ปริมาตรสุทธิภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้ประสิทธิภาพ

คำว่า

คำว่า \”มาตรวัด\” ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (14 มี.ค. 63)

Keywords searched by users: ปริมาตรสุทธิภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้ประสิทธิภาพ ปริมาณสุทธิในฉลาก, Net content คือ, ปริมาตรสุทธิ กับ น้ำหนักสุทธิ, ปริมาตร สุทธิ หมาย ถึง, Net Weight คือ, สุทธิ คือ, น้ำหนักสุทธิ คือ, น้ำหนักสุทธิ รวม บรรจุ ภัณฑ์ ไหม

1. ความหมายของ ปริมาณสุทธิ ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ปริมาณสุทธิ ในภาษาอังกฤษคือ net amount [1]. คำว่า ปริมาณ หมายถึง จำนวนของสิ่งที่มีอยู่ ในขณะที่คำว่า สุทธิ หมายถึง จำนวนที่เหลือหลังจากหักลบสิ่งอื่นออกไป เช่น ค่าใช้จ่ายหรือค่าภาษี [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปริมาณสุทธิ ในประโยคภาษาอังกฤษคือ The net amount of sales for this month is $10,000 ซึ่งหมายถึง ปริมาณสุทธิของยอดขายในเดือนนี้คือ 10,000 ดอลลาร์ [1].


Learn more:

 1. ปริมาณสุทธิ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -net amount- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า ปริมาณสุทธิ ( N ) ในภาษาอังกฤษ

2. ความแตกต่างระหว่าง ปริมาณสุทธิ กับ ปริมาณรวม

ความแตกต่างระหว่าง ปริมาณสุทธิ กับ ปริมาณรวม

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง ปริมาณสุทธิ กับ ปริมาณรวม เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะในบทความที่เกี่ยวข้องกับ Google SEO ซึ่งต้องปรับให้เข้ากับมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนั้น ข้อความต่อไปนี้จะอธิบายความแตกต่างระหว่าง ปริมาณสุทธิ กับ ปริมาณรวม ให้เข้ากับมาตรฐาน SEO ของ Google:

หมายความของ ปริมาณสุทธิ

ปริมาณสุทธิ หมายถึง ปริมาณที่เหลืออยู่หลังจากหักออกสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องการออกไป เช่น ปริมาณสุทธิของสินค้าหมดอายุหรือเสียหาย ปริมาณสุทธิของสินค้าที่ถูกคืนหรือยกเลิก ปริมาณสุทธิของสินค้าที่ถูกตัดส่วนหรือแยกออก เป็นต้น [2]

หมายความของ ปริมาณรวม

ปริมาณรวม หมายถึง ปริมาณทั้งหมดของสิ่งที่นับได้ รวมถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องการออกไป เช่น ปริมาณรวมของสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ ปริมาณรวมของสินค้าที่ถูกจัดส่ง ปริมาณรวมของสินค้าที่ถูกจัดเก็บ เป็นต้น [2]

ความแตกต่างระหว่าง ปริมาณสุทธิ กับ ปริมาณรวม

 1. ความหมาย:
  • ปริมาณสุทธิ เป็นปริมาณที่เหลืออยู่หลังจากหักออกสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องการออกไป ในขณะที่ ปริมาณรวม เป็นปริมาณทั้งหมดของสิ่งที่นับได้ รวมถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องการออกไป
  • ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีสินค้า 100 หน่วย และมีสินค้าเสียหาย ความแตกต่างระหว่าง ปริมาณสุทธิ กับ ปริมาณรวม

เมื่อคุณพบคำว่า ปริมาณสุทธิ และ ปริมาณรวม คุณอาจสงสัยว่าความแตกต่างระหว่างทั้งสองคำนี้คืออะไร ในบทความนี้เราจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่าง ปริมาณสุทธิ กับ ปริมาณรวม เพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจน

ปริมาณสุทธิ

 • ปริมาณสุทธิหมายถึง ปริมาณที่เหลืออยู่หลังจากลบออกจากปริมาณรวม หรือ ปริมาณที่เป็นจริงที่สุด ซึ่งไม่รวมปริมาณที่ถูกลดลงหรือขาดหายไป
 • เช่น หากคุณมีสินค้ามูลค่า 100 ชิ้น และมีสินค้าเสียหาย 10 ชิ้น จำนวนสินค้าที่เหลืออยู่จริงคือ 90 ชิ้น นั่นคือ ปริมาณสุทธิ [2]

ปริมาณรวม

 • ปริมาณรวมหมายถึง ปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ รวมถึงปริมาณที่ถูกลดลงหรือขาดหายไป
 • เช่น หากคุณมีสินค้ามูลค่า 100 ชิ้น และมีสินค้าเสียหาย 10 ชิ้น จำนวนสินค้าทั้งหมดคือ 100 ชิ้น นั่นคือ ปริมาณรวม [2]

สรุปความแตกต่าง:

 • ปริมาณสุทธิคือปริมาณที่เหลืออยู่หลังจากลบออกจากปริมาณรวม และไม่รวมปริมาณที่ถูกลดลงหรือขาดหายไป
 • ปริมาณรวมคือปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ รวมถึงปริมาณที่ถูกลดลงหรือขาดหายไป

Learn more:

 1. ปริมาณ กับ ปริมาตร ต่างกันอย่างไร เรียนวิทย์ กล้าคิด กล้าเรียนรู้ ห้องวิทย์ศิษย์ครูแชมป์
 2. ความแตกต่างระหว่างน้ำหนักสุทธิกับน้ำหนักรวมในปี 2023
 3. oz และ fl oz บอกอะไร ทำไมฉลากเครื่องสำอางถึงมี? – tnpoem

3. วิธีการคำนวณ ปริมาณสุทธิ

วิธีการคำนวณ ปริมาณสุทธิ

การคำนวณ ปริมาณสุทธิ เป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำ นอกจากนี้ การคำนวณ ปริมาณสุทธิ ยังช่วยให้เราสามารถวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือวิธีการคำนวณ ปริมาณสุทธิ ที่คุณสามารถใช้ได้:

 1. วิธีการคำนวณ ปริมาณสุทธิในการขายสินค้าหรือบริการ:

  • ปริมาณสุทธิ = ปริมาณขาย – ปริมาณคืนสินค้า [1]
 2. วิธีการคำนวณ ปริมาณสุทธิในการผลิตสินค้า:

  • ปริมาณสุทธิ = ปริมาณผลิต – ปริมาณสินค้าที่เสียหาย [1]
 3. วิธีการคำนวณ ปริมาณสุทธิในการจัดซื้อหรือจัดหาวัตถุดิบ:

  • ปริมาณสุทธิ = ปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับ – ปริมาณวัตถุดิบที่เสียหายหรือสูญเสีย [1]
 4. วิธีการคำนวณ ปริมาณสุทธิในการจัดส่งสินค้า:

  • ปริมาณสุทธิ = ปริมาณสินค้าที่จัดส่ง – ปริมาณสินค้าที่สูญหายหรือเสียหายในระหว่างการขนส่ง [1]

การคำนวณ ปริมาณสุทธิ นั้นสามารถทำได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับแต่ละกรณี และสามารถใช้เครื่องคิดเลขหรือโปรแกรมคำนวณเพื่อความสะดวกและความแม่นยำในการคำนวณได้


Learn more:

 1. แจกสูตรคิดเปอร์เซ็นต์ฉบับคนค้าขาย ทำตามง่าย ๆ แค่มีเครื่องคิดเลข
 2. สูตร คำนวนต้นทุน ง่ายๆ | ริช โปรดักส์ ประเทศไทย
 3. SPD |Inventory

4. ตัวอย่างการใช้คำว่า ปริมาณสุทธิ ในประโยค

ปริมาณสุทธิ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ปริมาณสุทธิ คือ ปริมาณที่เหลืออยู่หลังจากหักลบสิ่งที่ถูกหักออกไป หรือสิ่งที่ไม่นับรวมอยู่ในปริมาณทั้งหมด [1]. ในประโยคภาษาไทย เราสามารถใช้คำว่า ปริมาณสุทธิ เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากการหักลบสิ่งอื่นๆ ออกไป

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปริมาณสุทธิ ในประโยค:

 1. ปริมาณสุทธิของน้ำผลไม้ที่เราได้รับคือ 10 ลิตร [1].
 2. หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ปริมาณสุทธิของเงินที่เรามีเหลืออยู่คือ 500 บาท [2].

Learn more:

 1. ปริมาณสุทธิ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. ปริมาณสุทธิ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปริมาณสุทธิ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

5. ความสำคัญของ ปริมาณสุทธิ ในการธุรกิจและการค้า

ความสำคัญของ ปริมาณสุทธิ ในการธุรกิจและการค้า

การวัดและติดตามปริมาณสุทธิในการธุรกิจและการค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและปรับปรุงผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณสุทธิหมายถึงผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายของธุรกิจหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าธุรกิจของเรากำลังทำกำไรหรือขาดทุนอยู่ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการเงินและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ [1].

ความสำคัญของ ปริมาณสุทธิ ในการธุรกิจและการค้า:

 1. วัดผลการดำเนินงาน: ปริมาณสุทธิช่วยให้เราเข้าใจผลการดำเนินงานของธุรกิจว่ากำลังทำกำไรหรือขาดทุน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการปรับปรุงและพัฒนากิจการ [1].

 2. วางแผนการเงิน: ปริมาณสุทธิเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการเงินของธุรกิจ ช่วยให้เราสามารถกำหนดและปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ที่มีอยู่ [1].

 3. การตัดสินใจทางธุรกิจ: ปริมาณสุทธิเป็นข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การตัดสินใจเพิ่มการลงทุนหรือลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้มากขึ้น [1].

 4. การวิเคราะห์และประเมินผล: ปริมาณสุทธิเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจ ช่วยให้เราสามารถติดตามและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น [1].

 5. การดึงดูดลูกค้า: ปความสำคัญของ ปริมาณสุทธิ ในการธุรกิจและการค้า

การวัดและติดตามปริมาณสุทธิในการธุรกิจและการค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ปริมาณสุทธิหมายถึงผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายของธุรกิจหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงประสิทธิภาพของธุรกิจในการสร้างกำไรและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว [1].

ความสำคัญของ ปริมาณสุทธิ ในการธุรกิจและการค้า:

 1. วัดประสิทธิภาพของธุรกิจ: ปริมาณสุทธิช่วยให้เราเข้าใจถึงประสิทธิภาพของธุรกิจว่ามีกำไรหรือขาดทุน และเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้เราปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [1].

 2. การวางแผนธุรกิจ: ปริมาณสุทธิเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนธุรกิจในระยะยาว โดยการวางแผนการเติบโตและการลงทุนในธุรกิจต้องพิจารณาปริมาณสุทธิที่คาดหวังได้ [1].

 3. การตัดสินใจทางธุรกิจ: ปริมาณสุทธิเป็นข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การตัดสินใจเพิ่มการลงทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีกำไรสูง หรือการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการ [1].

 4. การวิเคราะห์ธุรกิจ: ปริมาณสุทธิเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์ธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์อัตรากำไรสุทธิ การวิเคราะห์อัตราเงินทุนที่ลงทุนใน


Learn more:

 1. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) คืออะไร ความหมายและตัวอย่าง | Amazon Ads
 2. งบกระแสเงินสดคืออะไร: เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อหุ้น รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอก! – FINNOMENA

6. ความเชื่อมโยงกับ ปริมาณรวม และ ปริมาณสุทธิ

ความเชื่อมโยงกับ ปริมาณรวม และ ปริมาณสุทธิ

ความเชื่อมโยงเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่า ในกรณีที่เราพูดถึงความเชื่อมโยงกับ ปริมาณรวม และ ปริมาณสุทธิ จะเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการนับหรือวัดปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

ปริมาณรวม (Total Quantity) คือ ปริมาณทั้งหมดของสิ่งที่นับหรือวัดได้ในระบบหนึ่ง ๆ โดยรวมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกัน [1]. ตัวอย่างเช่น หากเรามีสินค้า A จำนวน 10 ชิ้นและสินค้า B จำนวน 5 ชิ้น แล้วปริมาณรวมของสินค้าทั้งหมดคือ 15 ชิ้น

ปริมาณสุทธิ (Net Quantity) คือ ปริมาณที่เหลือหลังจากหักปริมาณที่ถูกตัดออกหรือหักปริมาณที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป [1]. ตัวอย่างเช่น หากเรามีสินค้า A จำนวน 10 ชิ้นและสินค้า B จำนวน 5 ชิ้น แต่มีสินค้า C ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ชิ้น แล้วปริมาณสุทธิของสินค้าที่เกี่ยวข้องคือ 15 ชิ้น (10 + 5) โดยไม่รวมสินค้า C

การเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อมโยงกับ ปริมาณรวม และ ปริมาณสุทธิ คือการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรวมและปริมาณสุทธิในการวัดหรือนับสิ่งต่าง ๆ [2]. เช่น เราสามารถใช้ความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณรวมของสินค้าที่ขายได้กับปริมาณสุทธิที่เหลืออยู่ในสต็อกเพื่อวิเคราะห์การขายและการจัดการสต็อกได้


Learn more:

 1. oz และ fl oz บอกอะไร ทำไมฉลากเครื่องสำอางถึงมี? – tnpoem
 2. ความต้องการสุทธิและข้อมูลการเชื่อมโยงความต้องการกับการจัดซื้อ – Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft Learn
 3. การพยากรณ์คืออะไร – คำอธิบายเกี่ยวกับโมเดลการคาดการณ์ – AWS

7. การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณสุทธิ

การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณสุทธิ เป็นเรื่องที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารและการสื่อสารข้อมูลในหลายๆ ด้าน เช่น การค้าขายสินค้า การวัดผลงาน หรือการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ถูกต้องและเข้าใจได้ช่วยให้เราสามารถสื่อสารและเข้าใจข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ดังนั้น ในการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณสุทธิ ควรปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ต่อไปนี้คือหลักการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณสุทธิ:

 1. การใช้เครื่องหมายบวก (+) เพื่อระบุคำสำคัญ:

  • เครื่องหมายบวก (+) ใช้เพื่อระบุว่าคำหรือคำวลีที่ตามหลังเครื่องหมายบวกจะต้องปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา [1].
  • ตัวอย่าง: การค้นหา ปริมาณสุทธิ +การผลิต จะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสุทธิ.
 2. การใช้เครื่องหมายลบ (-) เพื่อตัดคำที่ไม่ต้องการ:

  • เครื่องหมายลบ (-) ใช้เพื่อตัดคำหรือคำวลีที่ไม่ต้องการให้ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา [1].
  • ตัวอย่าง: การค้นหา ปริมาณสุทธิ -การผลิต จะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสุทธิ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า.
 3. การค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูด (…):

  • เครื่องหมายคำพูด (…) ใช้เพื่อค้นหาคำหรือวลีที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ทุกคำในประโยคโดยไม่การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณสุทธิ เป็นเรื่องที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารและการแสดงผลข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในกรณีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจปริมาณสุทธิของสินค้าหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ขอแนะนำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณสุทธิ ดังนี้:
 4. เครื่องหมาย + (บวก): เครื่องหมายบวกใช้ในการแสดงว่าปริมาณสุทธิของสินค้าเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มมากขึ้น [1]. ตัวอย่างเช่น ถ้ามีสินค้า A มีปริมาณสุทธิ 10 หน่วยและสินค้า B มีปริมาณสุทธิ 5 หน่วย การใช้เครื่องหมาย + ระหว่างสินค้า A+B จะแสดงว่า ปริมาณสุทธิรวมกันเป็น 15 หน่วย

 5. เครื่องหมาย – (ลบ): เครื่องหมายลบใช้ในการแสดงว่าปริมาณสุทธิของสินค้าลดลงหรือน้อยลง [1]. ตัวอย่างเช่น ถ้ามีสินค้า A มีปริมาณสุทธิ 10 หน่วยและสินค้า B มีปริมาณสุทธิ 5 หน่วย การใช้เครื่องหมาย – ระหว่างสินค้า A-B จะแสดงว่า ปริมาณสุทธิของสินค้า A ลดลง 5 หน่วย

 6. เครื่องหมาย = (เท่ากับ): เครื่องหมายเท่ากับใช้ในการแสดงว่าปริมาณสุทธิของสินค้าเท่ากัน [1]. ตัวอย่างเช่น ถ้ามีสินค้า A มีปริมาณสุทธิ 10 หน่วยและสินค้า B มีปริมาณสุทธิ 10 หน่วย การใช้เครื่องหมาย = ระหว่างสินค้า A=B จะแสดงว่า ปริมาณสุทธิของสินค้า A เท่ากับปริมาณสุทธิของสินค้า B

 7. เครื่องหมาย > (มากกว่า): เค


Learn more:

 1. 1.เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆด้&
 2. เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องรู้ก่อนทำแบรนด์
 3. สีและสัญลักษณ์ความปลอดภัยมีอะไรบ้าง ความหมายของแต่ละสี

Categories: รายละเอียด 34 ปริมาตรสุทธิ ภาษาอังกฤษ

คำว่า \
คำว่า \”มาตรวัด\” ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (14 มี.ค. 63)

(n) net weight, See also: net amount, net quantity, net volume, Syn. น้ำหนักสุทธิ, Example: เครื่องสำอางทุกชนิดจะบอกปริมาณสุทธิไว้บนฉลาก, Thai Definition: ความมากน้อยของจำนวนที่แท้จริง Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)Net เป็นค่าสุทธิหรือยอดสุทธิจากการคำนวณหลังจากที่หักค่าต่างๆออกหมดแล้ว เช่น ค่ามัดจำ , ค่าจ่ายล่วงหน้า, Promotion ส่วนลด เป็นต้น โดยปกติค่า Net เป็นค่าต่ำที่สุดระบบกรองไฟฟ้า Power Conditioning Systems (PCS) เป็นอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานแบบสองทิศทางสำหรับการใช้งานทั้งแบบเชื่อมต่อและไม่เชื่อมต่อกับไฟฟ้าส่วนกลาง และ C&I รวมถึงการสำรองไฟฟ้า เทคนิคลดกำลังไฟฟ้าสูงสุด (peak shaving) การปรับเลื่อนการใช้กำลังไฟฟ้า (load shifting) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การจ่ายพลังงานเพื่อ …

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

Net Amount คืออะไร

คำว่า Net amount ในภาษาไทยหมายถึง ยอดเงินสุทธิ [1] ซึ่งเป็นค่าสุทธิหรือยอดสุทธิที่ได้จากการคำนวณหลังจากที่หักค่าต่างๆออกหมดแล้ว เช่น ค่ามัดจำ, ค่าจ่ายล่วงหน้า, โปรโมชั่น, ส่วนลด เป็นต้น [2].

เมื่อทำการคำนวณแล้ว ค่า Net amount จะเป็นค่าต่ำที่สุดที่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการต้องจ่ายจริงๆ [2]. ในบางกรณี ค่า Net amount อาจจะต่างจากยอดรวมทั้งหมดที่แสดงในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ เนื่องจากมีการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมออกไป [2].


Learn more:

 1. net amount แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. net amount แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. SALES : ทำความรู้จัก GROSS และ NET – Terrestrial
ปริมาณ-ปริมาตร ตอบหน่อยได้หรือไม่คะ ว่ามันต่างกันอย่างไร - Pantip
ปริมาณ-ปริมาตร ตอบหน่อยได้หรือไม่คะ ว่ามันต่างกันอย่างไร – Pantip
ไอศกรีม Swensen 1 Quart เราควรจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ - Pantip
ไอศกรีม Swensen 1 Quart เราควรจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ – Pantip
อ่านสัญลักษณ์และฉลากเครื่องสำอางให้เป็น!
อ่านสัญลักษณ์และฉลากเครื่องสำอางให้เป็น!
สงสัยว่าสบู่เหลว(ถุงเติม)ขนาด 200 มล. เหตุใดจึงเติมลงขวด 100 มล.ได้พอดี - Pantip
สงสัยว่าสบู่เหลว(ถุงเติม)ขนาด 200 มล. เหตุใดจึงเติมลงขวด 100 มล.ได้พอดี – Pantip

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

1. ความหมายของ ปริมาณสุทธิ ในภาษาอังกฤษ
2. ความแตกต่างระหว่าง ปริมาณสุทธิ กับ ปริมาณรวม
3. วิธีการคำนวณ ปริมาณสุทธิ
4. ตัวอย่างการใช้คำว่า ปริมาณสุทธิ ในประโยค
5. ความสำคัญของ ปริมาณสุทธิ ในการธุรกิจและการค้า
6. ความเชื่อมโยงกับ ปริมาณรวม และ ปริมาณสุทธิ
7. การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณสุทธิ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *