กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ: แหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้สึกษาภาษาอังกฤษ

พยากรณ์อากาศ 21 ธ.ค. 66 | จับตาสถานการณ์

พยากรณ์อากาศ 21 ธ.ค. 66 | จับตาสถานการณ์

Keywords searched by users: กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ: แหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้สึกษาภาษาอังกฤษ อุตุนิยมวิทยา ภาษาอังกฤษ, สภาพอากาศในช่วง 10 วัน, Weather forecast คือ, สภาพอากาศวันนี้, กรมอุตุนิยมวิทยา, Weather Thailand, Weather Bangkok, What’s the weather

ความหมายของ กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ

กรมอุตุ คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่หลักของกรมอุตุคือการเก็บรวบรวมข้อมูลอากาศและภูมิอากาศ วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ และทำการพยากรณ์สภาพอากาศในอนาคต

ความหมายของคำว่า กรมอุตุ ในภาษาอังกฤษคือ Meteorological Department [1]. คำว่า Meteorological หมายถึงเกี่ยวกับสภาพอากาศและภูมิอากาศ ส่วนคำว่า Department หมายถึงหน่วยงานหรือกรมที่รับผิดชอบในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหนึ่งๆ

กรมอุตุมีหน้าที่สำคัญในการให้ข้อมูลสภาพอากาศแก่ประชาชน ภายใต้หลักการเพื่อความปลอดภัยและการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กรมอุตุยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเกษตร การท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและภูมิอากาศ


Learn more:

 1. กรมอุตุนิยมวิทยา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อุตุนิยมวิทยา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION

บทบาทและภารกิจของ กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ

บทบาทและภารกิจของกรมอุตุภาษาอังกฤษ (Meteorological Department of Thailand) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่มีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและให้บริการข้อมูลอากาศแก่ประชาชน ภารกิจหลักของกรมอุตุภาษาอังกฤษคือการเฝ้าระวังสภาพอากาศและการทำนายอากาศเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน ภารกิจอื่นๆ ของกรมอุตุภาษาอังกฤษรวมถึงการวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา การสอบเทียบและการพัฒนาเทคโนโลยีทางอุตุนิยมวิทยา การฝึกอบรมและการส่งเสริมการใช้อุตุนิยมวิทยาให้กับสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [2].

บทบาทและภารกิจของกรมอุตุภาษาอังกฤษสรุปได้ดังนี้:

 1. การรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจอากาศทั่วประเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และทำนายสภาพอากาศในอนาคต [2].

 2. การทำนายอากาศ: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีหน้าที่ทำนายสภาพอากาศในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำนายสภาพอากาศในการเดินทาง การเกษตร และการจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ [2].

 3. การเฝ้าระวังสภาพอากาศ: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีหน้าที่เฝ้าระวังสภาพอากาศทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบและรายงานสภาพอากาศปัจจุบันแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเตือนภัยพิบัติทบทบาทและภารกิจของกรมอุตุภาษาอังกฤษ (Meteorological Department of Thailand) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่มีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้แก่ประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอุตุภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบอุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย

บทบาทของกรมอุตุภาษาอังกฤษ

 1. การรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงการติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศ ความชื้น ความดันบรรยากาศ ลม ฝน และอื่นๆ

 2. การวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ: กรมอุตุภาษาอังกฤษดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อทำการพยากรณ์อากาศในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนกิจการทางเกษตรกรรม การบิน การท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ

 3. การเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเ


Learn more:

 1. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION
 2. กรมอุตุนิยมวิทยา – วิกิพีเดีย
 3. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION

บริการและข้อมูลที่ได้รับจาก กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ

บริการและข้อมูลที่ได้รับจาก กรมอุตุภาษาอังกฤษ

บริการและข้อมูลที่ได้รับจาก กรมอุตุภาษาอังกฤษ (Aeronautical Meteorology Division) เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการบินและอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ. กรมอุตุภาษาอังกฤษมีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลอากาศแก่สายการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองอุตุนิยมวิทยาขนส่งในประเทศไทย.

เอกสารประกอบการบินแต่ละฉบับที่ได้รับจาก กรมอุตุภาษาอังกฤษประกอบด้วย:

 1. แผนที่ลักษณะอากาศที่สำคัญ (Significant Weather Charts): เป็นแผนที่ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอากาศที่สำคัญต่างๆ [1].

 2. แผนที่ลมชั้นบน และอุณหภูมิ (Wind / Temp Charts): เป็นแผนที่ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลมชั้นบนและอุณหภูมิที่ระดับต่างๆ [1].

 3. คำพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (Terminal Aerodrome Forecast หรือ TAF): เป็นคำพยากรณ์อากาศที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่สนามบินต้นทางและปลายทาง รวมทั้งสนามบินสำรอง [1].

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการข้อมูลเอกสารประกอบการบิน กรมอุตุภาษาอังกฤษได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ห้องปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยาหลัก เช่น ระบบการรับส่งข้อมูลข่าวสารอากาศการบิน (World Area Forecast System: WAFS) จากศูนย์พยากรณ์อากาศโลก (World Area Forecast Centres: WAFCs) และระบบเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Meteorology Satellite Receiver) [1].

นอกจากนี้ กรมอุตุภาษาอังกฤษยังได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ห้องบรรยายสรบริการและข้อมูลที่ได้รับจาก กรมอุตุภาษาอังกฤษ

บริการและข้อมูลที่ได้รับจาก กรมอุตุภาษาอังกฤษ (Aeronautical Meteorology Division) เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการบินและอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ. กรมอุตุภาษาอังกฤษมีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลอากาศแก่สายการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมีเอกสารประกอบการบินที่สำคัญที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้.

เอกสารประกอบการบินแต่ละฉบับประกอบด้วย:

 1. แผนที่ลักษณะอากาศที่สำคัญ (Significant Weather Charts): เป็นแผนที่ที่ประกอบด้วยข้อมูลของลักษณะอากาศสำคัญต่างๆ [1].

 2. แผนที่ลมชั้นบน และอุณหภูมิ (Wind / Temp Charts): เป็นแผนที่ที่ประกอบด้วยข้อมูลของลมชั้นบนและอุณหภูมิที่ระดับต่างๆ [1].

 3. คำพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (Terminal Aerodrome Forecast หรือ TAF): เป็นคำพยากรณ์อากาศที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่สนามบินต้นทางและสนามบินปลายทาง รวมทั้งสนามบินสำรอง [1].

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการข้อมูลเอกสารประกอบการบิน กรมอุตุภาษาอังกฤษได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ห้องปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยาหลัก เช่น ระบบการรับส่งข้อมูลข่าวสารอากาศการบิน (World Area Forecast System: WAFS) จากศูนย์พยากรณ์อากาศโลก (World Area Forecast Centres: WAFCs) และระบบเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Meteorology Satellite Receiver) [1].

นอกจากนี้ กรมอุตุภาษาอังกฤษยังได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ห้องบรรยายสรุปลักษณะอากาศ (Meteorological Briefing Office) เพื่อเป็นจุดบริ


Learn more:

 1. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION
 2. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION
 3. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ใน กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ใน กรมอุตุ (Meteorological Department) เป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์และทำนายสภาพอากาศ ซึ่งมีหลากหลายเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว ดังนี้:

 1. เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา:

  • เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer): ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศ [2].
  • เครื่องวัดความชื้น (Hygrometer): ใช้วัดความชื้นในอากาศ [2].
  • เครื่องวัดความดันบรรยากาศ (Barometer): ใช้วัดความกดอากาศ [2].
  • เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer): ใช้วัดความเร็วลม [2].
  • เครื่องวัดทิศทางลม (Wind Vane): ใช้วัดทิศทางลม [2].
  • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain Gauge): ใช้วัดปริมาณน้ำฝนที่ตก [2].
  • เครื่องวัดระดับน้ำทะเล (Tide Gauge): ใช้วัดระดับน้ำทะเล [2].
 2. เรดาร์ (Radar):

  • เรดาร์ (Radar) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับและวิเคราะห์สภาพอากาศ โดยใช้คลื่นเสียงหรือคลื่นวิทยุ [2].
 3. ระบบสนามอุตุนิยมวิทยา:

  • ระบบสนามอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Field System) เป็นระบบที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีต่างๆ [1].
 4. ระบบสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา:

  • ระบบสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information System) เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บและแจ้งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา [1].

Learn more:

 1. เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
 2. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION
 3. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION

การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลของ กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ

การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลของกรมอุตุภาษาอังกฤษ

การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของกรมอุตุภาษาอังกฤษในการให้บริการข้อมูลอุตุภาพให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลายช่องทางที่ใช้ในการกระจายข้อมูลอุตุภาพให้ถึงกับผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 1. หน่วยแสดงผลทางจอภาพคอมพิวเตอร์: กรมอุตุภาษาอังกฤษใช้หน่วยแสดงผลทางจอภาพคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงข้อมูลอุตุภาพให้กับประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้งานทั่วไป [1].

 2. TV วงจรปิด: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีการเผยแพร่ข้อมูลอุตุภาพผ่านทาง TV วงจรปิดเพื่อให้ข้อมูลอุตุภาพถึงกับประชาชนที่ต้องการ [1].

 3. ทางโทรศัพท์: ผู้ใช้งานสามารถติดต่อขอข้อมูลอุตุภาพจากกรมอุตุภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์ได้ โดยมีหมายเลขติดต่อที่กำหนดไว้ [1].

 4. ทางอินเทอร์เน็ต: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลอุตุภาพแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานสามารถเข้าชมและเผยแพร่ข้อมูลอุตุภาพผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ [2].

 5. ทางแฟกซ์: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีบริการแฟกซ์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถขอข้อมูลอุตุภาพได้ตามความต้องการ [1].

หน่วยงานที่รับข้อมูลอุตุภาพจากกรมอุตุภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. หน่วยงานภายในท่าอากาศยาน: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่าอากาศการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลของกรมอุตุภาษาอังกฤษ

การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของกรมอุตุภาษาอังกฤษในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลอุตุภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลายช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้:

 1. เว็บไซต์: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลอุตุภาพแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลอุตุภาพต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุภาษาอังกฤษ [2].

 2. แอปพลิเคชันมือถือ: กรมอุตุภาษาอังกฤษได้พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่ให้บริการข้อมูลอุตุภาพแก่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึงข้อมูลอุตุภาพได้ทุกที่ทุกเวลา [2].

 3. สื่อสังคมออนไลน์: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีการเผยแพร่ข้อมูลอุตุภาพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอุตุภาพอย่างรวดเร็วและสะดวก [2].

 4. การประชาสัมพันธ์: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุภาพแก่ประชาชน โดยมีการจัดงานเปิดบ้าน การอบรม การสัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุภาพ [2].

 5. สื่อมวลชน: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีการเผยแพร่ข้อมูลอุตุภาพผ่านทางสื่อมวลชน เช่น ท


Learn more:

 1. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION
 2. กรมอุตุนิยมวิทยา – วิกิพีเดีย
 3. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION

ความสำคัญและผลกระทบของ กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ

ความสำคัญและผลกระทบของ กรมอุตุภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของ กรมอุตุภาษาอังกฤษ:

 1. การเข้าถึงข้อมูลอุตุภาพ: กรมอุตุภาษาอังกฤษเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเข้าถึงข้อมูลอุตุภาพในประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญในการวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของประชาชน

 2. การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ อย่างเช่นการเตรียมการและการป้องกันพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน หรือการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเช่นพายุทอร์นาโด

 3. การพัฒนาเทคโนโลยีอุตุภาพ: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตุภาพเพื่อการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลอุตุภาพที่ถูกต้องและทันเวลา เพื่อให้สามารถตัดสินใจและปรับการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพอากาศได้

ผลกระทบของ กรมอุตุภาษาอังกฤษ:

 1. การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน: การมีข้อมูลอุตุภาพที่ถูกต้องและรวดเร็วจาก กรมอุตุภาษาอังกฤษ ช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ เช่น การเตรียความสำคัญและผลกระทบของ กรมอุตุภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของ กรมอุตุภาษาอังกฤษ:

 1. การเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา: กรมอุตุภาษาอังกฤษเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีข้อมูลเช่น สภาพอากาศปัจจุบัน พยากรณ์อากาศ แผนที่อากาศ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนและตัดสินใจในการเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย [1].

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์และวิจัยในด้านอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศในระยะยาว การศึกษาแนวโน้มอากาศ และการวิเคราะห์สภาพอากาศในอดีต [1].

 3. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา: กรมอุตุภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านอุตุนิยมวิทยา โดยการให้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่นักวิจัยและนักพัฒนา เพื่อให้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

ผลกระทบของ กรมอุตุภาษาอังกฤษ:

 1. การเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ: การมีข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จาก กรมอุตุภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มความมั

Learn more:

 1. AERONAUTICAL METEOROLOGY DIVISION

Categories: รวบรวม 36 กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ

พยากรณ์อากาศ 21 ธ.ค. 66 | จับตาสถานการณ์
พยากรณ์อากาศ 21 ธ.ค. 66 | จับตาสถานการณ์

(n) Meteorological Department, See also: MET., Syn. อต., Example: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าในช่วง 2 วันนี้จะมีพายุดีเปรสชั่นเข้ามาจากประเทศจีน

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

อุตุนิยมวิทยา ภาษาอังกฤษ

อุตุนิยมวิทยา ภาษาอังกฤษ

อุตุนิยมวิทยาเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอากาศและบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนโลก ศึกษาเรื่องราวของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในทางธรรมชาติและในทางเทคโนโลยี ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยเน้นให้คุณเข้าใจและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้

หลักการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในอุตุนิยมวิทยา ภาษาอังกฤษ

อุตุนิยมวิทยาเป็นสาขาวิชาที่ใช้หลักการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางอากาศและบรรยากาศ ศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในทางธรรมชาติและในทางเทคโนโลยี การศึกษาอุตุนิยมวิทยาในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณเข้าใจและรู้เรื่องราวของบรรยากาศ การพยากรณ์อากาศ และการเกิดเหตุการณ์ทางอากาศต่างๆ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการดำเนินงานในหลายกลุ่มอาชีพ เช่น การทำนา การเดินทางทางอากาศ การทำงานในสถานที่ที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ และอื่นๆ [1]

หลักการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในอุตุนิยมวิทยา ภาษาอังกฤษ

อุตุนิยมวิทยาใช้หลักการและหลัอุตุนิยมวิทยา ภาษาอังกฤษ

อุตุนิยมวิทยาเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอากาศและบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนโลก ศึกษาเรื่องราวของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในทางที่ดีและเสีย ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์

หมายความของ อุตุนิยมวิทยา ในภาษาอังกฤษ

 • อุตุนิยมวิทยา แปลว่า Meteorology [1] ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอากาศและบรรยากาศ

องค์ประกอบของอุตุนิยมวิทยา

อุตุนิยมวิทยาประกอบด้วยหลายสาขาย่อยที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านต่างๆ ของปรากฏการณ์ทางอากาศและบรรยากาศ ดังนี้:

 1. อุตุนิยมวิทยาทั่วไป (General Meteorology) – เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของบรรยากาศทั่วไป ซึ่งรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการทำนายสภาพอากาศในอนาคต

 2. อุตุนิยมวิทยาประยุกต์ (Applied Meteorology) – เป็นสาขาวิชาที่นำความรู้และเทคโนโลยีของอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การทำนายสภาพอากาศเพื่อการเกษตร การทำนายสภาพอากาศในการบิน และการทำนายสภาพอากาศเพื่อการท่องเที่ยว

3


Learn more:

 1. อุตุนิยมวิทยา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -อุตุนิยมวิทยา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อุตุนิยมวิทยา – วิกิพีเดีย

สภาพอากาศในช่วง 10 วัน

สภาพอากาศในช่วง 10 วัน

สภาพอากาศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการวางแผนกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ การทราบสภาพอากาศในช่วง 10 วันล่วงหน้าจะช่วยให้เราสามารถเตรียมความพร้อมและปรับแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสภาพอากาศในช่วง 10 วันล่วงหน้าในประเทศไทย โดยอ้างอิงจากผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง [1][2]

สภาพอากาศในช่วง 10 วันล่วงหน้าในประเทศไทยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง? ตามพยากรณ์อากาศล่าสุด สภาพอากาศในช่วง 10 วันล่วงหน้าในประเทศไทยจะมีลักษณะดังนี้:

 1. มวลอากาศเย็นกำลังแรง: ในช่วงเวลานี้มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆ โดยมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคอีสานจะลดลงมากกว่าภาคอื่นๆ ดังนั้น ควรระวังรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง และระวังอัคคีภัยจากลมแรงและอากาศแห้ง [1]

 2. ฝนตกบางแห่ง: ในช่วง 23 – 26 ธ.ค. คาดว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักได้ ดังนั้น ควรเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัย พี่น้องชาวเรือ ชาวประมง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ [1]

 3. อากาศอุ่นขึ้นในช่วงก่อนส่งท้ายปีเก่า: ในช่วง 27 – สภาพอากาศในช่วง 10 วัน

สภาพอากาศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับทุกคน เนื่องจากมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การวางแผนกิจกรรมต่างๆ และการเดินทาง ดังนั้นการทราบสภาพอากาศในช่วง 10 วันล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับสภาพอากาศในช่วง 10 วัน ในประเทศไทย โดยอ้างอิงจากผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง [1][2] ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใจและวางแผนกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สภาพอากาศในช่วง 10 วันล่วงหน้าในประเทศไทยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง? ของความเย็นหรืออากาศร้อนอย่างไร? มีฝนตกหรือไม่? มีลมแรงหรือไม่? ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมเพื่อการวางแผนกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับช่วง 10 วันล่วงหน้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ (22 ธันวาคม 2566) ถึง 31 ธันวาคม 2566 สภาพอากาศจะมีลักษณะดังนี้:

 1. วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2566:
  • มวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆ โดยมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคอีสานจะลดลงมากกว่าภาคอื่นๆ ดังนั้นควรระวังรักษาสุขภาพให้ดี และระวังอัคคีภัยจากลมแรงและอากาศแห้ง [1]
  • ภาคใต้จะมีลมหนาวแรงขึ้น ยังมีฝนได้ และมีการตกหนักบางแห่งบริเวณฝั่งอ่าวไทยและตอนล่า

Learn more:

 1. พยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า เหนือ-อีสาน หนาวถึงปีใหม่
 2. พยากรณ์อากาศวันนี้และ 10 วันข้างหน้า ทั่วไทยหนาวเย็นมีลมแรง
 3. พยากรณ์อากาศ 10 วันสำหรับ Sinchon-dong, ประเทศเกาหลีใต้ – The Weather Channel | Weather.com
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ฝนระหว่าง 11-20 ก.ย. มรสุมมีกำลังแรงขึ้น เฝ้าระวังฝนตกสะสม | Thaiger ข่าวไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ฝนระหว่าง 11-20 ก.ย. มรสุมมีกำลังแรงขึ้น เฝ้าระวังฝนตกสะสม | Thaiger ข่าวไทย
หนาวปากสั่น 'กรมอุตุ' เตือน ประเทศไทย อุณหภูมิลด 8 องศา ช่วงคริสต์มาส | Thaiger ข่าวไทย
หนาวปากสั่น ‘กรมอุตุ’ เตือน ประเทศไทย อุณหภูมิลด 8 องศา ช่วงคริสต์มาส | Thaiger ข่าวไทย
เที่ยวญี่ปุ่น อุ่นใจแน่ ! กรมอุตุฯ ญี่ปุ่น เปิดเว็บภาษาไทยแล้ว เช็คภัยพิบัติก็ได้ เตือนภัยก็ดี
เที่ยวญี่ปุ่น อุ่นใจแน่ ! กรมอุตุฯ ญี่ปุ่น เปิดเว็บภาษาไทยแล้ว เช็คภัยพิบัติก็ได้ เตือนภัยก็ดี
ข่าวกรมอุตุฯ สภาพอากาศ 6-8 ธ.ค.นี้ รับมือหนาวระลอกใหม่ อีสานอุณหภูมิลด 1-2 องศา
ข่าวกรมอุตุฯ สภาพอากาศ 6-8 ธ.ค.นี้ รับมือหนาวระลอกใหม่ อีสานอุณหภูมิลด 1-2 องศา

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ
บทบาทและภารกิจของ กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ
บริการและข้อมูลที่ได้รับจาก กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ใน กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ
การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลของ กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ
ความสำคัญและผลกระทบของ กรมอุตุ ภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *