โรคประจำตัว ภาษาอังกฤษ: การเข้าใจและการจัดการ (20 คำ)

EP.17 ถามโรคประจำตัวและยาที่ใช้ประจำถามยังไงน๊า

Ep.17 ถามโรคประจำตัวและยาที่ใช้ประจำถามยังไงน๊า

Keywords searched by users: โรคประจำตัว ภาษาอังกฤษ: การเข้าใจและการจัดการ (20 คำ) ยารักษาโรคประจําตัว ภาษาอังกฤษ, คุณมีโรคประจําตัวไหม ภาษาอังกฤษ, ฉันไม่มีโรคประจําตัว ภาษาอังกฤษ, แพ้ยา ภาษาอังกฤษ, โรคประจําตัว ภูมิแพ้ ภาษาอังกฤษ, Underlying disease, Medical condition แปล, ประวัติการแพ้ยา ภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหา

สรุปเนื้อหา

สรุปเนื้อหาเป็นกระบวนการสรุปหรือสร้างสรรค์เนื้อหาที่สั้นและกระชับจากเนื้อหาที่มีขนาดใหญ่หรือยาวเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว [2]. การสรุปเนื้อหามีความสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้และการศึกษา เนื่องจากมันช่วยให้เราสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น [2].

นอกจากนี้ สรุปเนื้อหายังมีประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบหรือการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาก่อนหน้านี้ [3]. การสรุปเนื้อหาช่วยให้เราสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นไปที่ข้อมูลหลัก แนวคิดสำคัญ หรือสิ่งที่ต้องจำไว้ [3].

นอกจากนี้ สรุปเนื้อหายังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น [2]. เนื่องจากสรุปเนื้อหามีความกระชับและสื่อความหมายอย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและรับรู้ได้เร็วขึ้น [2].

สรุปเนื้อหาสำหรับน้อง ม.4

สำหรับน้อง ม.4 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ สรุปเนื้อหาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ [3]. การสรุปเนื้อหาช่วยให้น้อง ม.4 สามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นไปที่ข้อมูลหลัก แนวคิดสำคัญ หรือสิ่งที่ต้องจำไว้ [3].

นอกจากนี้ สรุปเนื้อหายังช่วยให้น้อง ม.4 สามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ [สรุปเนื้อหา

สรุปเนื้อหาเป็นกระบวนการสรุปหรือสร้างสรรค์เนื้อหาที่สั้นและกระชับจากเนื้อหาที่มีขนาดใหญ่หรือยาวเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว [2]. การสรุปเนื้อหามีความสำคัญในการเขียนเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ เอกสารวิชาการ หนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลหลักสำคัญและสาระสำคัญของเนื้อหานั้น ๆ [2].

การสรุปเนื้อหามีขั้นตอนหลักที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ได้เนื้อหาสรุปที่มีคุณภาพและเข้าใจง่าย [2]:

 1. อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาต้นฉบับอย่างละเอียด
 2. ระบุและจำแนกสิ่งสำคัญในเนื้อหาต้นฉบับ
 3. เลือกสิ่งสำคัญที่สุดและสรุปเป็นข้อความสั้น ๆ
 4. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อความสรุป

การสรุปเนื้อหามีประโยชน์อย่างมากในหลายสถานการณ์ [2]:

 1. การเรียนการสอน: สรุปเนื้อหาช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
 2. การทำงาน: สรุปเนื้อหาช่วยให้ผู้ที่อ่านหรือฟังเข้าใจและนำไปใช้ในการทำงานได้รวดเร็ว
 3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง: สรุปเนื้อหาช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้

สรุปเนื้อหาสามารถใช้ในหลายรูปแบบ เช่น [2]:

 1. สรุปเนื้อหาเป็นข้อความสั้น ๆ ที่อธิบายเนื้อหาหลักๆ ในเนื้อหาต้นฉบับ
 2. สรุปเนื้อหาเป็นรายการหรือตารางที่สรุปข้อมูลหลาย ๆ อย่างในเนื้อหาต้นฉบับ
 3. สรุปเน

Learn more:

 1. สรุปเว็บไซต์และสรุปข้อความ
 2. สรุปเนื้อหา
 3. สรุปเนื้อหาสำหรับ น้อง ม.4 รวมคลิปเนื้อหา และตัวอย่างโจทย์ – OnDemand

ความหมายของโรคประจำตัว

ความหมายของโรคประจำตัว

โรคประจำตัวหมายถึงโรคที่ติดตัวและรักษาไม่หายขาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและการรักษาโรคปัจจุบันได้ [1]. โรคประจำตัวสามารถเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปัจจุบันหรือทำให้การรักษาโรคปัจจุบันไม่ได้ผลเท่าที่ควร [1].

ความหมายของโรคประจำตัวในทางการแพทย์เป็นไปตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ซึ่งหมายถึงโรคที่ติดตัวและรักษาไม่หายขาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและการรักษาโรคปัจจุบันได้ [1]. ในภาษาอังกฤษ, คำว่า โรคประจำตัว มักถูกแปลว่า Underlying disease ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคำว่า โรคพื้นเดิม หรือ โรคเบื้องหลัง [1].

โรคประจำตัวสามารถเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปัจจุบันหรือทำให้การรักษาโรคปัจจุบันไม่ได้ผลเท่าที่ควร [1]. ตัวอย่างของโรคประจำตัวที่พบบ่อยได้แก่โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคอ้วน เป็นต้น [1]. โรคประจำตัวอาจทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอและภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำลง ซึ่งอาจส่งผลให้การรักษาโรคปัจจุบันไม่ได้ผลเท่าที่ควรและเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อน [1].

โรคประจำตัวสามารถมีผลกระทบต่อโรคปัจจุบันได้ในหลายแง่มุม [1]:

 1. เป็นสาเหตุร่วมของโรคปัจจุบัน: โรคประจำตความหมายของโรคประจำตัว

โรคประจำตัวหมายถึงโรคที่ติดตัวและรักษาไม่หายขาด โรคเหล่านี้มักเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยเจ็บป่วยอยู่แล้ว และส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง โรคประจำตัวสามารถเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้โรคปัจจุบันที่ผู้ป่วยเป็นรุนแรงขึ้น หรือทำให้การรักษาโรคปัจจุบันไม่ได้ผลเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นด้วย [1].

โรคประจำตัวสามารถเกิดจากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม พฤติกรรมที่ไม่ดี เชื้อโรค สภาวะทางสภาพจิตใจ และสภาวะทางสภาพร่างกายอื่นๆ เมื่อโรคประจำตัวเกิดขึ้น จะส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกาย และอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือแสดงอาการของโรคประจำตัวนั้นๆ [1].

โรคประจำตัวสามารถเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้โรคปัจจุบันที่ผู้ป่วยเป็นรุนแรงขึ้น หรือทำให้การรักษาโรคปัจจุบันไม่ได้ผลเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นด้วย [1].

ตัวอย่างของโรคประจำตัวที่พบบ่อยได้แก่:

 1. โรคเบาหวาน
 2. โรคความดันโลหิตสูง
 3. โรคไขมันในเลือดสูง
 4. โรคอ้วน
 5. โรคหัวใจ
 6. โรคไต
 7. โรคกระดูกพรุน
 8. โรคซึมเศร้า
 9. โรคอัลไซเมอร์
 10. โรคซึมเศร้า
 11. โรคซึมเศร้า
 12. โรคซึมเศร้า

การรักษาโรคประจำตัวจำเป็


Learn more:

 1. โรคประจำตัว Underlying disease – หาหมอ.com
 2. โรคประจำตัว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โรคประจำตัว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างของโรคประจำตัว

โรคประจำตัวคือโรคที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเป็นประจำในบุคคลหนึ่ง โดยมักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือสภาวะทางสภาพจิตใจที่ไม่ดี โรคประจำตัวสามารถเกิดขึ้นในทุกกลุ่มอาชีพ แต่มักพบมากที่คนทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดและการทำงานหนัก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยหรือภาวะทางสุขภาพที่ไม่ดีได้ ดังนั้น เพื่อให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคประจำตัว นี่คือตัวอย่างของโรคประจำตัวที่พบบ่อยในคนทำงาน:

 1. โรคปลอกประสาทอักเสบ: เป็นโรคที่พบได้มากในผู้หญิงวัยทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่อายุระหว่าง 20-40 ปี [1]. โรคปลอกประสาทอักเสบสามารถทำให้สูญเสียการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้

 2. โรคเครียดลงกระเพาะ: เกิดจากความเครียดที่กระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติ ทำให้เกิดการระคายเคืองและเจ็บปวดในกระเพาะอาหาร [1].

 3. โรคความดันโลหิตสูง: พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความกดดันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคความดันโลหิตสูง โรคนี้ยังเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต และไตวาย [1].

 4. ออฟฟิศซินโดรม: เกิดจากพฤติกรรมของคนทำงานที่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยไม่ได้ขยับตัว ทำให้กล้ามโรคประจำตัวคือโรคที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเป็นประจำในบุคคลหนึ่ง โดยมักเกิดจากพฤติกรรมหรือสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ โรคประจำตัวสามารถเกิดขึ้นในทุกกลุ่มอายุ แต่มักพบมากที่สุดในกลุ่มวัยทำงานที่มีสภาวะการทำงานหนักและการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคประจำตัว เช่น พันธุกรรม ประวัติครอบครัว และสภาวะสุขภาพทั่วไปของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดโรคประจำตัว ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างของโรคประจำตัวที่พบได้บ่อย ๆ ได้แก่:

 1. โรคเบาหวาน: เกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป ทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสม [2].
 2. โรคความดันโลหิตสูง: เกิดจากการมีความดันโลหิตสูงเกินเกณฑ์ปกติ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ และโรคไต [1].
 3. โรคหัวใจ: เกิดจากการทำงานหนักของหัวใจ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจวาย [1].
 4. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ: เกิดจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการอักเสบและปวดท้อง [1].
 5. โรคกรดไหลย้อน: เกิดจากการที่กระเพาะอาหารไม่ทำงานได้อย่างเหมาะสม ทำให้กรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารไหลกลับขึ้นสู่หลอดอา

Learn more:

 1. 7 โรคฮิตคุกคามชีวิตคนทำงาน | Bangkok Hospital
 2. NCDs โรคที่เกิดจากพฤติกรรม | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 3. 14 โรคติดต่ออันตรายที่ควรรู้ – โรงพยาบาลศิครินทร์

การวินิจฉัยและการรักษาโรคประจำตัว

การวินิจฉัยและการรักษาโรคประจำตัวเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของบุคคล โรคประจำตัวหมายถึงโรคที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หรือเป็นประจำในบุคคลนั้นๆ โดยมักจะมีอาการหรือสัญญาณที่แสดงให้เห็นชัดเจน การวินิจฉัยและการรักษาโรคประจำตัวมีความสำคัญเพื่อให้บุคคลสามารถควบคุมและจัดการกับโรคได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ขั้นตอนการวินิจฉัยและการรักษาโรคประจำตัวจึงมีความสำคัญอย่างมาก

ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคประจำตัว:

 1. การซักประวัติ: แพทย์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่ผู้ป่วยเคยมี รวมถึงประวัติการรักษาโรคในอดีต การซักประวัติเป็นขั้นตอนสำคัญในการวินิจฉัยโรคประจำตัว [3].
 2. การตรวจร่างกาย: แพทย์จะทำการตรวจสอบอาการที่ผู้ป่วยรายงาน รวมถึงการตรวจสอบส่วนที่เป็นโรคประจำตัว เช่น การตรวจความดันโลหิต การตรวจหู คอ จมูก การตรวจสอบระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น [3].
 3. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ: แพทย์อาจส่งตัวอย่างเชื้อโรคหรือตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจเอ็กซ์เรย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการวินิจฉัยโรคประจำตัว [3].

การรักษาโรคประจำตัว:

 1. การให้ยา: แพทย์อาจสั่งให้ผู้ป่วยใช้ยาเพื่อควบคุมอาการหรือลดอาการของโรคประจำตัว เช่น การให้ยาลดความดันโลหิตสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง [3].
 2. การผ่าตัด: ใการวินิจฉัยและการรักษาโรคประจำตัวเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของบุคคล โดยการวินิจฉัยโรคจะช่วยให้แพทย์สามารถระบุปัญหาทางสุขภาพของผู้ป่วยและตรวจสอบอาการเพื่อทำการรักษาให้เหมาะสม [1].

การวินิจฉัยโรคประจำตัวมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งอาจประกอบไปด้วยการซักประวัติของผู้ป่วย เช่น การสอบถามเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต และประวัติสุขภาพทั่วไป นอกจากนี้ การตรวจร่างกายอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวินิจฉัยโรค โดยการตรวจร่างกายอาจประกอบไปด้วยการตรวจชีพจร การตรวจร่างกายทั่วไป เช่น การตรวจหู คอ จมูก การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ หรือการตรวจรังสี เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย [1].

หลังจากที่แพทย์ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผู้ป่วย แพทย์จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยโรค โดยอาจใช้เทคนิคการวินิจฉัยทางคลินิก การใช้เครื่องมือช่วยวินิจฉัย เช่น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ หรือการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวินิจฉัยโรค [2].

หลังจากที่แพทย์ได้วินิจฉัยโรค ขั้นตอนถัดไปคือการรักษาโรค การรักษาโรคประจำตัวอาจแบ่งออกเป็นหลายวิธี เช่น การใช้ยา เช่น ยาแก้ปวด ยาลดไข้ หรือยาฆ่าเชื้อ การผ่าตัด เพื่อเอาอวัยวะที่เป็นโ


Learn more:

 1. แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ พ.ศ. 2557
 2. การถ่ายภาพและการวินิจฉัยด้วย AI – Google Health
 3. มูลนิธิสัมมาอาชีวะ – หลักการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

การป้องกันและการดูแลรักษาโรคประจำตัว

การป้องกันและการดูแลรักษาโรคประจำตัวเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เนื่องจากโรคประจำตัวสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของเราได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคประจำตัวและรักษาโรคให้ดีขึ้น เราควรปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนี้:

 1. การรักษาสุขอนามัยที่ดี: การดูแลสุขอนามัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและรักษาโรคประจำตัว คุณควรทำตามหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยเช่น การรับประทานอาหารที่มีโภชนาการสมดุลและคุณภาพ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การพักผ่อนให้เพียงพอ การจัดการกับความเครียด และการหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี [2].

 2. การรักษาความสะอาด: การรักษาความสะอาดส่วนตัวและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค คุณควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสตามหน้า และใช้หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง [1].

 3. การเว้นระยะห่างทางสังคม: การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค คุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร และการหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันในที่แออัด [2].

 4. การฆ่าเชื้อ: การฆ่าเชื้อเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่รการป้องกันและการดูแลรักษาโรคประจำตัวเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาสุขภาพของเรา โรคประจำตัวคือโรคที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมาเกิดขึ้นในบุคคลที่เคยเป็นโรคนั้นมาก่อน หรือมีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นโรคนั้น การป้องกันและการดูแลรักษาโรคประจำตัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงและปลอดภัย [1].

นี่คือบางแนวทางในการป้องกันและการดูแลรักษาโรคประจำตัว:

 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น การเลิกสูบบุหรี่หรือการลดการดื่มแอลกอฮอล์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคประจำตัวได้ [2].

 2. ออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาสุขภาพทั่วไป และยิ่งเป็นไปในกรณีของโรคประจำตัว เช่น การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย [2].

 3. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม: การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผักและผลไม้สด โปรตีนที่มาจากแหล่งที่ดี เช่น ปลา ไก่ และเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคประจำตัวได้ [2].

 4. การตรวจสุขภาพประจำปี: การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่สำคัญในการตรวจจับโรคประจำตัวในระยะเริ่มต้น การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยในการตรวจจับโรคในระยะเริ่มต้นและการรักษาโรคให้ทันเวลา [1].

 5. การรักษาตามคำแนะนำของแ


Learn more:

 1. ป้องกันโรคระบาด…ด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ 12 ข้อนี้!
 2. 5 วิธีเพิ่มภูมิต้านทานร่างกาย สู้โรคไม่ป่วยง่าย | เนสท์เล่ ประเทศไทย
 3. การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้มีโรคประจำตัว | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Categories: อัปเดต 46 โรคประจำตัว ภาษาอังกฤษ

EP.17 ถามโรคประจำตัวและยาที่ใช้ประจำถามยังไงน๊า
EP.17 ถามโรคประจำตัวและยาที่ใช้ประจำถามยังไงน๊า

(n) Chronic Disease. โรคประจำตัว (n, phrase) medical condition.(n) Chronic Disease. โรคประจำตัว (n, phrase) medical condition.1.2.1 คุณมีโรคประจาตัวอะไรบ้าง/ Have you got any underlying disease?

Push. ดัน Monster House (2006)
I will push you in the public’s eye. แน่ใจ ฉันจะผลักดันให้คุณอยู่ใน สายตาของประชาชน ของคุณ Pinocchio (1940)
He said he was gonna push my face in everybody’s eye. เขาบอกว่าเขากำลังจะผลักดัน ใบหน้าของฉัน ในสายตาของทุกคน Pinocchio (1940)

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

โรคประจําตัวภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

โรคประจำตัวภาษาอังกฤษคืออะไร

เมื่อค้นหาคำว่า โรคประจำตัวภาษาอังกฤษคืออะไร ผลการค้นหาแสดงให้เห็นว่ามีหลายแหล่งที่ให้ความหมายของคำว่า โรคประจำตัว ภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. Chronic Disease [1]: โรคประจำตัวเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษ หมายถึง โรคที่มีอาการเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน และมักจะไม่สามารถรักษาหายได้แบบสมบูรณ์ โรคประจำตัวสามารถเป็นได้ทั้งโรคที่เกิดจากพันธุกรรม และโรคที่เกิดจากสภาวะสุขภาพหรือการดูแลตนเองที่ไม่ดี

Learn more:

 1. โรคประจำตัว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. โรคประจำตัว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โรคประจำตัว Underlying disease – หาหมอ.com
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโควิด-19 Covid ศัพท์การแพทย์ เอาไว้เตรียมสอบ Ielts Toefl
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโควิด-19 Covid ศัพท์การแพทย์ เอาไว้เตรียมสอบ Ielts Toefl
โรคกระเพาะอาหาร (Dyspepsia) – โรงพยาบาลบางโพ
โรคกระเพาะอาหาร (Dyspepsia) – โรงพยาบาลบางโพ
โรคระบาด!! คำศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้ + ประโยคถามอาการป่วย - Engnow.In.Th เรียน ภาษาอังกฤษออนไลน์
โรคระบาด!! คำศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้ + ประโยคถามอาการป่วย – Engnow.In.Th เรียน ภาษาอังกฤษออนไลน์
ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน โรคและอาการเจ็บป่วย
ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน โรคและอาการเจ็บป่วย

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

สรุปเนื้อหา
ความหมายของโรคประจำตัว
ตัวอย่างของโรคประจำตัว
การวินิจฉัยและการรักษาโรคประจำตัว
การป้องกันและการดูแลรักษาโรคประจำตัว

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *