กึ่งหนึ่ง: นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกในยุคปัจจุบัน

แบ่งเคิ่ง - อภินันท์น้อย ดาวเหนือ x Ko Daddy x ดีเจหมาน x แจ็คกี้ เมทัลดิลล์【Official MV】

แบ่งเคิ่ง – อภินันท์น้อย ดาวเหนือ X Ko Daddy X ดีเจหมาน X แจ็คกี้ เมทัลดิลล์【Official Mv】

Keywords searched by users: กึ่งหนึ่ง: นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกในยุคปัจจุบัน กึ่ง คือ, ก้ำกึ่ง คือ

ความหมายของคำว่า กึ่งหนึ่ง

ความหมายของคำว่า กึ่งหนึ่ง ในภาษาไทยหมายถึงครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [1] โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งสิ่งของหรือจำนวนออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน ซึ่งส่วนที่เป็น กึ่งหนึ่ง จะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ถูกแบ่ง [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กึ่งหนึ่ง:

 • พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครทั่วประเทศ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ที่มีได้ [1]

ในประโยคดังกล่าว เราสามารถเข้าใจได้ว่าพรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครทั่วประเทศอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าจำนวนผู้สมัครที่จะส่งต้องเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด [1]


Learn more:

 1. กึ่งหนึ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. กึ่งหนึ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กึ่งหนึ่ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กึ่งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กึ่งหนึ่ง มีดังนี้:

 1. พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครทั่วประเทศ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ที่มีได้ [1].
 2. เด็กหญิงคนนี้เป็นคนกึ่งหนึ่ง ครึ่งไทยครึ่งฝรั่ง [2].
 3. ผลงานของเขาเป็นผลงานที่สร้างความประทับใจกึ่งหนึ่งในวงการศิลปะ [2].
 4. ครูสอนเด็กๆ ในโรงเรียนนี้เป็นครูกึ่งหนึ่ง ครึ่งชาวต่างชาติครึ่งชาวไทย [2].

Learn more:

 1. กึ่งหนึ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. กึ่งหนึ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กึ่งหนึ่ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คำแปลของ กึ่งหนึ่ง ใน Longdo Dictionary

คำแปลของ กึ่งหนึ่ง ใน Longdo Dictionary หมายถึงอะไร?

ใน Longdo Dictionary, คำว่า กึ่งหนึ่ง มีความหมายเป็น half หรือ ครึ่งหนึ่ง [1]. คำนี้ใช้ในบริบทที่แสดงถึงสิ่งที่แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน โดยแต่ละส่วนมีขนาดหรือค่าที่เท่าเทียมกัน หรือใกล้เคียงกันมากๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กึ่งหนึ่ง ใน Longdo Dictionary:

 • เขาได้รับคะแนนเต็ม 10 คะแนนจากครู กึ่งหนึ่งเป็นเพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม [1]
 • ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการสนับสนุนแบ่งเป็นสองฝ่าย กึ่งหนึ่งเป็นฝ่ายเผยแพร่นโยบายที่เน้นความเป็นกลาง [2]

Learn more:

 1. กึ่งหนึ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กึ่งหนึ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กึ่งหนึ่ง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กึ่งหนึ่ง คือคำที่ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่เป็นกึ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นอย่างเดียว ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้มักถูกใช้ในบริบททางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาทั่วไป

ตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กึ่งหนึ่ง:

 1. กึ่งเทียน
 2. กึ่งวงกลม
 3. กึ่งเส้นตรง
 4. กึ่งวงเงิน
 5. กึ่งเวลา

เพื่อให้คำตอบของเราตอบสนองต่อเกณฑ์ SEO ของ Google ได้ดี ควรใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน นอกจากนี้ ควรใช้รูปแบบการเขียนที่เป็นรายการและหัวข้อเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น


Learn more:

 1. กึ่งหนึ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กึ่งหนึ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กึ่งหนึ่ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คำนิยามและความสำคัญของ กึ่งหนึ่ง

คำนิยามและความสำคัญของ กึ่งหนึ่ง

คำว่า กึ่งหนึ่ง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า ครึ่งหนึ่ง หรือ ครึ่งหนึ่งส่วน ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เต็มทั้งหมด หรือสิ่งที่ไม่สมบูรณ์อย่างสิ้นเชิง ในบางกรณี กึ่งหนึ่งอาจเป็นการแสดงถึงสิ่งที่ไม่แน่นอนหรือไม่ชัดเจนอีกด้วย

คำว่า กึ่งหนึ่ง สามารถใช้ในหลายทางต่างๆ ดังนี้:

 1. กึ่งหนึ่งในคณิตศาสตร์: ในคณิตศาสตร์ กึ่งหนึ่งหมายถึง ค่าที่เป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนเต็มหรือจำนวนทศนิยม ตัวอย่างเช่น 0.5 คือ กึ่งหนึ่งของ 1 และ 2 คือ กึ่งหนึ่งของ 2

 2. กึ่งหนึ่งในการแบ่งแยก: ในบางกรณี กึ่งหนึ่งอาจใช้ในการแสดงถึงการแบ่งแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน ตัวอย่างเช่น กึ่งหนึ่งของเวลา หมายถึงครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาที่กำหนด

 3. กึ่งหนึ่งในการบ่งชี้ความไม่แน่นอน: ในบางกรณี กึ่งหนึ่งอาจใช้ในการแสดงถึงสิ่งที่ไม่แน่นอนหรือไม่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น กึ่งหนึ่งของความรัก หมายถึงความรักที่ไม่แน่นอนหรือไม่แน่ใจ

ความสำคัญของ กึ่งหนึ่ง

การใช้คำว่า กึ่งหนึ่ง มีความสำคัญในหลายด้าน ดังนี้:

 1. การใช้ในคณิตศาสตร์: ในคณิตศาสตร์ การใช้คำว่า กึ่งหนึ่ง เป็นวิธีที่ใช้ในการแสดงค่าที่เป็นครึ่งคำนิยามและความสำคัญของ กึ่งหนึ่ง

คำว่า กึ่งหนึ่ง เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ครึ่งหนึ่ง หรือ ครึ่งหนึ่งส่วน ซึ่งใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงถึงสิ่งที่เป็นครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เต็มที่ หรือสิ่งที่ไม่สมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ หรือสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างแน่นอน [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เขาได้รับคะแนนกึ่งหนึ่งในการสอบ [1].
 • ผลงานของเขาเป็นเพียงกึ่งหนึ่งของความสำเร็จที่เขาคาดหวัง [2].

ความสำคัญของ กึ่งหนึ่ง

 • ช่วยให้เราเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งๆ ไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ หรือไม่แน่นอนอย่างแน่นอน [1].
 • เป็นวิธีการใช้ภาษาที่สร้างความคลุมเครือและความรู้สึกของความไม่แน่นอน [2].
 • ช่วยให้เราเห็นถึงความสำคัญของการยอมรับความไม่แน่นอนในชีวิตและการตัดสินใจ [2].

Learn more:

 1. กึ่งหนึ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กึ่งหนึ่ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. กึ่งหนึ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: สำรวจ 65 กึ่งหนึ่ง

แบ่งเคิ่ง - อภินันท์น้อย ดาวเหนือ x Ko Daddy x ดีเจหมาน x แจ็คกี้ เมทัลดิลล์【Official MV】
แบ่งเคิ่ง – อภินันท์น้อย ดาวเหนือ x Ko Daddy x ดีเจหมาน x แจ็คกี้ เมทัลดิลล์【Official MV】

(n) half, See also: equal part, Syn. ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Example: พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครทั่วประเทศ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ที่มีได้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔คำว่า กึ่ง หมายถึง ครึ่ง เช่น พระราชายกเมืองให้โอรสครองกึ่งหนึ่ง. กึ่ง ใช้จำกัดกว่าคำว่า ครึ่ง คือใช้ร่วมกับคำเพียงบางคำ เช่น กึ่งกลาง กึ่งศตวรรษ กึ่ง ยังมีความหมายว่า ไม่เต็มที่ ไม่แท้จริง อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือครึ่งเดียว เช่น กึ่งราชการ เสียงกึ่งสระ สารกึ่งตัวนำ (semiconductor)

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

กึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่งต่างกันยังไง

คำว่า กึ่ง หมายถึง ครึ่ง เช่นเมื่อพูดถึงพระราชายกเมืองให้โอรสครองกึ่งหนึ่ง [1]. คำว่า กึ่ง ใช้ร่วมกับบางคำเพื่อจำกัดความหมาย เช่น กึ่งกลาง หมายถึง ครึ่งกลาง [1]. นอกจากนี้ กึ่ง ยังมีความหมายว่าไม่เต็มที่ ไม่แท้จริง หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือครึ่งเดียว เช่น กึ่งราชการ หมายถึง ไม่เป็นราชการแท้จริง แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของราชการ [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า กึ่ง ใช้ในบางคำเพื่อแสดงความหมายว่าไม่เต็มที่ เช่น เสียงกึ่งสระ หมายถึง เสียงที่ไม่เป็นสระแท้จริง [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า กึ่ง ใช้ในคำเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น สารกึ่งตัวนำ หมายถึง สารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำแบบกึ่ง [1].


Learn more:

 1. ก้ำกึ่ง (๙ มีนาคม ๒๕๕๒) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 2. ให้บริการด้านกฎหมายที่ดินและอาคารชุดครบวงจร About us
 3. กึ่งหนึ่ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
⏳🥳 อีก 3วัน ❤️ สารภาพผิด ลดโทษกึ่งหนึ่ง แต่ถ้าสารภาพรัก เพิ่มความคิดถึงเท่าตัว 🤗🥰 - Pantip
⏳🥳 อีก 3วัน ❤️ สารภาพผิด ลดโทษกึ่งหนึ่ง แต่ถ้าสารภาพรัก เพิ่มความคิดถึงเท่าตัว 🤗🥰 – Pantip
จำคุก 2 เดือน ปรับ 1 หมื่น “ลุงพล” ทำร้ายนักข่าว รับผิดลดโทษกึ่งหนึ่ง รอลงอาญา 1 ปี : Pptvhd36
จำคุก 2 เดือน ปรับ 1 หมื่น “ลุงพล” ทำร้ายนักข่าว รับผิดลดโทษกึ่งหนึ่ง รอลงอาญา 1 ปี : Pptvhd36
พลเมืองไทย' ฮือลงชื่อเรียกร้องรัฐบาลยุติให้เอกชนผูกขาดการผลิตไฟฟ้าเกิน กึ่งหนึ่งของรัฐ!
พลเมืองไทย’ ฮือลงชื่อเรียกร้องรัฐบาลยุติให้เอกชนผูกขาดการผลิตไฟฟ้าเกิน กึ่งหนึ่งของรัฐ!
เปิดแถลงการณ์ 'เพื่อไทย' จับมือ 6 พรรคตั้งรัฐบาล ยันได้มากกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว | The Bangkok Insight | Line Today
เปิดแถลงการณ์ ‘เพื่อไทย’ จับมือ 6 พรรคตั้งรัฐบาล ยันได้มากกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว | The Bangkok Insight | Line Today

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า กึ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กึ่งหนึ่ง
คำแปลของ กึ่งหนึ่ง ใน Longdo Dictionary
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กึ่งหนึ่ง
คำนิยามและความสำคัญของ กึ่งหนึ่ง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *