นาถ ก รณ ธรรม: บทบาทสำคัญของการกระจายธรรมในสังคม

นาถกรณธรรม ๑๐ กัณฑ์

นาถกรณธรรม ๑๐ : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

Keywords searched by users: นาถ ก รณ ธรรม: บทบาทสำคัญของการกระจายธรรมในสังคม นาถกรณธรรม 10 ประการ, นาถกรณธรรม 10 คือคุณธรรมเกี่ยวกับอะไร, นาถกรณธรรม 10 อ่านว่า, นาถกรณธรรม 10 ที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน, อปริหานิยธรรม 7, กิงกรณีเยสุทักขตา หมายถึง, สันโดษ 12, ปิย ก รณ ธรรม

นาถ ก รณ ธรรม

นาถกรณธรรม ๑๐ กัณฑ์
นาถกรณธรรม ๑๐ กัณฑ์

นาถกรณธรรม คืออะไร?

นาถกรณธรรม เป็นคำในภาษาบาลีที่มีความหมายว่า ธรรมเป็นที่พึ่ง หรือ ธรรมที่ทำให้พึ่งตนได้ [1]. นาถกรณธรรมเป็นหลักธรรมของพุทธศาสนาที่สอนให้เราปฏิบัติตนให้เป็นที่พึ่งกับธรรม ซึ่งมีทั้งหมด 10 อย่างหลัก [1].

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้อง:

 • นาถกรณธรรมสอนให้เรามีความประพฤติดีและรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย [1].
 • การศึกษาธรรมเป็นที่พึ่งจะช่วยให้เรามีความรู้และเข้าใจมากขึ้น [1].

นาถกรณธรรม 10 อย่างหลัก

 1. ศีล: การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย [1].
 2. พาหุสัจจะ: การเป็นผู้ได้ยินและได้ฟังรู้เห็นมาก [1].
 3. กัลยาณมิตตตา: การเป็นผู้มีเพื่อนดีงาม [1].
 4. โสวจัสสตา: การเป็นผู้ว่าง่ายและสอนง่าย [1].
 5. กิงกรณีเยสุ ทัก-ขตา: การขยันเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้อื่น [1].
 6. ธัมมกามตา: การเป็นผู้ใคร่ธรรม [1].
 7. วิริยะ: การขยันหมั่นเพียร [1].
 8. สันตุฏฐี: การมีความสันโดษ [1].
 9. สติ: การมีสติ [1].
 10. ปัญญา: การมีปัญญาเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง [1].

Learn more:

 1. นาถกรณธรรม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรม …
 2. แสดงกระทู้ – นาถกรณธรรม ๑๐ (ธรรมเป็นที่พึ่ง ๑๐) • ลานธรรมจักร
 3. ธรรมะที่เป็นที่พึ่งอันแท้จริง

Categories: ยอดนิยม 46 นาถ ก รณ ธรรม

นาถกรณธรรม ๑๐ : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
นาถกรณธรรม ๑๐ : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

๑๐ น. ธรรมอันเป็นที่พึ่งของตน ๑๐ ประการ คือ ๑. ศีล (รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย) ๒. พาหุสัจจะ (เป็นผู้ได้ยิน ได้ฟัง รู้เห็นมาก) ๓. กัลยาณมิตตตา (เป็นผู้มีเพื่อนดีงาม) ๔. โสวจัส-สตา (เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย) ๕. กิงกรณีเยสุ ทัก-ขตา (ขยันเอาใจใส่ช่วยกิจผู้อื่น)

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

นาถกรณธรรม 10 ประการ

นาถกรณธรรม 10 ประการ

นาถกรณธรรม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร [1]

นาถกรณธรรม 10 ประการ คือ 10 องค์ประกอบหลักของธรรมที่เป็นที่พึ่งตนเอง ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญในศาสนาพุทธ 10 ประการนี้ประกอบด้วย [1]:

 1. ศีล (รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย)
 2. พาหุสัจจะ (เป็นผู้ได้ยิน ได้ฟัง รู้เห็นมาก)
 3. กัลยาณมิตตตา (เป็นผู้มีเพื่อนดีงาม)
 4. โสวจัส-สตา (เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย)
 5. กิงกรณีเยสุ ทัก-ขตา (ขยันเอาใจใส่ช่วยกิจผู้อื่น)
 6. ธัมมกามตา (เป็นผู้ใคร่ธรรม)
 7. วิริยะ (ขยันหมั่นเพียร)
 8. สันตุฏฐี (มีความสันโดษ)
 9. สติ (มีสติ)
 10. ปัญญา (มีปัญญาเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง)

นาถกรณธรรม 10 ประการเป็นหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นแนวทางในการพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองให้เป็นที่พึ่ง การปฏิบัติตามนาถกรณธรรม 10 ประการจะช่วยให้เรามีความประพฤติดี มีความสุข และพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต [1].


Learn more:

 1. นาถกรณธรรม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 2. แสดงกระทู้ – นาถกรณธรรม ๑๐ (ธรรมเป็นที่พึ่ง ๑๐) • ลานธรรมจักร
 3. ธรรมะที่เป็นที่พึ่งอันแท้จริง

นาถกรณธรรม 10 คือคุณธรรมเกี่ยวกับอะไร

นาถกรณธรรม 10 คือคุณธรรมเกี่ยวกับอะไร

นาถกรณธรรม 10 คือคุณธรรมที่มีความสำคัญและเป็นหลักธรรมสำหรับผู้ที่ต้องการปกครองหรือบริหารหมู่คณะให้มีความเป็นอันดับและเป็นระเบียบ นาถกรณธรรม 10 นี้เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งตัวเองและสังคม [1].

นาถกรณธรรม 10 ประกอบด้วยคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการบริหารหมู่คณะ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน นาถกรณธรรม 10 ประกอบด้วยคุณธรรมต่อไปนี้:

 1. ศีล – ความประพฤติที่ดีและถูกต้องทางจริยธรรม [2].
 2. พาหุสัจจะ – การเรียนรู้และฟังธรรมะอย่างเต็มใจ [2].
 3. กัลยาณมิตตา – มีมิตรภาพและความเข้าใจในผู้อื่น [2].
 4. โสวจัสสตา – การพูดคุยและการเข้าใจเหตุผล [2].
 5. กิงกรณีเยสุ ทักขตา – การให้ความสนใจและเอาใจใส่กิจธุระของเพื่อนร่วมหมู่คณะ [2].
 6. ธัมมกามตา – การเป็นผู้ให้ความรักและเมตตากับผู้อื่น [2].
 7. วิริยะ – ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรม [2].
 8. สันตุฏฐี – ความรับผิดชอบและความเคารพต่อกฎระเบียบ [2].
 9. สติ – การมีสติตั้งใจและความตั้งใจ [2].
 10. ปัญญา – การมีความเข้าใจและปัญญาในสิ่งต่างๆ [2].

นาถกรณธรรม 10 เป็นคุณธรรมที่สอนให้เราปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความสุขและความเจริญนาถกรณธรรม 10 คือคุณธรรมเกี่ยวกับอะไร

นาถกรณธรรม 10 คือคุณธรรมที่เป็นที่พึ่งและสร้างสรรค์ที่สำคัญในพุทธศาสนา ธรรมเป็นที่พึ่งหมายถึงการพึ่งธรรมเพื่อให้ตนเองเป็นที่พึ่ง นาถกรณธรรม 10 คือคุณธรรมที่ทำให้เราเป็นที่พึ่งของตนเองได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา ในบทความนี้เราจะพูดถึงคุณธรรมเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง [1].

นาถกรณธรรม 10 คือ:

 1. ศีล – มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางศาสนาอย่างถูกต้อง [1].
 2. พาหุสัจจะ – ได้เล่าเรียนและฟังธรรมจากผู้มีประสบการณ์มากมาย [1].
 3. กัลยาณมิตตา – มีมิตรภาพที่ดีและสร้างความสุขให้กับผู้อื่น [1].
 4. โสวจัสสตา – เป็นคนที่เข้าใจและเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ง่าย [1].
 5. กิงกรณีเยสุ ทักขตา – เอาใจใส่และช่วยเหลือเพื่อนร่วมหมู่คณะ [1].
 6. ธัมมกามตา – เป็นผู้ที่มีความรักและเห็นคุณค่าของธรรม [1].
 7. วิริยะ – ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรม [1].
 8. สันตุฏฐี – มีความเคารพและความเสียสละ [1].
 9. สติ – มีสติและความตระหนักในการปฏิบัติตามธรรม [1].
 10. ปัญญา – มีปัญญาและความเข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง [1].

นาถกรณธรรม 10 นี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา เพื่อให้เราเป็นที่พึ่งแ


Learn more:

 1. เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการ …
 2. แสดงกระทู้ – นาถกรณธรรม ๑๐ (ธรรมเป็นที่พึ่ง ๑๐) • ลานธรรมจักร
 3. นาถกรณธรรม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
นาถกรณธรรม 10 (ธรรมอันกระทำที่พึ่ง, ธรรมสร้างที่พึ่ง, คุณธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ - Youtube
นาถกรณธรรม 10 (ธรรมอันกระทำที่พึ่ง, ธรรมสร้างที่พึ่ง, คุณธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ – Youtube
นาถกรณธรรม ๑๐ : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี - Youtube
นาถกรณธรรม ๑๐ : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี – Youtube
นาถกรณธรรม 10 กัณฑ์
นาถกรณธรรม 10 กัณฑ์
Ep.20 นาถกรณธรรม 10 ประการ - Youtube
Ep.20 นาถกรณธรรม 10 ประการ – Youtube
นาถกรณธรรม 10 กัณฑ์
นาถกรณธรรม 10 กัณฑ์
Nbtc Library
Nbtc Library
Tu Digital Collections
Tu Digital Collections
นาถกรณธรรม ๑๐ กัณฑ์
นาถกรณธรรม ๑๐ กัณฑ์

See more here: hoicamtrai.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *