รับเสด็จภาษาอังกฤษ: วิธีเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ตื้นตัน “คนไทยในอังกฤษ” รอรับเสด็จฯ ”ในหลวง-พระราชินี” | STALKER

ตื้นตัน “คนไทยในอังกฤษ” รอรับเสด็จฯ ”ในหลวง-พระราชินี” | Stalker

Keywords searched by users: รับเสด็จภาษาอังกฤษ: วิธีเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ อาคันตุกะ แปลว่า

1. รับเสด็จ: แปลว่าอะไร?

รับเสด็จ: แปลว่าอะไร?

คำว่า รับเสด็จ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การรอเฝ้ารับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบาลและพิธีทางราชการ เพื่อแสดงความเคารพและยินดีต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายที่มาเยี่ยมชมหรือเข้าพระราชดำเนิน [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รับเสด็จ จาก Open Subtitles คือ ก. รอเฝ้ารับพระมหากษัตริย์และเจ้านาย [1]

การใช้คำว่า รับเสด็จ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีในการต้อนรับบุคคลสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายที่มาเยี่ยมชมหรือเข้าพระราชดำเนิน ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและยินดีต้อนรับบุคคลสำคัญในสังคมไทย [2]


Learn more:

 1. รับเสด็จ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. รับเสด็จ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รับเสด็จ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

2. ความหมายของรับเสด็จในภาษาอังกฤษ

ความหมายของรับเสด็จในภาษาอังกฤษ

รับเสด็จในภาษาอังกฤษแปลว่า to receive an audience หรือ to receive in an official capacity [1]. คำว่า รับเสด็จ เป็นคำที่ใช้ในบริบทของการประชุมหรือการพบปะกับบุคคลที่มีตำแหน่งสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมกับผู้นำหรือบุคคลที่มีอำนาจสูง เช่น รับเสด็จกับประธานาธิบดี รับเสด็จกับพระมหากษัตริย์ หรือรับเสด็จกับผู้นำทางทหาร [1].

การรับเสด็จมักเกิดขึ้นในบริบททางการที่สำคัญ เช่น การเปิดตัวหรือการเข้ารับตำแหน่งใหม่ การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ หรือการเยี่ยมชมประเทศอื่น ๆ ในบางกรณี การรับเสด็จอาจเป็นการเปิดเผยความสำคัญและความเคารพต่อบุคคลที่มีตำแหน่งสูง และเป็นการแสดงถึงความสำคัญของเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รับเสด็จ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The president received an audience with foreign diplomats to discuss international relations [1].
 2. The prime minister received in an official capacity the delegation from the neighboring country [1].
 3. The king received an audience with the religious leaders to discuss matters of national importance [1].

Learn more:

 1. รับเสด็จ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รับเสด็จ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รับเสด็จ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

3. คำแปลอื่นๆ ของรับเสด็จในภาษาอังกฤษ

คำแปลอื่นๆ ของ รับเสด็จ ในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณต้องการแปลคำว่า รับเสด็จ เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากคำแปลที่เป็นที่รู้จักอย่าง Welcome แล้ว ยังมีคำแปลอื่นๆ ที่สามารถใช้แสดงความเป็นทางการหรือเชิดชูความสำคัญของบุคคลที่มาเยือนหรือมีตำแหน่งสูง ดังนี้:

 1. Greet – แปลว่าต้อนรับหรือทักทายในทางเป็นทางการ [1]
 2. Receive – แปลว่ารับเข้าสู่สถานที่หรือรับเป็นทางการ [1]
 3. Escort – แปลว่าคอยแนะนำหรือคอยแสดงทางให้บุคคลที่มาเยือน [1]
 4. Accompany – แปลว่าไปพร้อมกับหรือคอยเป็นเพื่อนที่ดีในการเดินทาง [1]
 5. Salute – แปลว่าทำการทับทิมหรือทำการทานตัวเองเพื่อแสดงความเคารพ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำแปลข้างต้น:

 • The president greeted the foreign dignitaries upon their arrival [1].
  (ประธานาธิบดีต้อนรับทั้งหลายที่มาเยือนที่ประเทศ)
 • The ambassador received the royal guests at the airport [1].
  (ทูตต้อนรับผู้มีตำแหน่งสำคัญที่สุดที่สนามบิน)
 • The host escorted the VIPs to their seats [1].
  (เจ้าภาพคอยแนะนำผู้มีตำแหน่งสูงไปยังที่นั่งของพวกเขา)
 • The guide accompanied the tourists on their sightseeing tour [1].
  (ไกด์ไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว)
 • The soldiers saluted the commanding officer as a sign of respect [1].
  (ทหารทำการทับทิมกับผู้บัญชาการเพื่อแสดงความเคารพ)

Learn more:

 1. รับเสด็จ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รับเสด็จ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

4. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่ารับเสด็จในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รับเสด็จ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The new president was officially sworn in and received the royal endorsement. [1]
 2. The prime minister arrived at the palace to receive the royal command. [1]
 3. The ambassador presented his credentials to the king and was received in audience. [1]
 4. The dignitaries gathered at the palace to witness the ceremony of receiving the royal seal. [1]
 5. The newly appointed minister was granted an audience with the monarch to receive his official appointment. [1]

Learn more:

 1. รับเสด็จ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รับเสด็จ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำในข่าว – คำศัพท์ว่าด้วยเรื่องการขึ้นครองราชย์

5. การใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดี

หัวข้อ: การใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดี

เสด็จในบริบททางวรรณคดีเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในวรรณคดีไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับเสด็จของกษัตริย์หรือผู้นำทางการเมืองในสมัยโบราณ การใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดีมีความสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และวรรณคดี ซึ่งสามารถสะท้อนถึงระบบการปกครองและสังคมในสมัยโบราณได้อย่างชัดเจน [1].

เนื้อหา:

I. การใช้รับเสด็จในบริบททางประวัติศาสตร์

 • การใช้รับเสด็จในสมัยโบราณ
 • บทบาทของการใช้รับเสด็จในการปกครอง

II. การใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดี

 • การใช้รับเสด็จในวรรณคดีไทย
 • ตัวอย่างการใช้รับเสด็จในวรรณคดี

III. ความสำคัญของการใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดี

 • การสะท้อนถึงระบบการปกครองและสังคมในสมัยโบราณ
 • การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในผู้นำ

IV. สรุป

I. การใช้รับเสด็จในบริบททางประวัติศาสตร์
การใช้รับเสด็จในสมัยโบราณ:
ในสมัยโบราณ การใช้รับเสด็จเป็นสิ่งที่สำคัญในการปกครองและการบริหารราชการ ผู้นำหรือกษัตริย์จะต้องมีการรับเสด็จเพื่อเป็นการยืนยันอำนาจและสถานะของตนในสังคม การใช้รับเสด็จอาจเป็นการรับรองจากผู้นำอื่นๆ หรือการรับรองจากประชาชนทั่วไป [1].

บทบาทของการใช้รับเสด็จในการปกครอง:
การใช้รับเสด็จมีบทบาทสำคัญในการปกครองและบริหารราชการ โดยการรับเสด็จจะเป็นการยืนยันอำนาจและสถานะของผู้นำ และสร้างความเชื่อมั่หัวข้อ: การใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดี

เสด็จในบริบททางวรรณคดีเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในวรรณคดีไทย ซึ่งมีความสำคัญในการเสด็จพระราชสมภพและการปกครองในสยามโบราณ ในบทความนี้จะสรุปและอธิบายเกี่ยวกับการใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดีในประเทศไทย

หัวข้อย่อย:

 1. การใช้รับเสด็จในวรรณคดีไทย

 2. บทบาทและความสำคัญของการใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดี

 3. ตัวอย่างการใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดีในวรรณคดีไทย

 4. ผลกระทบของการใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดี

 5. การใช้รับเสด็จในวรรณคดีไทย
  การใช้รับเสด็จในวรรณคดีไทยเป็นการอธิบายกระบวนการเสด็จพระราชสมภพและการปกครองในสยามโบราณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีไทยที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในสมัยก่อน การใช้รับเสด็จในวรรณคดีไทยมักจะเน้นการอธิบายกระบวนการเสด็จพระราชสมภพอย่างละเอียดและสร้างความรู้สึกให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญและความเป็นมาของการเสด็จพระราชสมภพในสยามโบราณ [1]

 6. บทบาทและความสำคัญของการใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดี
  การใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเสด็จพระราชสมภพและการปกครองในสยามโบราณ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสนใจและความทรงจำให้กับผู้อ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย [1]


Learn more:

 1. ลิลิตพายัพ : ภาพสะท้อนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทางวัฒนธรรม | by เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย | Medium

6. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรับเสด็จในภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรับเสด็จในภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเขียนเนื้อหาที่ตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนั้น ข้าพเจ้าได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดเพื่อความสะดวกของคุณ ดังนี้:

หมายถึง (Meaning):

 • Inauguration [1]: พิธีเปิดตัวหรือเข้ารับตำแหน่ง
 • Swearing-in [1]: พิธีสาบานตนหรือเข้ารับตำแหน่ง
 • Oath [1]: คำสาบานหรือคำสัญญา
 • Ceremony [1]: พิธีกรรม
 • Official [1]: เกี่ยวกับตำแหน่งทางการ
 • Protocol [1]: ระเบียบวิธีหรือวัฒนธรรมทางการ
 • Dignitary [1]: บุคคลสำคัญหรือผู้มีตำแหน่งสูง
 • Reception [1]: งานต้อนรับ
 • VIP (Very Important Person) [1]: บุคคลสำคัญ

ตัวอย่างประโยค (Example Sentences):

 1. The presidents inauguration ceremony was held at the national stadium [1].
  พิธีเปิดตัวของประธานาธิบดีได้จัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติ

 2. The swearing-in of the new prime minister will take place tomorrow [1].
  พิธีสาบานตนของนายกรัฐมนตรีใหม่จะถูกจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้

 3. The dignitaries from various countries attended the official reception [1].
  บุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานต้อนรับทางการ


Learn more:

 1. รับเสด็จ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มาเรียน คำราชาศัพท์ ที่ใช้กับฐานันดรศักดิ์ต่างๆ ในภาษาอังกฤษ
 3. คำในข่าว – คำศัพท์ว่าด้วยเรื่องการขึ้นครองราชย์

7. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรับเสด็จในภาษาอังกฤษ

เราพบแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรับเสด็จในภาษาอังกฤษที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ดังนี้:


Learn more:

 1. News | มูลนิธิพุทธรักษารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. ฐานข้อมูลท้องถิ่น ภาคใต้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ. – Southern Information @Clib PSU
 3. ในหลวง ร. 9 : ครบรอบ 60 ปี ของการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร พระราชกรณียกิจทางการทูตที่สำคัญ – BBC News ไทย

Categories: รายละเอียด 29 รับเสด็จ ภาษาอังกฤษ

ตื้นตัน “คนไทยในอังกฤษ” รอรับเสด็จฯ ”ในหลวง-พระราชินี” | STALKER
ตื้นตัน “คนไทยในอังกฤษ” รอรับเสด็จฯ ”ในหลวง-พระราชินี” | STALKER

(v) welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai Definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

อาคันตุกะ แปลว่า

อาคันตุกะ แปลว่าอะไร?

อาคันตุกะ เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีความหมายว่า การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย [1]. คำว่า อาคันตุกะ มาจากคำว่า อา ซึ่งหมายถึง การ และ คันตุกะ ซึ่งหมายถึง กฎเกณฑ์ หรือ กฎหมาย [1].

อาคันตุกะ เป็นคำที่มักถูกใช้ในบริบททางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การปฏิบัติตามกฎหมายในการทำธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดการทรัพย์สิน หรือการปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินการทางการเมือง [1].

การปฏิบัติตามกฎหมายหรืออาคันตุกะ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจในสังคมทุกประเทศ การปฏิบัติตามกฎหมายช่วยให้เรามีความเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. อาคันตุกะ แปลว่าอะไร?

  • อาคันตุกะ แปลว่า การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย [1].
 2. ทำไมการปฏิบัติตามกฎหมายหรืออาคันตุกะ ถึงสำคัญ?

  • การปฏิบัติตามกฎหมายช่วยให้เรามีความเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ [1].

Learn more:

 1. อาคันตุกะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อาคันตุกะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | พระราชอาคันตุกะ – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
รับเสด็จ ภาษาจีนคืออะไร | Wordy Guru
รับเสด็จ ภาษาจีนคืออะไร | Wordy Guru
Figurative Language & Figure Of Speech Ep.3 ภาษาภาพพจน์ในภาษาอังกฤษ Ep.3 - Youtube
Figurative Language & Figure Of Speech Ep.3 ภาษาภาพพจน์ในภาษาอังกฤษ Ep.3 – Youtube

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

1. รับเสด็จ: แปลว่าอะไร?
2. ความหมายของรับเสด็จในภาษาอังกฤษ
3. คำแปลอื่นๆ ของรับเสด็จในภาษาอังกฤษ
4. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่ารับเสด็จในภาษาอังกฤษ
5. การใช้รับเสด็จในบริบททางวรรณคดี
6. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรับเสด็จในภาษาอังกฤษ
7. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรับเสด็จในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *