Top 10 คัคนานต์ แปลว่า Update

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ.Ppt - Flip Ebook Pages 51-91 | Anyflip

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep272: ศุภกร แปลว่า?

Keywords searched by users: Top 10 คัคนานต์ แปลว่า Update คัคนานต์ อ่าน ว่า อะไร, คาร์เนชั่น หมายถึง, ภาณุมาศ แปลว่า, ครรชิต แปลว่า, จุณ หมายถึง, อัมพรแปลว่า, นงลักษณ์ หมายถึง, นพรัตน์ แปลว่า

คัคนานต์ แปลว่าอะไร

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ.Ppt - Flip Ebook Pages 51-91 | Anyflip
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ.Ppt – Flip Ebook Pages 51-91 | Anyflip

คัคนานต์ แปลว่าอะไร

คำว่า คัคนานต์ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทย แต่ไม่มีความหมายที่แน่ชัดในพจนานุกรมทั่วไป [2]. อย่างไรก็ตาม คำว่า คัคนานต์ มักถูกใช้ในบทกวีและเพลงไทยเพื่อเรียกชื่อฟ้าหรือท้องฟ้า [2]. คำนี้อาจมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความงามและความสวยงามของฟ้า [2].

ตัวอย่างประโยค:

 • ในบทกวีนี้ ฉันเห็นความสวยงามของคัคนานต์ที่สวยงามและเงามืด [2].

Learn more:

 1. คัคนานต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คัคนานต์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. คัคนานต์ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru

ความหมายของคัคนานต์

05-06-63 ชั้น ป. 5 Esc บทเรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหมาย - Youtube
05-06-63 ชั้น ป. 5 Esc บทเรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหมาย – Youtube

ความหมายของคัคนานต์

คัคนานต์ เป็นคำที่มีความหมายว่า ฟ้า [2] ซึ่งใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฟ้า หรือสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับฟ้า เช่น ความสว่างของฟ้า ความเปลี่ยนแปลงของฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ หรือสีของฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คัคนานต์:

 • วันนี้ฟ้าสวยมาก คัคนานต์สดใส [2]
 • ฉันชอบมองฟ้าในช่วงคัคนานต์เพราะสีฟ้าสวยมาก [1]

Learn more:

 1. คัคนานต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คัคนานต์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. ความหมายของคำว่า คัคนานต์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าคัคนานต์

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ.Ppt - Flip Ebook Pages 51-91 | Anyflip
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ.Ppt – Flip Ebook Pages 51-91 | Anyflip

คัคนานต์ คือคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ช่วงเวลาที่ยาวนานและเบื่อหน่าย หรือ ระยะเวลาที่ยาวนานและเบื่อหน่าย [1] คำว่าคัคนานต์นี้มักถูกใช้ในบริบทที่อธิบายถึงการรอคอยหรือรอคอยอย่างนานนับเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจเป็นปีก็ได้ ดังนั้น คำว่าคัคนานต์มักเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของความรอคอยและความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าคัคนานต์:

 1. เดือนธันวาคมเป็นเดือนคัคนานต์ที่ยาวที่สุดในปี เพราะมีวันหยุดนับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและเบื่อหน่าย [1]
 2. การรอคอยผลสอบคัคนานต์ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายและตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน [1]
 3. หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องที่ยาวนานและเบื่อหน่าย อ่านไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้น [1]

Learn more:

 1. คัคนานต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คัคนานต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คัคนานต์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คัคนานต์ ในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คัคนานต์ ในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คัคนานต์ เป็นคำศัพท์ที่พบในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ของราชบัณฑิตยสถาน [1] ซึ่งมีความหมายว่า ฟ้า หรือ สุดฟ้า โดยมาจากคำว่า คคน และ อนฺต ซึ่งหมายถึง สุด และ ฟ้า ตามลำดับ [1].

คำว่า คัคนานต์ นี้เป็นคำที่ใช้ในบริบททางวรรณคดีและวรรณกรรมไทย โดยมักใช้เพื่อเสริมความสวยงามและเป็นภาพสัญลักษณ์ของสิ่งที่สูงสุด หรือสิ่งที่อันเป็นที่ยอมรับว่าเป็นที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุด [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คัคนานต์ ในบริบทแปลก็เช่น เธอเดินข้ามทะเลของความคิดถึงไปสู่คัคนานต์ หมายความว่าเธอก้าวผ่านความคิดถึงไปสู่สุดฟ้า [1].


Learn more:

 1. คัคนานต์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …
 2. คัคนานต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คัคนานต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คัคนานต์ ในพจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary

คัคนานต์ ในพจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary

คัคนานต์ เป็นคำศัพท์ที่สามารถค้นหาความหมายและตัวอย่างประโยคได้ในพจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary [1]. พจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary เป็นบริการออนไลน์ที่ให้ข้อมูลคำศัพท์และวลีในหลากหลายภาษา ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์ในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, และภาษาเยอรมัน [1].

คุณสมบัติของพจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ [1].
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา: พจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำในหลายภาษาได้ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, และภาษาเยอรมัน [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: พจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary สามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายแห่งพร้อมกันได้ เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: พจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง), High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายขคัคนานต์ ในพจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary

คัคนานต์ เป็นคำศัพท์ที่สามารถค้นหาความหมายและตัวอย่างประโยคได้ในพจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary [1]. พจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary เป็นบริการออนไลน์ที่ให้ข้อมูลคำศัพท์และประโยคตัวอย่างในหลากหลายภาษา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายและการใช้คำได้อย่างถูกต้องและสะดวกสบาย [1].

คัคนานต์ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายว่า [ระยะเวลาที่ใช้ในการรอคอยอย่างยาวนาน] [1]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คัคนานต์ ได้แก่ ฉันรอคุณมานานมากเลย คุณมาช้ามากเลย คัคนานต์จริงๆ [1].


Learn more:

 1. คัคนานต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คัคนานต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

Categories: นับ 50 คัคนานต์ แปลว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP272: ศุภกร แปลว่า?
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP272: ศุภกร แปลว่า?

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

คัคนานต์ อ่าน ว่า อะไร

คัคนานต์ อ่าน ว่า อะไร

คัคนานต์ เป็นคำที่มีความหมายว่า ฟ้า หรือ สุดฟ้า [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยโบราณ และมักใช้ในบทกวีและเพลงไทยโบราณ อย่างเช่นในบทกวีของสุนทรภู่ ที่กล่าวถึงความงดงามของฟ้าและธรรมชาติ [2]

การอ่านคำว่า คัคนานต์ ในภาษาไทยสามารถอ่านได้ว่า คักคะนาน [1] โดยในคำว่า คักคะนาน มีการใช้สระ คะ แทนสระ คา ซึ่งเป็นการออกเสียงที่เปลี่ยนแปลงจากภาษาไทยโบราณ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คัคนานต์ ในบทกวีไทยโบราณ:

 • ฟ้าสว่างสดใส คัคนานต์สูงสุด ส่องแสงสว่างให้แดดเป็นสีทอง [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: คำว่า คัคนานต์ มีความหมายว่าอะไร?
A: คำว่า คัคนานต์ มีความหมายว่า ฟ้า หรือ สุดฟ้า [1].


Learn more:

 1. คัคนานต์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …
 2. คัคนานต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คัคนานต์ อ่านว่า? | อ่านว่า

คาร์เนชั่น หมายถึง

คาร์เนชั่น หมายถึงอะไร?

คำว่า คาร์เนชั่น เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า carnation ในภาษาไทย ซึ่งเป็นชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่ง [1] ดอกคาร์เนชั่นมีลักษณะเป็นดอกไม้ที่มีสีขาว ชมพู หรือแดง และเป็นดอกไม้ที่มีความหมายและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในหลายประเทศ [2]

ความหมายของดอกคาร์เนชั่น

ดอกคาร์เนชั่นมีความหมายและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามสีของดอก นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดอกคาร์เนชั่นด้วย ดังนี้:

 1. ดอกคาร์เนชั่นสีแดง: สัญลักษณ์ของความรักที่ลึกซึ้งและความชื่นชม [3]
 2. ดอกคาร์เนชั่นสีชมพู: สัญลักษณ์ของความรักที่กำลังผลิบานและความอ่อนโยน [3]
 3. ดอกคาร์เนชั่นสีขาว: สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และโชคดี [2]
 4. ดอกคาร์เนชั่นสีลาย: สัญลักษณ์ของความเป็นเพื่อน [2]

ดอกคาร์เนชั่นในวัฒนธรรมและประเพณี

ดอกคาร์เนชั่นมักถูกนำมาใช้ในการเฉลิมฉลองและงานสังสรรค์ต่าง ๆ ในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่นในตำนานของชาวกรีกโรมัน ดอกคาร์เนชั่นถูกนิยมใช้ในการแสดงความยินดีและความรื่นเริง [2] นอกจากนี้ ดอกคาร์เนชั่นยังเป็นที่นิยมในงานเลี้ยงเชิดชูคุณครู งานแต่งงาน หรืองานวาเลนไทน์ เพื่อแสดงความรักและความอบอุ่นต่อคนที่เรารัก [2]


Learn more:

 1. คาร์เนชั่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ดอกคาร์เนชั่น ,ความหมายของดอกคาร์เนชั่น ,คาร์เนชั่น ,วันวาเลนไทม์ – vintageflowers : Inspired by LnwShop.com
 3. ความหมายของดอกไม้แต่ละประเภท ที่ผู้ให้ควรรู้และผู้รับควรทราบ (ตอนที่ 2)
Great Sky แปลว่า คคนัมพร | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Great Sky แปลว่า คคนัมพร | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
05-06-63 ชั้น ป. 5 Esc บทเรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหมาย - Youtube
05-06-63 ชั้น ป. 5 Esc บทเรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหมาย – Youtube
ภาษาไทยน่ารู้ | คลังความรู้
ภาษาไทยน่ารู้ | คลังความรู้
Es!! )คัคนานต์แปลว่าฟ้า Spin-Off: ฟิค Boy Love (แชท)
Es!! )คัคนานต์แปลว่าฟ้า Spin-Off: ฟิค Boy Love (แชท)
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ.Ppt - Flip Ebook Pages 51-91 | Anyflip
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ.Ppt – Flip Ebook Pages 51-91 | Anyflip
05-06-63 ชั้น ป. 5 Esc บทเรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหมาย - Youtube
05-06-63 ชั้น ป. 5 Esc บทเรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหมาย – Youtube
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ.Ppt - Flip Ebook Pages 51-91 | Anyflip
รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ.Ppt – Flip Ebook Pages 51-91 | Anyflip

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

คัคนานต์ แปลว่าอะไร
ความหมายของคัคนานต์
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าคัคนานต์
คัคนานต์ ในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
คัคนานต์ ในพจนานุกรมคำศัพท์ Longdo Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *