ตอบแทนภาษาอังกฤษ: ความสำคัญและวิธีการเรียนรู้

ขอโทษ ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง ศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ คำขอโทษ ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ ผลตอบแทน

Keywords searched by users: ตอบแทนภาษาอังกฤษ: ความสำคัญและวิธีการเรียนรู้ ตอบแทนบุญคุณ ภาษาอังกฤษ, เป็นการตอบแทน ภาษาอังกฤษ, เพื่อเป็นการตอบแทน ภาษาอังกฤษ, ผลตอบแทน ภาษาอังกฤษ, ตอบแทนสังคม ภาษาอังกฤษ, ค่าตอบแทนวิทยากร ภาษาอังกฤษ, จ่ายค่าตอบแทน ภาษาอังกฤษ, ได้รับค่าตอบแทน ภาษาอังกฤษ

ความหมายของตอบแทนในภาษาอังกฤษ

ขอโทษ ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง ศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ คำขอโทษ ภาษาอังกฤษ
ขอโทษ ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง ศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ คำขอโทษ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ตอบแทน ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. ตอบแทนเป็นคำกริยา (verb) ที่หมายถึงการทำให้เกิดผลตอบแทนหรือการชดเชยในรูปแบบต่าง ๆ [1]. คำนี้สามารถแปลว่า requite, reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate หรือ ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้ ได้ตามบริบทที่ใช้ [1]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้ได้ เช่น ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี [1].

 2. ในบางกรณี ตอบแทน อาจใช้เป็นคำนาม (noun) เพื่อหมายถึงผลตอบแทนหรือการชดเชยที่ได้รับ [1].


Learn more:

 1. ตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตอบแทน แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

วิธีการแปลคำว่า ตอบแทน เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการแปลคำว่า ตอบแทน เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ตอบแทน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการทำให้เกิดผลตอบแทนหรือการชดเชยในการกระทำของบุคคลหรือองค์กรต่อบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่ได้กระทำบางสิ่งให้เกิดผลดีหรือเสียต่ออีกฝ่ายหนึ่ง โดยมักใช้ในบริบททางสังคม การทำธุรกรรมทางธุรกิจ หรือการแสดงความขอบคุณและความสนับสนุนต่อกันระหว่างบุคคล

การแปลคำว่า ตอบแทน เป็นภาษาอังกฤษมีหลายคำศัพท์ที่ใช้ในบริบทและความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. Requite [1]

  • ความหมาย: ทำให้เกิดผลตอบแทนหรือการชดเชย
  • ตัวอย่างประโยค: It is important to requite the kindness of others by being kind in return.
 2. Reward [1]

  • ความหมาย: ให้รางวัลหรือการตอบแทน
  • ตัวอย่างประโยค: The company rewarded its employees with bonuses for their hard work.
 3. Compensate [1]

  • ความหมาย: ชดเชยหรือตอบแทน
  • ตัวอย่างประโยค: The insurance company compensated the policyholder for the damages to their property.
 4. Renumerate [1]

  • ความหมาย: จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง
  • ตัวอย่างประโยค: The company renumerated its employees with competitive salaries.
 5. Repay [1]

  • ความหมาย: ชำระหนี้หรือตอบแทน
  • ตัวอย่างประโยค: He repaid his friends kindness by helping him move to a new house.
 6. Reciprocate [1]

  • ความหมาย: ตอบแทนหรือตอบสนอง
  • ตัวอย่างประโยค: She reciprocated her friends invitation by inviting her to a party.
 7. Reprisal [1]

  • ความหมาย: การตอบแทนหรือการแก้แค้น
  • ตัวอย่างประโยค: The country threatened to take reprisal against its neighboring country for the attack.

คำศัพท์เหล่านี้สามารถใช้แทนคำว่า ตอบแทน ในบริบทและประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษได้ โดยขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการสวิธีการแปลคำว่า ตอบแทน เป็นภาษาอังกฤษมีหลายคำแปลที่ใช้ได้ตามบริบทและความหมายของประโยค ดังนี้:

 1. Requite [1]: คำนี้หมายถึงการตอบสนองหรือการชดเชยให้กับผู้ทำบางสิ่งหรือให้กับผู้ให้ก่อนหน้านั้น ตัวอย่างประโยค: It is important to requite the kindness of others by being a good person (การตอบแทนความดีของผู้อื่นโดยการเป็นคนดีเป็นสิ่งสำคัญ)

 2. Reward [1]: คำนี้หมายถึงการให้รางวัลหรือการตอบแทนให้กับผู้ทำบางสิ่งหรือให้กับผู้ให้ก่อนหน้านั้น ตัวอย่างประโยค: The present is a reward in return for your services (ของขวัญนี้เป็นการตอบแทนให้กับบริการของคุณ)

 3. Compensate [1]: คำนี้หมายถึงการชดเชยหรือการตอบแทนให้กับผู้ทำบางสิ่งหรือให้กับผู้ให้ก่อนหน้านั้น ตัวอย่างประโยค: You should compensate for your mistakes (คุณควรชดเชยความผิดของคุณ)

 4. Reciprocate [1]: คำนี้หมายถึงการตอบแทนหรือการแลกเปลี่ยนกันระหว่างฝ่ายสองฝ่าย ตัวอย่างประโยค: We should reciprocate their kindness (เราควรตอบแทนความดีของพวกเขา)


Learn more:

 1. ตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตอบแทน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับคำว่า ตอบแทน ในภาษาอังกฤษ

ตอบแทน (Requite) ในภาษาอังกฤษหมายถึงการทำให้เกิดผลตอบแทนหรือการชดเชยในรูปแบบต่าง ๆ ต่อผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือบริการก่อนหน้านั้น [1]. คำว่า ตอบแทน ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยหรือการตอบสนองต่อความดีที่ได้รับจากผู้อื่น โดยมักใช้ในทางธรรมเนียมและจริยธรรม นอกจากนี้ยังมีความหมายเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยหรือการตอบแทนในรูปแบบการทำธุรกิจ [1].

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับคำว่า ตอบแทน ในภาษาอังกฤษ:

 1. It is important to reciprocate acts of kindness. [1]
  (การตอบแทนความดีเป็นสิ่งสำคัญ)

 2. He repaid their generosity by helping them in return. [1]
  (เขาชดใช้ความใจดีของพวกเขาโดยการช่วยเหลือพวกเขาเป็นการตอบแทน)

 3. The company rewarded its employees for their hard work. [1]
  (บริษัทตอบแทนพนักงานในการทำงานหนัก)

 4. In business, providing excellent customer service can lead to repeat business and customer loyalty. [1]
  (ในธุรกิจการให้บริการลูกค้าอย่างดีสามารถสร้างธุรกิจที่ซ้ำกันและความภักดีของลูกค้า)


Learn more:

 1. ตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตอบแทน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

พจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้แปลคำว่า ตอบแทน จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

พจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้แปลคำว่า ตอบแทน จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแปลคำหรือวลีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและแม่นยำ การใช้พจนานุกรมออนไลน์ช่วยในการแปลคำเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงคำแปลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการให้คำแปลที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำต้นฉบับอีกด้วย

นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับพจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้แปลคำว่า ตอบแทน จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ:

 1. Google แปลภาษา [1]:

  • Google แปลภาษาเป็นเครื่องมือแปลภาษาออนไลน์ที่มีความหลากหลายและให้บริการในหลายภาษา ซึ่งรวมถึงการแปลคำว่า ตอบแทน จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วย โดยสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้
 2. ‎iTranslate แปลภาษา บน App Store [2]:

  • iTranslate เป็นแอปการแปลและพจนานุกรมชั้นนำที่มีความสามารถในการแปลคำและวลีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แอปนี้มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น การแปลข้อความในกว่า 100 ภาษา สมุดวลีที่กำหนดเอง การออกเสียงทั้งเสียงผู้ชายและผู้หญิง และฟีเจอร์อื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสะดวกสบาย

Learn more:

 1. Google แปลภาษา
 2. ‎iTranslate แปลภาษา บน App Store
 3. English to Urdu Dictionary – แอปพลิเคชันใน Google Play

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ตอบแทน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ตอบแทน ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Gratitude หรือ Thankfulness ซึ่งมีความหมายเป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีหรือผลตอบรับเชิงบวกที่คล้ายคลึงกันของผู้ได้รับความเมตตา ของขวัญ ความช่วยเหลือ ความโปรดปราน หรือความเอื้ออาทรอื่น ๆ ต่อผู้ให้สิ่งนั้น [1].

การศึกษาความกตัญญูในด้านจิตวิทยาเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1998 เมื่อมาร์ติน เซลิกมานก่อตั้งจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งเน้นการเสริมสร้างลักษณะเชิงบวก การศึกษาความกตัญญูภายในสาขาจิตวิทยาได้รวมถึงความเข้าใจในประสบการณ์ระยะสั้นตามอารมณ์ของความรู้สึกขอบคุณ (ความกตัญญูของรัฐ) ความแตกต่างในความถี่ของผู้รู้สึกขอบคุณในแต่ละบุคคล (ลักษณะความกตัญญู) และความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองด้าน ตลอดจนประโยชน์ในการรักษาความกตัญญู .

นอกจากนี้ คำว่า ตอบแทน ในภาษาอังกฤษยังมีความหมายเกี่ยวกับการให้คำตอบหรือการตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับ อาทิเช่น การตอบแทนความช่วยเหลือ การตอบแทนความเมตตา หรือการตอบแทนความเชื่อมั่น .


Learn more:

 1. กตัญญู – วิกิพีเดีย
 2. คำศัพท์ลงทุน – SET Investnow
 3. 25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

Categories: รายละเอียด 10 ตอบแทน ภาษา อังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ  ผลตอบแทน
เรียนภาษาอังกฤษ ผลตอบแทน

(v) requite, See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate, Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้, Example: ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี, Thai Definition: ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ตอบแทนบุญคุณ ภาษาอังกฤษ

ตอบแทนบุญคุณ ภาษาอังกฤษ

การตอบแทนบุญคุณเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษย์ ภาษาอังกฤษมีคำว่า repay kindness หรือ return a favor ที่ใช้ในบริบทนี้ ซึ่งหมายถึงการตอบแทนความกรุณาที่ได้รับจากผู้อื่น ในบทความนี้เราจะสำรวจเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาของ Google และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้

หากเราต้องการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษ มีหลายวิธีที่เราสามารถใช้ได้ ดังนี้:

 1. พูดขอบคุณ: วิธีที่ง่ายที่สุดในการตอบแทนบุญคุณคือการพูดขอบคุณอย่างจริงใจ ให้เสียงเพราะและแสดงความขอบคุณอย่างชัดเจน [1].

 2. ช่วยเหลือกลับ: เมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น คุณสามารถช่วยเหลือกลับได้โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นในเวลาที่เหมาะสม [1].

 3. ให้ของขวัญ: การให้ของขวัญเป็นวิธีที่ดีในการตอบแทนบุญคุณ คุณสามารถเลือกของขวัญที่เหมาะสมและส่งมอบให้กับผู้ที่ได้ช่วยเหลือคุณ [1].

 4. สนับสนุน: การสนับสนุนผู้อื่นในเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นวิธีที่ดีในการตอบแทนบุญคุณ คุณสามารถให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนให้กับผู้อื่นในเรื่องที่เขาต้องการ [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: การตอบแทนบุญคุณเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่?
A: ใช่ การตอบแทนบุญคุณเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความรู้สึกดีในตัวเราเอตอบแทนบุญคุณ ภาษาอังกฤษ

การตอบแทนบุญคุณเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษย์ ภาษาอังกฤษมีคำว่า repay kindness หรือ return a favor ที่ใช้ในบริบทนี้ ซึ่งหมายถึงการตอบแทนความกรุณาที่ได้รับจากผู้อื่น ในบทความนี้เราจะพาท่านไปสำรวจเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

หลักการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษ

 • การตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษสามารถแสดงได้ในหลายรูปแบบ เช่น การช่วยเหลือคนอื่นในเวลาที่ต้องการ การให้คำปรึกษา หรือการสนับสนุนในการทำงาน ภาษาอังกฤษมีคำพ้องความหมายที่ใช้ในบริบทนี้ เช่น help out, lend a hand, support, give back, return the favor, repay kindness, และ show gratitude [1].

วิธีการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษ

 1. ช่วยเหลือคนอื่น: เมื่อคุณเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างเช่น ช่วยเพื่อนในการย้ายบ้าน ช่วยเพื่อนในการเรียน หรือช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน [1].

 2. ให้คำปรึกษา: หากคุณมีความรู้หรือประสบการณ์ที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ คุณสามารถให้คำปรึกษาให้กับพวกเขา เช่น ให้คำปรึกษาในการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสม ให้คำปรึกษาในการเลือกที่พักในการเดินทาง หรือให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางความรัก [1].

 3. สนับสนุนในการทำงาน: หากคุณมีเพื่อนหรือคนในทีมงานที่ต้องการความช่วยเหลือ


Learn more:

 1. ทดแทนบุญคุณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. [สำนวนอังกฤษเจ๋งๆ] เงินเดือนออกแล้ว ก็ให้แม่ได้นิดหน่อยนะครับ แต่ก็จะพยายามให้ได้ทุกเดือนนะครับ บุญคุณ ในภาษาอังกฤษไม่มีคำที่ตรงที่สุดนะครับ แต่เรามีคำที่สะท้อนความรู้สึกได้ คือคำว่า
 3. ทวงบุญคุณ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร On The Other Hand กับ In Other Words ใช้อย่างไร

เป็นการตอบแทน ภาษาอังกฤษ

เป็นการตอบแทน ภาษาอังกฤษ

เป็นการตอบแทน (Return) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงถึงการชดเชยหรือการทดแทนสิ่งที่ได้รับหรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า return เพื่อแสดงถึงการตอบแทนในหลาย ๆ บริบท อาทิเช่น การชดเชย (compensation), การทดแทน (reimbursement), การตอบสนอง (reciprocation) และอื่น ๆ [1].

การตอบแทนสามารถเกิดขึ้นในหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การชดเชยค่าเสียหายหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น การทดแทนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือการให้บริการ หรือการตอบสนองด้านอารมณ์หรือความรู้สึกที่ได้รับจากบุคคลอื่น [1].

การตอบแทนในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในบริบททางธุรกิจ เช่น การตอบแทนในการลงทุน (investment return) หรือการตอบแทนทางการเงิน (financial return) ซึ่งเป็นการวัดผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนหรือการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ [1].

การตอบแทนในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในบริบททางสังคม อาทิเช่น การตอบแทนในความรักและความเอื้อเฟื้อของคนรอบข้าง หรือการตอบแทนในการช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ได้รับจากผู้อื่น [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. เป็นการตอบแทนในภาษาอังกฤษหมายความว่าอะไร?
  เป็นการชดเชยหรือการทดแทนสิ่งที่ได้รับหรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษ [1].

 2. การตอบแทนสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบใดบ้าง?
  การตอบแทนสามารถเกิดขึ้นในหลาย ๆเป็นการตอบแทน ภาษาอังกฤษ

เป็นการตอบแทน (Return) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงถึงการชดเชยหรือการทดแทนสิ่งที่ได้รับหรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งสามารถใช้ในหลายบริบทและความหมายต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การตอบแทนผู้มีพระคุณสามารถกระทำได้หลายแบบ [1] ซึ่งหมายความว่าการตอบแทนไม่จำเป็นต้องเป็นการชดเชยด้วยสิ่งที่เท่าเทียมกัน แต่อาจเป็นการตอบสนองหรือการทดแทนด้วยวิธีการอื่น ๆ ก็ได้

การตอบแทนสามารถแปลได้เป็นภาษาอังกฤษหลายคำ เช่น return, requital, retaliation, remuneration, reciprocation, compensation, reprisal เป็นต้น [1] แต่ละคำมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า การตอบแทน ในภาษาอังกฤษ:

 1. The present is in return for your services. (ของขวัญนี้เป็นการตอบแทนสำหรับบริการของคุณ) [1]
 2. The company provided compensation to the employees affected by the restructuring. (บริษัทได้ให้การชดเชยแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างโครงสร้างใหม่) [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

Q: เป็นการตอบแทนใช้ในบริบทใดบ้าง?
A: เป็นการตอบแทนสามารถใช้ในบริบททางธุรกิจ เช่น การชดเชยพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการลดจำนวนพนักงาน หรือการตอบแทนค่าเสียหายให้กับลูกค้าที่ได้รับสินค้าเสียหาย [1]


Learn more:

 1. การตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เป็นการตอบแทน ในพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย-อังกฤษ | Glosbe
60 คำคมความรักภาษาอังกฤษ ให้ข้อคิดดีๆ หยิบไปตั้งแคปชั่นเก๋ๆ ได้เลย
60 คำคมความรักภาษาอังกฤษ ให้ข้อคิดดีๆ หยิบไปตั้งแคปชั่นเก๋ๆ ได้เลย
น่ารู้กับ 90 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหุ้น และกองทุนรวม มีคำเฉพาะอะไรบ้าง นำมาให้อ่านเป็นความรู้กันจ้า
น่ารู้กับ 90 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหุ้น และกองทุนรวม มีคำเฉพาะอะไรบ้าง นำมาให้อ่านเป็นความรู้กันจ้า
Give And Take Theภาษาอังกฤษรุ่นแรกGive And Takeทำไมช่วยผลตอบแทนไดรฟ์ของเราSuccess Business Success Book Adam Grantผู้แต่งWhartonธุรกิจโรงเรียนปกอ่อน | Lazada.Co.Th
Give And Take Theภาษาอังกฤษรุ่นแรกGive And Takeทำไมช่วยผลตอบแทนไดรฟ์ของเราSuccess Business Success Book Adam Grantผู้แต่งWhartonธุรกิจโรงเรียนปกอ่อน | Lazada.Co.Th
สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรัก คำจำกัดความรักดี ๆ - พร้อมคำแปล » Best Review Asia
สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรัก คำจำกัดความรักดี ๆ – พร้อมคำแปล » Best Review Asia
ขอโทษ ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง ศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ คำขอโทษ ภาษาอังกฤษ
ขอโทษ ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง ศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ คำขอโทษ ภาษาอังกฤษ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของตอบแทนในภาษาอังกฤษ
วิธีการแปลคำว่า ตอบแทน เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับคำว่า ตอบแทน ในภาษาอังกฤษ
พจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้แปลคำว่า ตอบแทน จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ตอบแทน ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *