงานสามารถสรุปได้ดังนี้:

 1. คุ้มครองสิทธิแรงงาน: กฎหมายแรงงานมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน โดยรวมถึงสิทธิในการทำงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การพักผ่อน การลางาน การปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างงาน และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน: กฎหมายแรงงานมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ซึ่งรวมถึงการจัดสถานที่และอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยในการทำงาน

 3. สร้างความเสมอภาคระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง: กฎหมายแรงงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเสมอภาคระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย และให้ความคุ้มครองแก่ทั้งสองฝ่ายในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือปัญหาที่เกี่ยวกับการ


Learn more:

 1. พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรให้แก่ลูกจ้างบ้าง
 2. การคุ้มครองแรงงาน – บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (e-labour)
 3. Update กฎหมายแรงงานที่องค์กรและ HR ต้องรู้

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (The Labour Protection Act)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (The Labour Protection Act) เป็นกฎหมายที่สำคัญในการคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองและสิทธิของลูกจ้างในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลาทำงาน การพักผ่อน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ [1].

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานยังกำหนดเงื่อนไขและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน เช่น การป้องกันความเสี่ยงในการทำงาน การป้องกันความเลวร้ายในการทำงาน การป้องกันความเหนื่อยล้าในการทำงาน และการป้องกันความเสียหายทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน [1].

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานยังกำหนดเงื่อนไขและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน เช่น การป้องกันความเสี่ยงในการทำงาน การป้องกันความเลวร้ายในการทำงาน การป้องกันความเหนื่อยล้าในการทำงาน และการป้องกันความเสียหายทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน [1].

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานยังกำหนดเงื่อนไขและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน เช่น การป้องกันความเสี่ยงในการทำงาน การป้องกันความเลวร้ายในการทำงาน การป้องกันความเหนื่อยล้าในการทำงาน และการป้องกันความเสียหายทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน [1].


Learn more:

 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ | สถาบันนิติธรรมาลัย
 2. การคุ้มครองแรงงาน – บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (e-labour)

การแปลกฎหมายแรงงานเป็นภาษาอังกฤษ

การแปลกฎหมายแรงงานเป็นภาษาอังกฤษ (Translation of Labor Laws into English)

Introduction:
การแปลกฎหมายแรงงานเป็นภาษาอังกฤษ (Translation of Labor Laws into English) is an important process that allows non-Thai speakers to understand and comply with labor laws in Thailand. Labor laws are designed to protect the rights and welfare of workers, and it is crucial for both employers and employees to have a clear understanding of these laws. In this article, we will explore the significance of translating labor laws into English and the resources available for English translations.

Significance of Translating Labor Laws into English:

 1. Accessibility: Translating labor laws into English makes them accessible to a wider audience, including foreign workers, multinational companies, and international organizations operating in Thailand.
 2. Compliance: English translations help non-Thai speakers understand their rights and obligations under Thai labor laws, ensuring compliance and preventing any unintentional violations.
 3. Clarity: English translations provide clarity and eliminate any language barriers that may hinder the understanding of labor laws. This promotes transparency and fairness in the workplace.

Resources for English Translations of Labor Laws:

 1. Official Translations: The Thai government may provide official translations of labor laws into English. These translations are reliable and can be accessed through government websites or relevant labor departments [2].
 2. Legal Services: Law firms specializing in labor law may offer translation services for labor laws. These translations are often accurate and tailored to meet the specific needs of clients.
 3. Professional Translators: Hiring professional translators who specialize in legal translations can ensure accurate and high-quality translations of labor laws into English. These translators have expertise in both the legal and linguistic aspects of the translation process.
 4. Online Resources: Various online platforms and websites provide unofficial translations of labor laws into English. While these translations may not be official, they can still provide a general understanding of the laws [1].

Conclusion:
การแปลกฎหมายแรงงานเป็นภาษาอังกฤษ (Translation of Labor Laws into English) plays a crucial role in promoting understanding, compliance, and transparency in the workplace. By making labor laws accessible to non-Thai speakers, it ensures that all individuals, regardless of their language, can fully comprehend their rights and obligations. Whether through official translations, legal services, professional translators, or online resources, English translations of labor laws provide a valuable resource for employers, employees, and organizations operating in Thailand.


Learn more:

 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แปลไทย-อังกฤษ The Labour Protection Act – สูตรไพศาลกฎหมายไทย : Inspired by LnwShop.com
 2. Labour Protection Act B.E. 2541 (1998, with updates as of 2017) – กฎหมาย OD Mekong Datahub
 3. กฎหมายแรงงาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานภาษาอังกฤษ นี่คือบางแหล่งที่คุณอาจสนใจ:

 1. แหล่งข้อมูล EDD ภาษาไทย [1]: เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาการจ้างงาน (Employment Development Department, EDD) ภาษาไทย ซึ่งมีรายการแบบฟอร์ม สิ่งพิมพ์ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับ EDD ให้คุณเข้าถึง

 2. Labour Protection Act B.E. 2541 (1998, with updates as of 2017) – กฎหมาย OD Mekong Datahub [2]: หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในประเทศไทย คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองแรงงานในประเทศไทย ซึ่งมีการอัปเดตล่าสุดในปี 2017 ในเว็บไซต์ OD Mekong Datahub

โปรดทราบว่าการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานภาษาอังกฤษอาจมีข้อจำกัด และการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษอาจช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้มากขึ้น


Learn more:

 1. แหล่งข้อมูล EDD ภาษาไทย
 2. Labour Protection Act B.E. 2541 (1998, with updates as of 2017) – กฎหมาย OD Mekong Datahub
 3. Labor Protection – e-Labour

Categories: รายละเอียด 51 กฎหมาย แรงงาน ภาษา อังกฤษ

คำศัพท์กฎหมายแรงงาน (labour law)
คำศัพท์กฎหมายแรงงาน (labour law)

(n) labour legislation, See also: labour law, Example: นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน, Count Unit: ฉบับ ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน legislation, labour; labour legislation.

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

กฎหมายแรงงาน ภาษาอังกฤษ Pdf

กฎหมายแรงงาน ภาษาอังกฤษ pdf

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่สำคัญในการปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญและครอบคลุมหลากหลายด้าน เพื่อให้คุณเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. กฎหมายแรงงานในประเทศไทย
 • กฎหมายแรงงานในประเทศไทยมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดให้ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยและสิทธิที่เหมาะสมในการทำงาน [1].
 • กฎหมายแรงงานในประเทศไทยมีการกำหนดเวลาทำงานปกติ และเวลาพักในระหว่างการทำงาน [3].
 • กฎหมายแรงงานในประเทศไทยมีการกำหนดสิทธิของลูกจ้างในเรื่องการลางาน การลาพักร้อน การลาป่วย และการลาคลอด [2].
 1. กฎหมายแรงงานที่สำคัญในประเทศไทย
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) เป็นกฎหมายที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิแรงงานในประเทศไทย [1].
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (2008) เป็นกฎหมายที่แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายแรงงานในประเทศไทย [2].
 1. สาระสำคัญในกฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายแรงงานมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเวลาทำงานปกติ และเวลาพักในระหว่างการทำงาน [3].
 • กฎหมายแรงงานมีการกำหนดสิทธิของลูกจ้างในเรื่องการลางาน การลาพักร้อน การลาป่วย และการลาคลอด [2].
 • กฎหมายแรงงานมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกกฎหมายแรงงาน ภาษาอังกฤษ pdf

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่สำคัญในการปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน ในบทความนี้เราจะพูดถึงกฎหมายแรงงานในประเทศไทยที่เป็นภาษาอังกฤษและสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบของไฟล์ PDF

กฎหมายแรงงานในประเทศไทยมีหลายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในบทความนี้เราจะสนใจกฎหมายแรงงานที่สำคัญสองกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) และ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (2008) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

กฎหมายแรงงานในประเทศไทยมีเป้าหมายหลักในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของลูกจ้าง โดยกฎหมายนี้กำหนดเงื่อนไขการทำงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นธรรม รวมถึงกำหนดสิทธิและความรับผิดชอบของนายจ้างต่อลูกจ้าง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเงื่อนไขการทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานใต้ดิน งานเชื่อมโลหะ และงานที่ต้องทำในสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็นอย่างสุดโต่ง

กฎหมายแรงงานในประเทศไทยยังกำหนดเวลาทำงานปกติและเวลาพักให้กับลูกจ้าง โดยลูกจ้างที่ทำงานปกติไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันหรือไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่กำหนดเวลาพักเฉพาะสถานที่ทำงานบางประเภท เช


Learn more:

 1. Labour Protection Act B.E. 2541 (1998, with updates as of 2017) – กฎหมาย OD Mekong Datahub
 2. Labor Protection Act B.E. 2551 (2008) – กฎหมาย OD Mekong Datahub
 3. Labor Protection – e-Labour
อึ้งจนต้องอ้าปาก ! กฎหมายแรงงานไทยฉบับแปลอังกฤษ เจอแบบนี้มีงง
อึ้งจนต้องอ้าปาก ! กฎหมายแรงงานไทยฉบับแปลอังกฤษ เจอแบบนี้มีงง
พี่อะนะ ภาษาอังกฤษ For #Dek67 On X:
พี่อะนะ ภาษาอังกฤษ For #Dek67 On X: “Alien (N.) นอกจากจะแปลว่า สิ่งชีวิตต่างถิ่น ต่างสายพันธ์ุ ที่เดิมในพื้นที่นั้นไม่เคยมี / ยังเป็นศัพท์เฉพาะในทางกฎหมาย แปลว่า บุคคลใด ๆ ที่อาศัยในประเทศ โดยยังไม่ได้มีสิทธิเป็นพลเมืองตามที่กฎหมายกำหนด #อังกฤษวันละคำ …
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

กฎหมายแรงงานในประเทศไทย
ความสำคัญของกฎหมายแรงงานในการคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (The Labour Protection Act)
การแปลกฎหมายแรงงานเป็นภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *