ทําร้ายร่างกาย ภาษาอังกฤษ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายในภาษาอังกฤษ

ทำร้ายร่างกาย โทษหนักแค่ไหน ? 3 ระดับโทษคดีทำร้ายแบบเข้าใจง่าย

ทำร้ายร่างกาย โทษหนักแค่ไหน ? 3 ระดับโทษคดีทำร้ายแบบเข้าใจง่าย

Keywords searched by users: ทําร้ายร่างกาย ภาษาอังกฤษ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายในภาษาอังกฤษ ทําร้ายร่างกายผู้หญิง ภาษาอังกฤษ, ใช้ความรุนแรง ภาษาอังกฤษ, ทำร้ายร่างกาย ภาษา, ถูกทําร้าย ภาษาอังกฤษ, ทําร้ายจิตใจ ภาษาอังกฤษ, ทําร้ายร่างกาย โทษ, นอกใจ ภาษาอังกฤษ, กฎหมาย ผู้ชาย ทํา รายร่างกายผู้หญิง

ความหมายของทำร้ายร่างกายในภาษาอังกฤษ

ความหมายของทำร้ายร่างกายในภาษาอังกฤษ

ทำร้ายร่างกายในภาษาอังกฤษแปลว่า attack, injure, molest, harm, abuse, hurt, assault, commit bodily harm, หรือ cause bodily injury [1]. คำว่า ทำร้ายร่างกาย เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่อธิบายการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลอื่น โดยมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงหรือการทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอม [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทำร้ายร่างกาย ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ He was arrested for assaulting and causing bodily harm to another person (เขาถูกจับกุมเพราะทำร้ายร่างกายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น) [1].


Learn more:

 1. ทำร้ายร่างกาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …
 2. การทำร้ายร่างกาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทำร้ายร่างกาย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

สาเหตุและประเภทของการทำร้ายร่างกาย

สาเหตุและประเภทของการทำร้ายร่างกาย

การทำร้ายร่างกายเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกาย วาจา จิตใจ หรือทางเพศ และส่งผลให้ผู้ถูกกระทำเกิดความทุกข์ทรมานและอันตรายได้ การทำร้ายร่างกายสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและวิธีการที่ใช้ในการกระทำ ดังนี้:

 1. ความรุนแรงทางด้านร่างกาย [1]:

  • การทุบตีทำร้ายร่างกาย เช่น การต่อย การทำแผล การตบ เตะ หรือการใช้อาวุธในการทำร้าย
  • การใช้ความรุนแรงทางกายภาพ เช่น การข่มขู่ การกักขัง หรือการบังคับให้ทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อความเสียหาย
 2. ความรุนแรงทางด้านจิตใจ [1]:

  • การใช้คำพูดหยาบคาย ดูหมิ่น หรือการกระทำที่เป็นการดูถูก หยียดหยาม หรือด่าว่าผู้อื่น
  • การกลั่นแกล้ง ทรมานให้เจ็บช้ำน้ำใจ หรือการบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้
  • การหึงหวง การเลือกปฏิบัติ หรือการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
 3. ความรุนแรงทางเพศ [1]:

  • การละเมิดทางเพศ อาทิเช่น การข่มขืน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์
  • การพูดเรื่องลามกอนาจาร การแอบดู หรือการจับต้องของส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยไม่ได้รับอนุญาต

สาเหตุของการใช้ความรุนแรงสามารถมีหลายปัจจัย เช่น:

 1. ลักษณะส่วนตัวของผู้กระทำความรุนแรง [1]:
  • ผู้กระทำมีประวัติการถูกปลูกฝังความรุนแรงตั้งแต่เด็ก
  • ผู้กระทำเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงจากบิดา มารดา หรือจาสาเหตุและประเภทของการทำร้ายร่างกาย

การทำร้ายร่างกายเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกาย วาจา จิตใจ หรือทางเพศ และส่งผลให้ผู้ถูกกระทำเกิดความทุกข์ทรมานและอันตราย [1].

ประเภทของการทำร้ายร่างกาย:

 1. ความรุนแรงทางด้านร่างกาย: เป็นการทำร้ายร่างกายโดยใช้กำลังกายหรืออาวุธ เช่น การทุบตีทำร้ายร่างกาย ตบ เตะ ต่อย หรือการใช้อาวุธต่างๆ [1].

 2. ความรุนแรงทางด้านจิตใจ: เป็นการทำร้ายร่างกายโดยใช้คำพูด กิริยา หรือการกระทำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม ด่าว่า ให้อับอาย การกลั่นแกล้ง ทรมานให้เจ็บช้ำน้ำใจ การบังคับ ข่มขู่ กักขัง ควบคุม ไม่ให้แสดงความคิดเห็น การหึงหวง การเลือกปฏิบัติ การเอารัดเอาเปรียบ การตักตวงผลประโยชน์ การถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดู เป็นต้น [1].

 3. ความรุนแรงทางเพศ: เป็นการทำร้ายร่างกายโดยการละเมิดทางเพศ เช่น การถูกละเมิดทางเพศ การพูดเรื่องลามกอนาจาร การแอบดู การจับต้องของสงวน การบังคับให้เปลื้องผ้า การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น [1].

สาเหตุของการใช้ความรุนแรง:

 1. ลักษณะส่วนตัวของผู้กระทำความรุนแรง: ผู้กระทำความรุนแรงอาจมีลักษณะกายภาพหรือจิตใจที่เกิดมาตั้งแต่เด็ก เช่น ถูกปลูกฝังความรุนแรงมาตั้งแต่เล็ก ลอกเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงจากบิดา มารดา หรือจากสื่อมวลชน ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องผิดชอ

Learn more:

 1. ความรุนแรง
 2. หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย (มาตรา ๒๙๕ – ๓๐๐) | สถาบันนิติธรรมาลัย
 3. Emotional Abuse: การทำร้ายทางจิตใจที่ไม่มีใครควรเผชิญ

ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำร้ายร่างกาย

ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำร้ายร่างกาย

การทำร้ายร่างกายเป็นการกระทำที่มีผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงทางกายหรือการทำให้เกิดบาดแผล การทำร้ายร่างกายส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของบุคคลที่ถูกกระทำร้าย ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจากการทำร้ายร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำร้ายร่างกายสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้:

 1. ผลกระทบทางกายภาพ:

  • บาดแผล: การถูกทำร้ายร่างกายอาจทำให้เกิดบาดแผลที่ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นบาดแผลเล็กน้อยหรือรุนแรงขึ้นอย่างมาก บาดแผลที่รุนแรงอาจเสียชีวิตหรือทำให้เกิดพิการถาวร [1].
  • อาการทางกาย: การถูกทำร้ายร่างกายอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการทางกายต่างๆ เช่น อาการปวดเจ็บ อาการบวม อาการเลือดออก หรืออาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ [2].
 2. ผลกระทบทางจิตใจและสุขภาพจิต:

  • ภาวะซึมเศร้า: การถูกทำร้ายร่างกายอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงขึ้น ซึ่งอาจมีอาการเศร้าหมดสมอง ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง หรือมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย .
  • ความวิตกกังวล: การถูกทำร้ายร่างกายอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลที่รุนแรง ซึ่งอาจมีอาการกังวล ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดผลกระทบทางสุขภาพจากการทำร้ายร่างกาย

การทำร้ายร่างกายเป็นการกระทำที่มีผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงทางกายหรือการทำให้เกิดบาดแผลต่อร่างกายของบุคคล ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำร้ายร่างกายสามารถมีอยู่ในหลายด้าน ดังนี้:

 1. ผลกระทบทางร่างกาย:

  • บาดแผล: การถูกทำร้ายร่างกายอาจ导致บาดแผลที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง ซึ่งอาจเป็นบาดแผลเล็กหรือรุนแรงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการทำร้าย
  • กระดูกหัก: การทำร้ายร่างกายอาจ导致กระดูกหักหรือเสียชีวิตในกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงมากพอ
  • อวัยวะภายในเสียหาย: การทำร้ายร่างกายอาจ导致อวัยวะภายในเสียหาย เช่น อวัยวะเสียหายหรือการเจ็บป่วยที่รุนแรง
 2. ผลกระทบทางจิตใจ:

  • ภาวะวิตกกังวล: การถูกทำร้ายร่างกายอาจ导致ภาวะวิตกกังวลที่รุนแรง ผู้ที่ประสบการทำร้ายอาจมีความกังวล ความเครียด หรือความกลัวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • ภาวะซึมเศร้า: การทำร้ายร่างกายอาจ导致ภาวะซึมเศร้าที่รุนแรง ผู้ที่ประสบการทำร้ายอาจมีอารมณ์เศร้า หดหู่ หรือขาดความสุขในชีวิตประจำวัน
  • ความเครียด: การทำร้ายร่างกายอาจ导致ความเครียดที่รุนแรง ผู้ที่ประสบการทำร้ายอาจมีอารมณ์ตึงเครียด รู้สึกไม่สบายใจ หรือมีความกังวลอยู่เสมอ
 3. ผลกระทบทางสังคมและอารมณ์:

  • การสูญเสียความไว้วางใจ: การทำร้ายร่างกายอาจ导致ผู้ประสบการทำร้ายสูญ

Learn more:

 1. Child Impact | ผลกระทบของการถูกทำร้ายและทอดทิ้งในเด็ก
 2. ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน : ตั้งใจ หรือ แค่พลั้งเผลอ
 3. ระวัง!! ผลกระทบทางใจ จากเหตุสงครามก่อการร้าย – โรงพยาบาลศิครินทร์

กฎหมายและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย

กฎหมายและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอาญาที่กำหนดโทษและการปรับให้กับผู้กระทำความผิดที่ทำร้ายร่างกายของผู้อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม ในประเทศไทย กฎหมายและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายได้รับการกำหนดโดยพระราชบัญญัติอาญา ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายอย่างชัดเจน

หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย (มาตรา ๒๙๕ – ๒๙๙)

ในพระราชบัญญัติอาญา มีหมวดที่ ๒ ความผิดต่อร่างกาย ซึ่งรวมถึงมาตรา ๒๙๕ ถึง ๒๙๙ ที่กำหนดโทษและการปรับสำหรับผู้กระทำความผิดที่ทำร้ายร่างกายของผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 1. มาตรา ๒๙๕: ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ [2]

 2. มาตรา ๒๙๖: ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ [2]

 3. มาตรา ๒๙๗: ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ต้อกฎหมายและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอาญาที่กำหนดโทษและการปรับในกรณีที่มีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายของผู้อื่น ในประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายอยู่ในหมวด 2 ของกฎหมายอาญา ซึ่งระบุถึงการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายและโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระทำเหล่านี้ [2].

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางอาญาของผู้ที่กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาสิทธิ์ของผู้ถูกทำร้ายร่างกาย [1].

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย:

หมวด 2: ความผิดต่อร่างกาย (มาตรา 295 – 300) [2]

 • มาตรา 295: ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • มาตรา 296: ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • มาตรา 297: ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้


Learn more:

 1. เช็ก ค่าปรับทำร้ายร่างกาย 2565 อยู่ที่เท่าไหร่ มีโทษอะไรบ้าง
 2. หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย (มาตรา ๒๙๕ – ๓๐๐) | สถาบันนิติธรรมาลัย

วิธีการป้องกันและรับมือกับการทำร้ายร่างกาย

วิธีการป้องกันและรับมือกับการทำร้ายร่างกาย

การทำร้ายร่างกายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้ที่เป็นเหยื่อ ดังนั้นการป้องกันและรับมือกับการทำร้ายร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่น ด้านล่างนี้เป็นวิธีการป้องกันและรับมือกับการทำร้ายร่างกายที่สามารถนำมาใช้ได้:

วิธีการป้องกันการทำร้ายร่างกาย:

 1. สร้างความตระหนักและเข้าใจถึงสิทธิและความเป็นมนุษย์ของตนเอง: การทราบถึงสิทธิและความเป็นมนุษย์ของตนเองจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและไม่ให้ผู้อื่นละเมิดสิทธิของคุณได้ง่ายๆ [1].
 2. รู้จักตัวเองและความต้องการ: การรู้จักตัวเองและความต้องการของคุณจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดขอบเขตและเส้นทางที่ดีต่อความปลอดภัยของคุณได้ [1].
 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น: การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะช่วยให้คุณมีระบบสนับสนุนที่แข็งแรงและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้ [1].
 4. รู้จักเครื่องมือและแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่: มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและแหล่งทรัพยากรที่สามารถใช้ในการป้องกันและรับมือกับการทำร้ายร่างกาย เช่น หนังสือ โปสเตอร์ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง [1].

วิธีการรับมือกับการทำร้ายร่างกาย:

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย: หากคุณเป็นเหยื่อของการทำร้ายร่างกาย คุณควรรายงานเหตุการณ์นั้นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ หรือองค์กรที่ช่วยเหลือวิธีการป้องกันและรับมือกับการทำร้ายร่างกาย

การทำร้ายร่างกายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบทางกายและจิตใจต่อผู้ที่เป็นเหยื่อ ดังนั้นการรู้จักวิธีการป้องกันและรับมือกับการทำร้ายร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้เหยื่อสามารถปกป้องตนเองและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการป้องกันการทำร้ายร่างกาย:

 1. สร้างความตระหนักและเข้าใจถึงสิทธิและความเป็นมนุษย์ของตนเอง: เหยื่อควรรู้สิทธิและความเป็นมนุษย์ของตนเอง และไม่ควรยอมให้ผู้อื่นทำร้ายร่างกายได้โดยอันตราย

 2. สร้างความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงและการทำร้ายร่างกาย: การเข้าใจและรู้เท่าทันเกี่ยวกับความรุนแรงและการทำร้ายร่างกายจะช่วยให้เหยื่อรู้สึกมั่นคงและสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้

 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคม: การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคมจะช่วยให้เหยื่อมีระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งและสามารถขอความช่วยเหลือได้เมื่อต้องการ

 4. รู้จักตัวเองและความเป็นอิสระ: เหยื่อควรรู้จักตัวเองและความเป็นอิสระของตนเอง และไม่ควรให้ผู้อื่นควบคุมหรือกีดกันในการตัดสินใจส่วนตัว

วิธีการรับมือกับการทำร้ายร่างกาย:

 1. ระบุสถานการณ์ที่เกิดการทำร้ายร่างกาย: เหยื่อควรระบุสถานการณ์ที่เกิดการทำร้ายร่างกายเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้และสามารถช่วยเหลือได้

 2. หาที่อยู่ที่ปลอดภัย: เหยื่อควรหาที่อยู่ที่ปลอดภัยเพื่อป้อง


Learn more:

 1. ความรุนแรงในครอบครัว วิธีรับมือและช่วยเหลือให้เหยื่อปลอดภัย – พบแพทย์
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
 3. บทความ – 6 แนวทาง Stop Bullying หยุดการกลั่นแกล้ง ยุติความรุนแรงในสังคม

ตัวอย่างประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย

การทำร้ายร่างกายเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความเสียหายต่อร่างกายของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิและความปลอดภัยของบุคคลนั้น ๆ การทำร้ายร่างกายสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การตีต่อย การใช้กำลังทำลาย การใช้อุปกรณ์ที่เป็นอาวุธ หรือการใช้ความรุนแรงในการกระทำต่อร่างกายของผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย:

 1. เด็กชายถูกทำร้ายร่างกายโดยเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียน [1].
 2. ผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายในที่ทำงานโดยผู้บังคับบัญชา [1].
 3. การทำร้ายร่างกายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน [1].
 4. การทำร้ายร่างกายอาจเป็นการกระทำที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพทางกายและจิตใจของบุคคล [1].
 5. การทำร้ายร่างกายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจต้องรับโทษตามกฎหมาย [1].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย:

 1. ทำร้าย (inflict): กระทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความเสียหายต่อร่างกายของบุคคลอื่น [1].
 2. ความรุนแรง (violence): การใช้ความรุนแรงในการกระทำต่อร่างกายของผู้อื่น [1].
 3. อาวุธ (weapon): อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำร้ายร่างกาย เช่น ดาบ มีด ปืน ฯลฯ [1].
 4. การละเมิดสิทธิ (violation of rights): การละเมิดสิทธิและความปลอดภัยของบุคคล [1].
 5. ความเสียหาย (harm): ความเจ็บปวดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายของบุคคล [1].

Learn more:

 1. ทำร้ายร่างกาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การทำร้ายร่างกาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทำร้ายร่างกาย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

แหล่งข้อมูลและพจนานุกรมอื่นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายในภาษาอังกฤษ

เนื่องจากคำค้นหา แหล่งข้อมูลและพจนานุกรมอื่นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายในภาษาอังกฤษ ไม่ได้ให้ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องโดยตรง ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการค้นหาเรื่องนี้จะมาจากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำร้ายร่างกายในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. วิกิพีเดีย (Wikipedia): วิกิพีเดียเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลายเรื่องรวมถึงการทำร้ายร่างกาย (physical violence) ในภาษาอังกฤษ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายในหน้า การข่มขืนกระทำชำเรา ของวิกิพีเดีย [1].

Learn more:

 1. การข่มขืนกระทำชำเรา – วิกิพีเดีย
 2. …ได้ถูกส่งตัวด่วนไป. ผ… แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ประมวลคำภาษาบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ | PALIdict

Categories: นับ 11 ทําร้ายร่างกาย ภาษาอังกฤษ

ทำร้ายร่างกาย โทษหนักแค่ไหน ? 3 ระดับโทษคดีทำร้ายแบบเข้าใจง่าย
ทำร้ายร่างกาย โทษหนักแค่ไหน ? 3 ระดับโทษคดีทำร้ายแบบเข้าใจง่าย

[thamrāi rāngkāi] (v, exp) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury.

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ทําร้ายร่างกายผู้หญิง ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ทําร้ายร่างกายผู้หญิง ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

ทําร้ายร่างกายผู้หญิงเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องรู้จักในสังคมปัจจุบัน ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทความนี้เราจะสอนคุณคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทําร้ายร่างกายผู้หญิงในภาษาอังกฤษ และให้ข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทําร้ายร่างกายผู้หญิงในภาษาอังกฤษ:
 • Assault: การทําร้ายร่างกาย [2]
 • Violence: ความรุนแรง [1]
 • Abuse: การละเมิด, การทารุณ [2]
 • Harassment: การรบกวน, การล่วงละเมิด [1]
 • Battery: การใช้กำลังทำร้ายร่างกาย [2]
 1. การทําร้ายร่างกายผู้หญิงในภาษาอังกฤษ:
  การทําร้ายร่างกายผู้หญิงเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ผู้ชายควรปฏิบัติตนอย่างสุภาพและไม่ใช้กำลังกับผู้หญิง การทําร้ายร่างกายผู้หญิงเป็นการละเมิดสิทธิและความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง [1]

 2. คำถามที่พบบ่อย:
  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทําร้ายร่างกายผู้หญิงในภาษาอังกฤษ:

 • ทําร้ายร่างกายผู้หญิงคืออะไร?
 • ทําร้ายร่างกายผู้หญิงมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้หญิงและสังคม?
 • ทําร้ายร่างกายผู้หญิงมีโทษอะไร?
 • มีกฎหมายใดที่ป้องกันการทําร้ายร่างกายผู้หญิงในภาษาอังกฤษ?

Learn more:

 1. เรียนภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คุณคิด – lay a hand on someone แปล …
 2. ทำร้ายร่างกาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ถูกทำร้ายร่างกาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ใช้ความรุนแรง ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ใช้ความรุนแรง ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพูดถึงความหมายของ ใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤษ โดยอธิบายและให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้และเพิ่มคะแนนการค้นหาใน Google ของคุณ

เนื้อหา:

 1. ความหมายของ ใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤษ

  • ใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤษแปลว่า use violence [1]
  • คำว่า ใช้ความรุนแรง เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่กล่าวถึงการใช้ความรุนแรงหรือก่อการรุนแรงในสถานการณ์ต่างๆ
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤษ

  • The police had to use violence to control the riot [1].
  • The protesters resorted to using violence to make their voices heard [1].
 3. ผลกระทบของการใช้ความรุนแรง

  • การใช้ความรุนแรงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายร่างกายและทรัพย์สิน
  • การใช้ความรุนแรงอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
  • การใช้ความรุนแรงอาจเสื่อมเสียความสัมพันธ์และสร้างความขัดแย้งในสังคม
 4. วิธีการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรง

  • ส่งเสริมการใช้วิธีการแก้ขัดข้องแบบไม่ใช้ความรุนแรง เช่นการเจรจาต่อรองหรือการใช้กฎหมาย
  • ส่งเสริมการสอนและการเผชิญหน้ากับปัญหาทางสังคมอย่างสร้างสรรค์
  • สร้างความตระหนักให้คนรู้สึกว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางเลือกที่ดี

FAQs:

Q: ใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?
A: ใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤหัวข้อหลัก: ใช้ความรุนแรง ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า ใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤษ โดยจะอธิบายความหมายของคำนี้ และให้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ใช้ความรุนแรง ในประโยค นอกจากนี้ยังมีส่วนถาม-ตอบที่สิ้นสุดบทความเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน

เนื้อหา:

I. ความหมายของคำว่า ใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤษ

 • คำว่า ใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่าการใช้กำลังหรือความรุนแรงในการกระทำบางอย่าง [1].
 • คำนี้สามารถใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่ใช้ความรุนแรงหรือกำลังในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างผลกระทบต่อผู้อื่น [1].

II. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤษ

 1. The police had to use force to control the riot. [1]
  (ตำรวจต้องใช้ความรุนแรงเพื่อควบคุมการจลาจล)

 2. The government decided to use aggressive measures to combat the drug problem. [1]
  (รัฐบาลตัดสินใจใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อสู้กับปัญหายาเสพติด)

 3. The teacher had to use physical force to break up the fight. [1]
  (ครูต้องใช้ความรุนแรงทางกายเพื่อยุบกลุ่มที่ต่อยกัน)

 4. The security guards were trained to use necessary force to protect the premises. [1]
  (พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกให้ใช้ความรุนแรงที่จำเป็นเพื่อปกป้องที่ดิน)

III. คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: การใช้ความรุนแรงในบางกรณีถือว่าถูกต้องหรือไม่?
คำตอบ: การใช้ความรุนแรงมีความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี การใช้ความรุนแรงถือว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง


Learn more:

 1. ใช้ความรุนแรง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Emotional Abuse: การทำร้ายทางจิตใจที่ไม่มีใครควรเผชิญ
 3. violence: ความรุนแรง พร้อมประโยค
Battery แปลว่า การทำร้ายร่างกาย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Battery แปลว่า การทำร้ายร่างกาย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เราจะอยู่อย่างไร? กับคนเป็นโรคซึมเศร้าที่มีการทำร้ายตนเอง
เราจะอยู่อย่างไร? กับคนเป็นโรคซึมเศร้าที่มีการทำร้ายตนเอง
กฎหมายคุ้มครองเด็ก และวิธีดูแลจิตใจเมื่อลูกถูกทำร้าย
กฎหมายคุ้มครองเด็ก และวิธีดูแลจิตใจเมื่อลูกถูกทำร้าย
แฟนทำร้ายร่างกาย - รวมข่าวเกี่ยวกับ
แฟนทำร้ายร่างกาย – รวมข่าวเกี่ยวกับ “แฟนทำร้ายร่างกาย” เรื่องราวของแฟนทำร้าย ร่างกาย
วิธีรับมือแฟนทำร้ายร่างกาย แจ้งความได้ไหม เช็กข้อกฎหมายที่ควรรู้ | Thaiger ข่าวไทย
วิธีรับมือแฟนทำร้ายร่างกาย แจ้งความได้ไหม เช็กข้อกฎหมายที่ควรรู้ | Thaiger ข่าวไทย

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของทำร้ายร่างกายในภาษาอังกฤษ
สาเหตุและประเภทของการทำร้ายร่างกาย
ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำร้ายร่างกาย
กฎหมายและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย
วิธีการป้องกันและรับมือกับการทำร้ายร่างกาย
ตัวอย่างประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย
แหล่งข้อมูลและพจนานุกรมอื่นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *