อยู่เวร ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ที่เติบโตในสายอังกฤษ

ทำอะไรอยู่หรอ หยุดใช้ What are you doing?

ทำอะไรอยู่หรอ หยุดใช้ What Are You Doing?

Keywords searched by users: อยู่เวร ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ที่เติบโตในสายอังกฤษ เข้าเวร ภาษาอังกฤษ, เวรประจําวัน ภาษาอังกฤษ, เวณงาน, เวรทําความสะอาด ภาษาอังกฤษ, เวรยาม, บิณฑบาตร เขียนยังไง, บ่วงบาศก์, เอนกประสงค์

ความหมายของ อยู่เวร ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า อยู่เวร ในภาษาอังกฤษแปลว่า be on duty หรือ take turns being on duty [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติงานในเวลาที่กำหนด โดยมักใช้ในการแบ่งเวลาในการทำงานระหว่างบุคคลหลายคน เพื่อให้มีคนอยู่เวรในเวลาที่กำหนดเพื่อรับผิดชอบหรือดูแลงานต่างๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อยู่เวร ในภาษาอังกฤษ:

 1. The security guards take turns being on duty at the entrance. [1]
  (คนรักษาความปลอดภัยจะเปลี่ยนกันเวรอยู่ที่ทางเข้า)

 2. The nurses are on duty 24 hours a day to take care of the patients. [1]
  (พยาบาลอยู่เวรทำงาน 24 ชั่วโมงตลอดวันเพื่อดูแลผู้ป่วย)

 3. The police officers were on duty during the protest to maintain public order. [1]
  (ตำรวจอยู่เวรระหว่างการประท้วงเพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชน)


Learn more:

 1. อยู่เวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. อยู่เวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อยู่เวร คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้ อยู่เวร ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้ อยู่เวร ในประโยคภาษาอังกฤษ

อยู่เวร เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดไว้ ในประโยคภาษาอังกฤษ คำนี้สามารถแปลได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสาร ดังนั้น เราจะมาดูวิธีการใช้ อยู่เวร ในประโยคภาษาอังกฤษตามตัวอย่างด้านล่างนี้:

 1. I am on duty tonight. – ฉันอยู่เวรคืนนี้ [1]
 2. The security guard is on duty 24/7. – พนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง [1]
 3. The doctor is on duty at the hospital. – หมออยู่เวรที่โรงพยาบาล [1]
 4. The police officer is on duty patrolling the streets. – เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เวรเฝ้าระวังบนถนน [1]
 5. The firefighter is always on duty to respond to emergencies. – นักกีฬาเป็นอยู่เวรตลอดเวลาเพื่อตอบสนองกรณีฉุกเฉิน [1]

ในทุกกรณีที่กล่าวมาข้างต้น อยู่เวร ถูกใช้เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือการเฝ้าระวังตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยมักใช้ในบริบทของงานรักษาความปลอดภัย การดูแลสุขภาพ หรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ


Learn more:

 1. อยู่เวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. be on duty แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อยู่เวร คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อยู่เวร ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อยู่เวร ในภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อยู่เวร ในภาษาอังกฤษ มีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการเฝ้าระวังตลอดเวลา ดังนี้:

 1. Duty (หน้าที่): คำนี้ใช้เพื่ออธิบายการทำหน้าที่หรือการเฝ้าระวังที่ผู้คนต้องทำในระหว่างเวรทำงาน [1].

  • Example: Soldiers have a duty to protect their country. (ทหารมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศของพวกเขา) [1]
 2. Shift (เวร): คำนี้ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาที่ผู้คนทำงานหรือเฝ้าระวังในรอบเวลาที่กำหนด [1].

  • Example: I work the night shift at the hospital. (ฉันทำงานเวรกลางคืนที่โรงพยาบาล) [1]
 3. Watch (เฝ้าระวัง): คำนี้ใช้เพื่ออธิบายการเฝ้าระวังหรือการดูแลในระหว่างเวรทำงาน [1].

  • Example: The security guard keeps watch over the building. (พนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังอาคาร) [1]
 4. On duty (อยู่ในเวร): คำนี้ใช้เพื่ออธิบายสถานะของบุคคลที่กำลังทำงานหรือเฝ้าระวังในเวลานั้นๆ [1].

  • Example: The police officer is on duty tonight. (ตำรวจกำลังอยู่ในเวรคืนนี้) [1]
 5. Patrol (เฝ้าตรวจ): คำนี้ใช้เพื่ออธิบายการเดินตรวจหรือการเฝ้าระวังบริเวณในระหว่างเวรทำงาน [1].

  • Example: The security guard patrols the premises every hour. (พนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าตรวจบริเวณทุกๆ ชั่วโมง) [1]

Learn more:

 1. อยู่เวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เข้าเวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อยู่เวร คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

วิธีการแปลคำว่า อยู่เวร เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการแปลคำว่า อยู่เวร เป็นภาษาอังกฤษ

อยู่เวร เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติตามหน้าที่ในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งมักใช้ในบริบทของการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ทางการทหารหรือตำรวจ [1].

การแปลคำว่า อยู่เวร เป็นภาษาอังกฤษสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสาร ดังนี้:

 1. On duty
 2. In service
 3. On call
 4. On standby
 5. Performing duty

ตัวอย่างประโยค:

 • The police officers are always on duty to ensure public safety [1].
 • The doctor is on call tonight, so he may be called in for an emergency [1].
 • The security guard is in service 24/7 to protect the building [1].

Learn more:

 1. อยู่เวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อยู่เวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อยู่เวร คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อยู่เวร ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อยู่เวร ในภาษาอังกฤษ:

 1. The security guard is on duty throughout the night. [1]
  คนรักษาความปลอดภัยอยู่เวรตลอดคืน

 2. The nurses take turns to be on duty at the hospital. [1]
  พยาบาลมีการเปลี่ยนกันเวรที่โรงพยาบาล

 3. The police officer was on duty when the accident happened. [1]
  เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เวรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 4. The lifeguard is always on duty at the swimming pool. [1]
  นักเล่นน้ำอยู่เวรตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำ

 5. The flight attendants are on duty during the entire flight. [1]
  แอร์โฮสเตสอยู่เวรตลอดการเดินทางทั้งหมด


Learn more:

 1. อยู่เวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อยู่เวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อยู่เวร แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

Categories: ยอดนิยม 75 อยู่เวร ภาษา อังกฤษ

ทำอะไรอยู่หรอ หยุดใช้ What are you doing?
ทำอะไรอยู่หรอ หยุดใช้ What are you doing?

(v) be on duty, See also: take turns being on duty, Syn. เฝ้ายาม, เข้ายาม, อยู่ยาม, Example: ี้เขาต้องอยู่เวรในวันพรุ่งนี้คนเดียว, Thai Definition: ผลัดกันอยู่รักษาหน้าที่ตามเวลาที่กะกันไว้

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

เข้าเวร ภาษาอังกฤษ

เข้าเวร ภาษาอังกฤษ

เข้าเวร เป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในบริบทของการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ในหลายสายงาน ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า duty หรือ shift เพื่อแสดงถึงการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับคำว่า เข้าเวร ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องนี้

หัวข้อหลัก: เข้าเวร ภาษาอังกฤษ

 1. ความหมายของเข้าเวรในภาษาอังกฤษ

  • เข้าเวรในภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า duty หรือ shift เพื่อแสดงถึงการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด [1].
  • คำว่า duty ใช้ในบริบทของการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ในหลายสายงาน เช่น พนักงานตำรวจที่ต้องเข้าเวรเพื่อดูแลความปลอดภัย, พยาบาลที่ต้องเข้าเวรดูแลผู้ป่วย, หรือพนักงานที่ต้องเข้าเวรในโรงงาน [1].
  • คำว่า shift ใช้ในบริบทของการทำงานตามรอบเวลาที่กำหนด เช่น การทำงานเป็นกะในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบางประเภท [1].
 2. การใช้คำว่า เข้าเวร ในประโยคภาษาอังกฤษ

  • I have to go on duty at 8 PM tonight. (ฉันต้องเข้าเวรเวลา 8 โมงเย็นคืนนี้) [1].
  • She works the night shift at the hospital. (เธอทำงานกะดึกที่โรงพยาบาล) [1].
  • The police officer is on duty 24/7. (ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง) [1].
 3. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเข้าเวรในภาษาอังกฤษ

  • Q: What does duty mean in English? (คำว่า duty ในภาษาอังกฤษหมายความว่าอะไร?)
   A: Duty means the work orเข้าเวร ภาษาอังกฤษ

เข้าเวร เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดในการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภาษาอังกฤษมีคำแปลที่ใกล้เคียงกันคือ to be on duty หรือ to be on shift ซึ่งใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับคำว่า เข้าเวร ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า เข้าเวร ในภาษาอังกฤษ นี่คือข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่าน:

 1. เข้าเวร ภาษาอังกฤษคือ to be on duty หรือ to be on shift [1].

  • to be on duty หมายถึงการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดในการทำงาน [1].
  • to be on shift หมายถึงการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด [1].
 2. เข้าเวรในภาษาอังกฤษมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า to start a shift หรือ to begin a duty [1].

  • to start a shift หมายถึงการเริ่มต้นการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด [1].
  • to begin a duty หมายถึงการเริ่มต้นการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดในการทำงาน [1].
 3. เข้าเวรในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในบริบททางทหารหรือตำรวจ โดยมีคำแปลว่า to go on duty หรือ to report for duty [1].

  • to go on duty หมายถึงการเข้าเวรหรือการเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ [1].
  • to report for duty หมายถึงการเข้าเวรหรือการเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ [1].
 4. เข้าเวรในภาษาอังกฤษย


Learn more:

 1. เข้าเวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เข้าเวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า เข้าเวร ( V ) ในภาษาอังกฤษ

เวรประจําวัน ภาษาอังกฤษ

เวรประจำวัน ภาษาอังกฤษ

เวรประจำวัน คือ การรับผิดชอบหน้าที่ในแต่ละวัน โดยมักจะเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำว่า daily duty เพื่อแสดงถึงความหมายของเวรประจำวันได้ [1].

การปฏิบัติเวรประจำวันมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความเป็นระเบียบและความเป็นรอบเรียบร้อยในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่ต้องการการดูแลและความปลอดภัย เช่น โรงพยาบาล สนามบิน หรือสถานีตำรวจ [1].

ในการปฏิบัติเวรประจำวัน ควรมีความรอบรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง รวมถึงคำแนะนำและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. เวรประจำวันในสถานที่ทำงานมีความสำคัญอย่างไร?

  • เวรประจำวันช่วยให้สถานที่ทำงานมีการดูแลและความปลอดภัยที่ดีขึ้น [1].
  • การปฏิบัติเวรประจำวันช่วยให้การทำงานเป็นระเบียบและมีความเป็นรอบเรียบร้อย [1].
 2. การปฏิบัติเวรประจำวันมีความสำคัญอย่างไรต่อการรักษาความปลอดภัย?

  • เวรประจำวันช่วยให้มีการดูแลและความปลอดภัยที่สูงขึ้นในสถานที่ทำงาน [1].
  • การปฏิบัติเวรประจำวันช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ [1].
 3. การปฏิบัติเวรประจำวันมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำงานเป็นทีม?

  • เวรประจำวันช่วยให้ทีมงานทำงานร่วมกันอย่างเป็นระเเวรประจำวัน ภาษาอังกฤษ

เวรประจำวัน คือ การรับผิดชอบหรือหน้าที่ที่ต้องทำในแต่ละวัน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Daily Routine หรือ Daily Responsibilities ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน การเรียน หรือการดูแลส่วนตัว ในบทความนี้เราจะพูดถึงเวรประจำวันในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงการค้นหาใน Google โดยใช้คำสำคัญ เวรประจำวัน ภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาของเรา

หัวข้อหลัก: เวรประจำวัน ภาษาอังกฤษ
ย่อหน้า: เวรประจำวันคืออะไร?
ย่อหน้า: เวรประจำวันในการทำงาน
ย่อหน้า: เวรประจำวันในการเรียน
ย่อหน้า: เวรประจำวันในการดูแลส่วนตัว
ย่อหน้า: สรุป

เวรประจำวันคืออะไร?
เวรประจำวันหมายถึงการรับผิดชอบหรือหน้าที่ที่ต้องทำในแต่ละวัน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Daily Routine หรือ Daily Responsibilities ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำในชีวิตประจำวัน การทำเวรประจำวันช่วยให้เรามีความสมดุลและเป็นระเบียบในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เวรประจำวันยังช่วยให้เราสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน การเรียน หรือการดูแลส่วนตัว

เวรประจำวันในการทำงาน
ในการทำงาน เวรประจำวันมักจะเป็นการทำงานตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการเตรียมตัวก่อนเข้าทำงาน เช่น การออกแบบเสื้อผ้าที่เหมาะสม การเตรียมเอกสารหรือการตรวจสอบอีเมล์ การทำเวรประจำวันในการทำงานช่วยให้เราเตรียมความพ


Learn more:

 1. เวร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ครูเวรประจำวัน ดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน การแปล – ครูเวรประจำวัน ดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน อังกฤษ วิธีการพูด
 3. Our 5 days at school – insKru

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ อยู่เวร ในภาษาอังกฤษ
การใช้ อยู่เวร ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อยู่เวร ในภาษาอังกฤษ
วิธีการแปลคำว่า อยู่เวร เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อยู่เวร ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *